Toogler

Loďou v ústrety budúcej kariére

8. októbra 2019 sa uskutočnila 5. zo série vyhliadkových plavieb pre stredoškolákov „Loďou v ústrety budúcej kariére“ opäť na lodi Žilina, ktorú prevádzkuje a na tento účel katedre nezištne poskytuje spoločnosť Slovenská plavba a prístavy – Lodná osobná doprava Bratislava. Budúci maturanti, ktorých sa tu tentokrát zišlo viac ako 60, mali možnosť spoznať plavebnú a prístavnú prevádzku – zoznámiť sa s kapitánom, zakormidlovať si, nazrieť do strojovne či oboznámiť sa s technologickými zariadeniami nákladného prístavu Bratislava. Stredoškoláci sa na lodi taktiež dozvedeli viac nielen o možnostiach štúdia na Katedre vodnej dopravy Žilinskej univerzity, organizovaných odborných exkurziách, mimoškolských aktivitách, podmienkach absolvovania časti štúdia v zahraničí či získania odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla, ale aj o možnom budúcom uplatnení sa na trhu práce v oblasti vodnej dopravy a vodného hospodárstva. Počas plavby sa študenti stredných škôl mali príležitosť stretnúť i s členmi posádky lode, jednotlivými učiteľmi katedry vodnej dopravy a súčasnými študentmi študijného programu „vodná doprava“ a v neformálnych rozhovoroch získať podrobnejšie odpovede aj na tie najvšetečnejšie otázky. Veríme, že táto propagačne – prezentačná akcia budúcich maturantov natoľko zaujala a nadchla pre vodnú dopravu, že čoskoro rozšíria naše rady a stanú našimi študentmi.

Zatvoriť