Toogler

Zasadnutie Akademického senátu FPEDAS

S ohľadom na súčasnú situáciu a stav, ktorý nastal a následne prijímané opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu korona vírusu a choroby COVID 19 v podmienkach FPEDAS UNIZA ako aj na území SR a v súlade s § 108 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že dňa 25.5.2020 o 9.00 h sa bude konať zasadnutie AS FPEDAS formou MS Teams.

Program rokovania:

  1. Otvorenie
  2. Návrh na schválenie Výročnej správy o činnosti FPEDAS za rok 2019
  3. Návrh na schválenie Výročnej správy o hospodárení FPEDAS za rok 2019
  4. Návrh schválenie Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku AS FPEDAS
  5. Rôzne

V prípade záujmu sa zúčastniť tohto verejného rokovania je možné tak urobiť kliknutím na odkaz:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aaa9f96b02a6344998c75ea1066bf56bb%40thread.tacv2/1590009939889?context=%7b%22Tid%22%3a%228324ff4b-14c8-4bf5-b07e-a0713179f37e%22%2c%22Oid%22%3a%22ca295085-51e2-4612-ba21-6781c5ea5f40%22%7d

 

Zatvoriť