The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications

The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications

Vedúci katedry: doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD.
ERASMUS koordinátor: doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD.
Sekretariát: p. Zdena Gebauerová

Kontakt

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta PEDAS
Katedra spojov
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina

Telefón: +421/41/513 31 01
Fax: +421/41/565 56 15

Stránky udržiavané katedrou [nové okno] (za obsah zodpovedá katedra)
Pošta, telekomunikácie a elektronický obchod - Elektronický časopis Katedry spojov [nové okno]

Krátka charakteristika

Katedra spojov, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline, je profilovou katedrou pre vzdelávanie vysokoškolských odborníkov v oblasti informačno-komunikačných technológií, poštových, logistických a zasielateľských službách, v telekomunikačných a sieťových podnikoch. Smerovanie katedry, od jej vzniku v roku , je orientované na výchovu odborníkov pre potreby podnikateľskej sféry, predovšetkým v telekomunikáciách, v pošte, vo finančnom a bankovom sektore, ako aj inštitúciách verejnej správy. Je garantom akreditovaných študijných programov Elektronický obchod a manažment, Poštové služby a technológie a Poštové inžinierstvo.

Katedra je tvorená štyrmi oddeleniami, ekonomickým oddelením, oddelením elektronických komunikácií a služieb, oddelením technológie a prevádzky spojov a centrom výskumu a transferu poznatkov.

S rozvojom služieb v pošte a elektronických komunikáciách, budovaním informačnej spoločnosti a znalostnej ekonomiky dochádza aj k rozširovaniu uplatnenia absolventov. Na katedre pôsobia profesori a docenti, ktorí garantujú akreditované študijné odbory bakalárskeho, inžinierskeho, ako aj doktorandského štúdia, zabezpečujú výučbu v cudzích jazykoch pre zahraničných študentov v rámci projektu ERASMUS a CEEPUS. Pedagógovia katedry pôsobia aj na univerzitách v zahraničí, predovšetkým v krajinách . Rozvoj spolupráce s renomovanými univerzitami dokumentuje aj narastajúci počet študentov, absolvujúcich časť štúdia v zahraničí. Prepojenie s praxou je zabezpečované spoluprácou so zástupcami vrcholového manažmentu relevantných inštitúcií, formou výberových prednášok, členstvom v skúšobných komisiách, vedením a recenziami diplomových prác.

Vedecko-výskumná činnosť je neoddeliteľnou súčasťou práce katedry a podmieňuje kvalitu realizovanej vzdelávacej činnosti. Je zameraná na tieto oblasti:

  • výskum technológií v pošte, telekomunikáciách a elektronických komunikáciách vrátane diagnostikovania procesov a hodnotenia kvality služieb,
  • výskum prejavov zákonov a zákonitostí v pošte, telekomunikáciách a elektronických komunikáciách osobitne s dôrazom na modelovanie vývojových tendencií a reguláciu a dereguláciu,
  • skúmanie ekonomiky a manažmentu pôsobiacich na trhu,
  • výskum úloh infraštruktúry v procese rozvoja regiónov a územia.

Pedagogickí pracovníci Katedry spojov sú členmi národných a medzinárodných komisií, ako aj členmi redakčných rád doma i v zahraničí. Sú zapojení do riešenia viacerých medzinárodných vedecko-výskumných a vedecko-technických projektov. Výsledky riešenia sú uplatňované v publikačnej činnosti vo forme monografií, vysokoškolských učebníc a učebných textov. Katedra organizuje v spolupráci s ďalšími subjektmi pravidelné medzinárodné vedecké konferencie a stretnutia zamerané na riešenie otázok:

  • globalizácie, liberalizácie a deregulácie poštových a telekomunikačných trhov,
  • diagnostiky podniku, controlling a logistiku,
  • transhraničnej spolupráce a euroregiónov.

IWTCOMP projekt

Projekt Harmozined Inland Navigation Transport

You have reached bottom. Click here to get back on top!