Toogler

Oznámenie o zasadnutí Akademického senátu FPEDAS

Oznámenie o zasadnutí Akademického senátu Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa uskutoční na základe žiadosti Rady vysokých škôl dňa 26.10.2020 o 9.00 hod. on-line formou prostredníctvom MS Teams. Predmetom rokovania bude zaujatie Stanoviska AS FPEDAS k dokumentu publikovanému Ministerstvom financií SR Moderné a úspešné Slovensko publikovanému: https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/ine-strategicke-materialy/.

doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD.
Predsedníčka AS FPEDAS

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1649e93a276d4c47bb32434141c0d265%40thread.tacv2/1603353854930?context=%7b%22Tid%22%3a%228324ff4b-14c8-4bf5-b07e-a0713179f37e%22%2c%22Oid%22%3a%22ca295085-51e2-4612-ba21-6781c5ea5f40%22%7d

Zatvoriť