Toogler

Oznámenie o konaní prednášky

Dekan FPEDAS UNIZA oznamuje, že sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady UNIZA uskutoční dňa 16. mája 2019 o 9.00 verejná obhajoba habilitačnej práce a habilitačná prednáška Ing. Ivety Kubasákovej, PhD. zamestnankyne Katedry cestnej a mestskej dopravy, Fakulta PEDAS, Žilinská univerzita v Žiline, v študijnom odbore 8.2.1 dopravné služby.

Názov habilitačnej práce: Simulácia distribučných procesov v podnikovej logike

Názov habilitačnej prednášky: Distribučné procesy v podniku s využitím počítačovej simulácie logistických technológií

Zatvoriť