The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications

The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications

Documents for Doctoral Study

pdfSmernica č. 110 - Študijný poriadok pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline [nové okno]

pdfPríručka doktorandského štúdia [nové okno]

pdfSmernica č. 107 - Určenie školného, poplatkov a platieb spojených so štúdiom a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov [nové okno] (účinnosť od )

pdfPríloha č. 1 k smernici č. 107 - Výška školného, poplatkov a platieb spojených so štúdiom a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov [nové okno] (účinnosť od )

pdfPríloha č. 2 k smernici č. 107 - Spôsob platby školného, poplatkov a platieb spojených so štúdiom a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov [nové okno] (účinnosť od )

[nové okno]

pdfKreditový systém v 3. stupni vysokoškolského štúdia na FPEDAS [nové okno]

pdfMetodické usmernenie č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní [nové okno]

pdfPríloha č. 1 k metodickému usmerneniu č. 56/2011 - Príklady popisu dokumentov citácií podľa ISO 690 a ISO 690-2 [nové okno]

pdfPríloha č. 2 k metodickému usmerneniu č. 56/2011 - Licenčná zmluva o použití diela [nové okno]

pdfPríloha č. 3 k metodickému usmerneniu č. 56/2011 - Vyhlásenie o poskytnutí diela bez možnosti sprístupnenia [nové okno]

pdfVyhláška MŠVVaŠ SR č. 233/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách [nové okno]

pdfSmernica č. 87 o záverečných prácach v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline [nové okno]

 

You have reached bottom. Click here to get back on top!