The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications

The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications

Vedúci katedry: doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD.
ERASMUS koordinátor: doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD.
Sekretariát: p. Anna Dvořáková

Kontakt

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta PEDAS
Katedra vodnej dopravy
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina

Telefón: +421/41/513 35 51

Stránky udržiavané katedrou [nové okno] (za obsah zodpovedá katedra)

Krátka charakteristika

Katedra vodnej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline je centrom vzdelávania a výskumu v oblasti vnútrozemskej riečnej a námornej plavby. KVD je profilujúcou katedrou pre výchovu vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v študijnom programe „Vodná doprava“ odboru 5. 2. 59 „Doprava“, kde zabezpečuje akreditované študijné programy v I. (bakalárskom) a v II. (inžinierskom) stupni vysokoškolského vzdelávania. V III. (doktorandskom) stupni zameranom na špecializovanú vedeckú výchovu sa KVD podieľa na výchove a vzdelávaní doktorandov v študijných odboroch Doprava, Dopravné služby a Odvetvové a prierezové ekonomiky. Prioritné odborné zameranie katedry je na vodnú dopravu ako súčasť dopravnej sústavy štátu, vrátane možností jej integrácie do účinnejších multimodálnych logistických reťazcov.

Základné oblasti výskumu a konzultačnej činnosti KVD zahŕňajú:

  • informatizáciu riadenia systému lodných prepráv a poskytovania riečnych informačných služieb,
  • prepravné vlastnosti nákladu a zabezpečenie jeho ochrany počas lodnej prepravy,
  • analýzu závislostí plavebných vlastností a tvaru trupu lodí,
  • riešenie a vybavenie vodných ciest a prístavov pre vnútrozemskú obchodnú a rekreačnú plavbu,
  • metodiku sledovania a hodnotenia ekonomiky lode v riečnej plavbe s výstupmi smerom ku konštrukcii a vybaveniu plavidiel,
  • spoluprácu na tvorbe terminologických a technických noriem z odboru vodnej dopravy,
  • prepravno–právne podmienky vnútrozemskej plavby po rozšírení EÚ a ich ekonomické dôsledky pre dopravcov.

IWTCOMP projekt

Projekt Harmozined Inland Navigation Transport

You have reached bottom. Click here to get back on top!