Toogler

doc. Dávid v novej sérii cyklu Veda v CENTRE o námornej doprave

V rámci cyklu Veda v centre sa v priestoroch Múzea dopravy uskutočnila prednáška docenta Dávida na tému Oceľoví giganti - námorná doprava. Doc. Dávid objasnil súčasnú pozíciu námornej dopravy vo svete, priblížil kontajnerizáciu nákladu, kontajnerové lode a ich vývoj, popísal rôzne európske námorné prístavy a ich kontajnerové terminály, ako aj spôsoby zvyšovania priepustnosti v týchto termináloch v podobe automatizácie manipulačných procesov.

Odkaz na videoprednášku

Oznámenie o konaní prednášky

Dekan FPEDAS UNIZA oznamuje, že sa prezenčne a súčasne prostredníctvom MS Teams uskutoční v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Žilinskej univerzity v Žiline, (budova stravovacieho zariadenia „Nová menza“), ul. Vysokoškolákov, Žilina, dňa 4. novembra 2021 o 9.00 hod. verejná obhajoba habilitačnej práce a habilitačná prednáška Ing. Martina Jurkoviča, PhD. zamestnanca Katedry vodnej dopravy, Fakulta PEDAS, Žilinská univerzita v Žiline, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania v odbore habilitačného konania a inauguračného konania doprava.

Názov habilitačnej práce: Distribúcia LNG vodnou dopravou
Názov habilitačnej prednášky: Logistika distribúcie LNG vodnou dopravou.

Pozvánka na rokovanie AS FPEDAS

Dňa 4.10.2021 o 11.00 hod. sa uskutoční prostredníctvom MS Teams rokovanie AS FPEDAS s nasledujúcim programom rokovania:

  1. Návrh zmeny Smernice č. 5- Organizačný poriadok FPEDAS -zmeny v organizačnej štruktúre FPEDAS –KVD a KE (materiál č.1- Dodatok č. 9 ).
  2. Schválenie „Zásad a pravidiel prijímacieho konania na štúdium na FPEDAS pre 1. stupeň štúdia (Bc.), 2. stupeň štúdia(Ing.) a 3. stupeň štúdia(PhD.) pre akademický rok 2022/2023“ v súlade so s článkom 3 ods.1 až 5 Smernicou č. 206 Zásady a pravidlá prijímacieho konania na štúdium na Žilinskej univerzite v Žiline (materiál č. 2-4).
  3. Návrh harmonogramu volieb do študentskej časti AS FPEDAS za KVD a KŽD FPEDAS- Vyhlásenie doplňujúcich volieb(materiál.č.5)
  4. Rôzne.

Odkaz na rokovanie

Zasadnutie Akademického senátu FPEDAS

Oznámenie o verejnom zasadnutí Akademického senátu Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa uskutoční dňa 25.08.2021 o 08.30 hod. on-line formou prostredníctvom MS Teams. Program rokovania:

  1. Schválenie podmienok prijímania uchádzačov o štúdium na Bc., Ing. a PhD. štúdium na FPEDAS pre akademický rok 2022/2023.
  2. Návrh na schválenie návrhu na vymenovanie členov Vedeckej rady FPEDAS.
  3. Návrh zmeny Smernice č. 5- Organizačný poriadok FPEDAS -zmeny v organizačnej štruktúre FPEDAS –KCMD, KLD, KE, KKMaHI.
  4. Návrh na zrušenia Študijného poriadku FPEDAS k 1.9.2021 s ohľadom na fakt, že bol dňa 28.6.2021 prijatý AS UNIZA celouniverzitný Študijný poriadok- Smernica č. 209 -Študijný poriadok pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline, ktorý plne reflektuje požiadavky FPEDAS a všetky súčasti povinné zosúladiť svoje Študijné poriadky.
  5. Rôzne.

odkaz na rokovanie

Podkategórie

Zatvoriť