The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications

The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications

Štatistický prehľad mobilít zamestnancov a študentov fakulty a prijatých návštev uskutočnených v priebehu roka je zostavený tak aby boli zrejmé smery zahraničných aktivít fakulty. Prehľad ďalej ukazuje tiež účel v medzinárodných kontaktoch a význam týchto aktivít pre fakultu.

Mobility pracovníkov FPEDAS v roku podľa účelu
AktivitaKŽDKCMDKLDKSKEKKMaHIKVD
spoločné projekty, štúdie 10 17 17 59 2 0 25
odborná exkurzia 22 6 5 2 2 0 2
účasť na konferenciách, seminároch, školeniach 35 28 32 57 21 13 8
mobility (LLP ERASMUS, CEEPUS, NŠP) 3 0 4 8 2 1 5
výučba v zahraničí 4 0 2 1 0 0 1
účasť v komisiách, redakčných radách 1 2 12 2 0 2 6
kontaktné návštevy 5 4 12 14 19 0 3
Prijatí hostia na FPEDAS v roku podľa účelu
AktivitaKŽDKCMDKLDKSKEKKMaHIKVD
spoločné projekty, štúdie 10 6 9 0 2 0 0
odborná exkurzia 12 0 0 0 1 0 0
účasť na konferenciách, seminároch 11 10 25 10 5 2 0
mobility (LLP ERASMUS, CEEPUS, NŠP) 6 1 4 0 2 0 8
výučba u nás 6 1 5 0 1 0 0
učasť v komisiách, redakčných radách 2 2 10 8 0 0 0
kontaktné návštevy 4 0 3 2 7 0 0

IWTCOMP projekt

Projekt Harmozined Inland Navigation Transport

You have reached bottom. Click here to get back on top!