Toogler

Zasadnutie Akademického senátu FPEDAS

Oznámenie o verejnom zasadnutí Akademického senátu Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa uskutoční dňa 31.5.2021 o 08.30 hod. on-line formou prostredníctvom MS Teams. Program rokovania:

 1. Návrh na schválenie Výročnej správy o činnosti FPEDAS za rok 2020 podľa § 27 ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
 2. Návrh na schválenie Výročnej správy o hospodárení FPEDAS za rok 2020 podľa § 27 ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
 3. Dlhodobý zámer FPEDAS na roky 2021-2027 podľa § 27 ods. 1 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
 4. Návrh rozpočtu FPEDAS na rok 2021 podľa § 27 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
 5. Návrh na vymenovanie prodekana pre rozvoj a zahraničné vzťahy doc. Ing. Martina Bugaja, PhD. podľa § 27 ods.(1) písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 6. Návrh zmeny organizačnej štruktúry FPEDAS, návrh Dodatku č. 7 k Smernici č. 5 Organizačný poriadok FPEDAS podľa § 27 ods. 1 písm. a) a § 33 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov
 7. Návrh Správy o činnosti AS FPEDAS za rok 2020.

odkaz na rokovanie

Oznámenie o konaní prednášky

Dekan FPEDAS UNIZA oznamuje, že sa prezenčne a súčasne prostredníctvom MS Teams uskutoční v zasadacej miestnosti Fakulty PEDAS, Žilinská univerzita v Žiline, č.d. BF 009 (suterén), ul. Univerzitná 8215, Žilina dňa 20. mája 2021 verejná obhajoba habilitačnej práce a habilitačná prednáška:

 • 9.00 hod. Ing. Eriky Loučanovej, PhD., zamestnankyne Katedry marketingu, obchodu a svetového lesníctva, Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania odvetvové a prierezové ekonomiky.
  Názov habilitačnej práce:
  Inovácie v koncepcii trvalo udržateľného rozvoja
  Názov habilitačnej prednášky:
  Ekologické inovácie ako faktora trvalo udržateľného rozvoja
 • 10.30 hod. Ing. Petra Blaha, PhD., zamestnanca Katedry bakalářského studia, Vysoká škola logistiky, o.p.s., Přerov, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania doprava.
  Názov habilitačnej práce:
  Riadenie kapacity železničných tratí pre osobnú a nákladnú dopravu
  Názov habilitačnej prednášky:
  Definovanie výhľadovej kapacity v kontexte infraštruktúrnych opatrení v železničnej doprave

Workshop - Stratégie rozvoja regionálnych letísk

Napriek súčasnej pandemickej situácii sa dňa 26. marca 2021 prostredníctvom aplikácie MS Teams v online priestore Žilinskej univerzity v Žiline, Katedry leteckej dopravy uskutočnil workshop „Stratégie rozvoja regionálnych letísk“, kde boli prezentované výsledky projektu VEGA 1/0624/18 Modely podnikania regionálnych letísk v kontexte dopravnej politiky štátu a Európskej únie za účasti manažmentu letísk, reprezentantov leteckých spoločností, štátnej správy a študentov. 16 vedeckých príspevkov poukazovalo na súčasnú situáciu v civilnom letectve, stav regionálnych letísk v kontexte legislatívy EÚ a dopravnej politiky jednotlivých štátov, ale aj dopadov pandémie COVID 19 na tento sektor. Výstupy tohto workshopu ako aj projektu môžu slúžiť aj manažmentom letísk na zefektívnenie komunikácie a uľahčenie pozície pri rokovaniach, ktoré sa týkajú preukázateľnosti potreby podpory regionálnych letísk a ich relevantných pozitívnych dopadov na hospodárstvo SR a rozvoj cestovného ruchu v SR. Výsledky by mali byť súčasťou chýbajúceho komplexného strategického plánu rozvoja civilného letectva v SR a sú nutné pre zásadnú zmenu postoja k leteckej politike SR. Výsledky výskumu sú zároveň využiteľné vo vzdelávaní - inovácia predmetov letecké právne normy a ekonomika leteckých podnikov 1. Zmena biznis modelu regionálnych letísk v SR môže byť kritickým faktorom pre exploatáciu potenciálu aktívneho cestovného ruchu s následnými celospoločenskými dosahmi pre rozvoj ekonomiky SR, čo bude mimoriadne aktuálne po prekonaní krízy vyvolanej pandémiou COVID-19, ktorá je najhlbšia akú kedy civilné letectvo zažilo a odstránenie jej následkov s vysokou pravdepodobnosťou spôsobí aj štrukturálne zmeny na trhu leteckej dopravy ako takej.

Fakulta získala projekt z operačného programu Integrovaná infraštruktúra

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov zareagovala na výzvu v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19. Výsledkom je schválený projekt s názvom „Identifikácia a možnosti implementácie nových technologických opatrení v doprave pre dosiahnutie bezpečnej mobility v čase pandémie spôsobenej ochorením COVID-19“.

bližšie informácie

Podkategórie

Zatvoriť