The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications

The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications

Vedúci katedry: prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD.
ERASMUS koordinátor: Ing. Martin Kendra, PhD.
Sekretariát: p. Anna Achimská

Kontakt

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta PEDAS
Katedra železničnej dopravy
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina

Telefón: +421/41/513 34 01
Fax: +421/41/565 58 16

Stránky udržiavané katedrou [nové okno] (za obsah zodpovedá katedra)

Krátka charakteristika

Katedra železničnej dopravy na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline je profilovou a garantskou katedrou pre študijný program železničná doprava, a to v bakalárskom a inžinierskom dennom i externom štúdiu. Zabezpečuje najmä výučbu profilujúcich disciplín, a to železničných dopravných a prepravných procesov, (vrátane ich modelovania), ekonomiky a manažmentu železničnej dopravy. Okrem toho katedra zabezpečuje aj výučbu predmetov intermodálna preprava, logistika, manipulácia s materiálom v doprave, tovaroznalectvo – ložná a obalová technika, zasielateľstvo, ekologické aspekty dopravy a iné.

Katedra má náležite vybavené dopravné laboratórium, ktorého činnosť je zameraná hlavne na vzdelávací proces v rámci predmetov laboratórny dopravný výcvik a laboratórne cvičenia, na výskumnú činnosť v oblasti nových dopravných technológií, ako aj na praktický výcvik inštruktorov a výpravcov Železníc Slovenskej republiky. V rámci vedeckovýskumnej činnosti sa katedra zameriava najmä na nové dopravno-prepravné technológie železničnej a kombinovanej dopravy, interoperabilitu a ekologizáciu dopravy, externé účinky dopravy a ich internalizáciu, nové metódy hodnotenia investícií v doprave, harmonizáciu a integráciu systémov riadenia dopravy, integrované systémy regionálnej a diaľkovej osobnej dopravy. Od roku 2008 katedra rieši tri grantové projekty VEGA a jeden projekt MVTS, a to so zameraním na systémové opatrenia štátu na podporu rozvoja intermodálnej prepravy v podmienkach SR, komplexnú analýzu a klasifikáciu nástrojov regulácie dopravy v súvislosti s perspektívami a výzvami liberalizovaného dopravného trhu EÚ, model deľby prepravnej práce v doprave s ohľadom na kapacitu infraštruktúry, ako aj na internetový portál informácií zo železničnej nákladnej prepravy.

IWTCOMP projekt

Projekt Harmozined Inland Navigation Transport

You have reached bottom. Click here to get back on top!