The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications

The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications

Vnútorné predpisy fakulty

pdfŠtatút FPEDAS [nové okno]

pdfŠtatút FPEDAS - zmeny [nové okno]

pdfŠtatút FPEDAS - zmeny [nové okno]

pdfOrganizačný poriadok FPEDAS [nové okno]

pdfŠtudijný poriadok FPEDAS [nové okno]

pdfDlhodobý zámer FPEDAS na roky - [nové okno]

Vnútorné predpisy akademického senátu a vedeckej rady fakulty

pdfRokovací poriadok Akademického senátu FPEDAS [nové okno]

pdfZásady volieb do Akademického senátu FPEDAS [nové okno]

pdfRokovací poriadok Vedeckej rady FPEDAS [nové okno]

pdfKritériá FPEDAS na získanie titulu docent a na získanie titulu profesor (platné do mája 2014)

pdfKritériá FPEDAS na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor v oblasti výskumu 8 Ekonómia a manažment

pdfKritériá FPEDAS na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor v oblasti výskumu 22 Dopravné služby 

[nové okno]

pdfŠtruktúra funkčných miest vysokoškolských učiteľov na FPEDAS [nové okno]

Smernice a metodické usmernenia fakulty

pdfMetodické usmernenie č. 1/PEDAS/2011 k realizácii výdavkov zo štrukturálnych fondov na FPEDAS [nové okno]

pdfSmernica FPEDAS č. 1/2011 o podnikateľskej činnosti a hlavnej činnosti nedotačnej vykonávanej na FPEDAS [nové okno]

pdfSmernica č. 1/2013 Školné za externé štúdium [nové okno]

Výročné správy

pdfVýročná správa o činnosti FPEDAS za rok [nové okno]

pdfVýročná správa o činnosti FPEDAS za rok [nové okno]

pdfVýročná správa o činnosti FPEDAS za rok [nové okno]

pdfVýročná správa o činnosti FPEDAS za rok [nové okno]

pdfVýročná správa o činnosti FPEDAS za rok [nové okno]

pdfVýročná správa o činnosti FPEDAS za rok [nové okno]

pdfVýročná správa o činnosti FPEDAS za rok [nové okno]

Ostatné

rtfHlásenka zmien

rtfŽiadosť o poskytnutie pracovného voľna bez náhrady mzdy

rtfŽiadosť o vyhotovenie Dohody o brigádnickej práci študentov

rtfVýkaz k vyúčtovaniu externej činnosti na základe dohody o brigádnickej práci študenta

rtfŽiadosť o vyhotovenie Dohody o pracovnej činnosti

rtfVýkaz k vyúčtovaniu externej činnosti na základe dohody o pracovnej činnosti

rtfŽiadosť o vyhotovenie Dohody o vykonaní práce

rtfVýkaz k vyúčtovaniu externej činnosti na základe dohody o vykonaní práce

IWTCOMP projekt

Projekt Harmozined Inland Navigation Transport

You have reached bottom. Click here to get back on top!