The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications

The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications

Vedúci katedry: prof. Ing. Jozef Gnap, CSc.
ERASMUS koordinátor: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Sekretariát: Ing. Renáta Škulcová

Kontakt

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta PEDAS
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina

Telefón: +421/41/513 35 01
Fax: +421/41/513 15 23

Stránky udržiavané katedrou [nové okno] (za obsah zodpovedá katedra)

Krátka charakteristika

Katedra cestnej a mestskej dopravy ako súčasť Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline je profilovou a garantskou katedrou pre študijný odbor Cestná doprava, a to v inžinierskom riadnom a externom štúdiu. Katedra cestnej a mestskej dopravy vznikla ako súčasť Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy v období založenia Vysokej školy dopravnej v Prahe a od roku pôsobí v Žiline. Odvtedy prešla niektorými organizačnými zmenami, avšak jej pôvodná profilácia sa zachovala až dodnes, pričom zabezpečuje najmä výučbu predmetov profilujúcich disciplín, a to technológie cestnej a mestskej dopravy, dopravného inžinierstva, cestných komunikácií, dynamiky cestných vozidiel, technologických prostriedkov manipulácie s materiálom, cestných vozidiel, podnikania v cestnej doprave, zasielateľstva, logistiky, hromadnej osobnej dopravy, diagnostiky, dopravného plánovania, údržba a opravy cestných vozidiel a iné. Katedra je známa i svojou činnosťou na úseku bezpečnosti cestnej dopravy. Vznikol tu aj Ústav súdneho inžinierstva, ktorý je jediným špecializovaným pracoviskom pre výchovu znalcov pre dopravu v SR a v súčasnosti je samostatným ústavom Žilinskej univerzity v Žiline. Katedra je v odbornej verejnosti známa tiež svojimi aktivitami v oblasti celoživotného vzdelávania manažérov v cestnej nákladnej doprave, autobusovej doprave, mestskej hromadnej doprave, zasielateľstve a logistike. Na katedre prednášajú interní a externí skúsení odborníci, ktorí výsledkami svojej práce sú známi i v zahraničí.

IWTCOMP projekt

Projekt Harmozined Inland Navigation Transport

You have reached bottom. Click here to get back on top!