Toogler

Oznámenie o konaní prednášky

Dekan FPEDAS UNIZA oznamuje, že sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady UNIZA uskutoční dňa 3. decembra 2020 o 9.00 verejná obhajoba habilitačnej práce a habilitačná prednáška Ing. Jána Ondruša, PhD. zamestnanca Katedry cestnej a mestskej dopravy, Fakulta PEDAS, Žilinská univerzita v Žiline, v odbore doprava.

Názov habilitačnej práce: Problematika merania a stanovenia základných veličín v priebehu brzdenia cestných vozidiel

Názov habilitačnej prednášky: Súčasné a perspektívne metódy merania základných veličín v teórii brzdenia cestných vozidiel

Zatvoriť