Toogler

Webinár pre doktorandov

AZU organizuje webinár pre doktorandov všetkých slovenských univerzít, ktorí si chcú zlepšiť zručnosti pri vyhľadávaní v bibliografických a citačných databázach Web of Science a Scopus a zároveň chcú zlepšiť svoje doterajšie vedomosti o všetkých dostupných citačných databázach (WoS, Scopus, Current Contents Connect...).

Chceš vedieť aký je rozdiel medzi impactovaným a indexovaným časopisom?
Čo je Hirschov index? Ako nájsť svoje citácie a publikácie? Ako nájsť vedecké indexované a impactované časopisy? Odpovede na tieto otázky a na mnohé iné dostaneš na webinári.

Udalosť na FB

Voľnočasové aktivity vodákov

Študenti si krátia voľné chvíle na plachetniciach a plavidlách, najmä v Chorvátsku, kde objavujú krásy vodnej dopravy. Viac informácií nájdete na stránkach Katedry vodnej dopravy

Prijímacie skúšky na doktorandské štúdium pre akademický rok 2020/2021

Upozorňujeme prihlásených uchádzačov o doktorandské štúdium, že prijímacie skúšky sa budú v zmysle upraveného akademického kalendára konať dňa 9. júla 2020 na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Obsahom prijímacej skúšky je písomná skúška formou testu z jedného svetového jazyka a ústna skúška pred komisiou príslušného študijného odboru. Uchádzači budú pozvaní písomne, pričom dostanú podrobnejšie informácie.

Úspešná revalidácia akreditovaného kurzu celoživotného vzdelávanie Zasielateľstvo–špedičný expert FIATA Diploma

Dňa 28.5. 2020 sme prešli úspešne revalidáciou kurzu cez revalidačnú komisiu svetovej asociácie zasielateľstva a logistiky FIATA. Revalidácia sa mala pôvodne uskutočniť 25.3.2020 v sídle FIATA v Zürichu vo Švajčiarsku. Z dôvodoch šírenia coronavírusu COVID 19 bola nahradená online formou.

Predsedom komisie bol Stephen Morris z Austrálskeho združenie zasielateľov a colných deklarantov.

Za Zväz logistiky a zasielateľstva SR sa revalidácie zúčastnili prezident Ing. František Komora a predseda sekcie vydavateľstva a vzdelávania prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. a za Žilinskú univerzitu v Žiline katedru cestnej a mestskej dopravy aj doc. Ing. Juraj Jagelčák, PhD.

Revalidácia platí na ďalšie štvorročné obdobie do mája 2024, čo nám umožňuje realizovať akreditované kurzy, na ktorých sa zúčastňujú zástupcovia nadnárodných logistických a zasielateľských spoločností pôsobiacich v SR, dopravných firiem ale aj účastníci z logistických oddelení výrobných firiem.

Kurz pozostáva zo 14 modulov, ktoré obsahujú témy podľa štandardov FIATA Diploma. Úspešní absolventi získajú certifikát vydaný FIATA s celosvetovou platnosťou. Bližšie na: https://skolenia-fpedas.uniza.sk/kurz-fiata/zakladne-informacie

Na základe úspešnej revalidácie kurzu pripravíme ďalší kurz od októbra 2020.

Na zabezpečení výučby sa podieľajú aj pedagógovia z katedier Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov a to cestnej a mestskej dopravy, železničnej dopravy, leteckej dopravy, vodnej dopravy, spojov a kvantitavných metód a hospodárskej informatiky.

Reprezentatívny článok v indexovanom časopise

Článok Durana at al. (2020) Disclosure of Strategic Managers' Factotum: Behavioral Incentives of Innovative Business bol vybraný ako reprezentatívny článok indexovaného časopisu International Journal of Financial Studies.

Odkaz na článok

Zatvoriť