Toogler

Kurz matematiky

Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky ponúka v dňoch 16.9.2019 až 20.9.2019 pre novoprijatých študentov kurz matematiky zameraný na doplnenie a prehĺbenie stredoškolských vedomostí. Hlavný dôraz bude kladený na tie časti matematiky, ktorým je na stredných školách venovaná menšia pozornosť, ale tvoria neoddeliteľnú súčasť výučby na vysokej škole. Podrobné informácie a online prihláška

Článok ocenený atribútom vedeckej excelentnosti databázou Web of Science - Higly Cited Papers

Vedecký článok „Bankruptcy Prevention: New Effort to Reflect on Legal and Social Changes“ autorov Klieštik, T., Mišánková, M., Valášková, K. & Švábová, L. z Katedry ekonomiky FPEDAS bol ocenený za mesiace marec/apríl 2019 databázou Web of Science prestížnym ukazovateľom vedeckej excelentnosti Higly Cited Papers, čo znamená, že predmetná publikácia je zaradená medzi 1% najvýznamnejších článkov v Sociálnych vedných disciplínach na svete. Za Žilinskú univerzitu tak predstavuje z 5 330 vedeckých článkov publikovaných v databáze Web of Science prvý výstup s takýmto statusom.

Exkurzia v nákladnom prístave Bratislava

Tlačný remorkérDňa 11. júla 2019 sa uskutočnila odborná exkurzia v nákladnom prístave Bratislava. Exkurziu absolvovali účastníci akreditovaného kurzu celoživotného vzdelávania „Zasielateľstvo - Špedičný expert FIATA“. Tento kurz, ktorý je akreditovaný aj FIATA – Svetová asociácia zasielateľských zväzov, zabezpečuje katedra cestnej a mestskej dopravy v spolupráci so Zväzom logistiky a zasielateľstva SR. Odbornú exkurziu zabezpečoval a sa jej zúčastnil odborný garant kurzu prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. Na prednáškach v rámci výučbových modulov kurzu, ktoré sú podľa štandardu FIATA Diploma, sa podieľajú aj katedier vodnej dopravy, leteckej dopravy, železničnej dopravy a katedry spojov našej Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov.

Európsky dopravný kongres 2019

ETC logo13. – 14. júna 2019 sa v Bratislave konal 17. ročník Európskeho dopravného kongresu. Garantom kongresu bol doc. Ing. Martin Bugaj, PhD., ktorý spolu s prof. Ing. Andrejom Novákom, PhD. v roku 2018 vo Varšave prevzali putovnú vlajku z rúk poľského zástupcu. Podujatie sa prvý krát od svojho vzniku konalo na Slovensku v priestoroch hotela NH Gate One v spolupráci s Európskou platformou pre dopravný výskum – EPTS, ktorej je FAKULTA PEDAS riadnym členom. Prof. Ing. Andrej Novák, PhD. bol vo Varšave počas zasadnutia rady EPTS zvolený za prezidenta EPTS. S dekanom fakulty PEDAS prof. Ing. Milošom Poliakom, PhD. oficiálne odovzdali vlajku nemeckým reprezentantom platformy, ktorí v roku 2020 zorganizujú 18. ročník Európskeho dopravného kongresu v Rostocku.

Súťaž o najlepšiu fotku

Súťaž o najlepšiu fotku

Zatvoriť