Toogler

Oznámenie o konaní prednášky

Dekan FPEDAS UNIZA oznamuje, že sa prezenčne a súčasne prostredníctvom MS Teams uskutoční v zasadacej miestnosti Fakulty PEDAS, Žilinská univerzita v Žiline, č.d. BF 009 (suterén), ul. Univerzitná 8215, Žilina dňa 20. mája 2021 verejná obhajoba habilitačnej práce a habilitačná prednáška:

 • 9.00 hod. Ing. Eriky Loučanovej, PhD., zamestnankyne Katedry marketingu, obchodu a svetového lesníctva, Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania odvetvové a prierezové ekonomiky.
  Názov habilitačnej práce:
  Inovácie v koncepcii trvalo udržateľného rozvoja
  Názov habilitačnej prednášky:
  Ekologické inovácie ako faktora trvalo udržateľného rozvoja
 • 10.30 hod. Ing. Petra Blaha, PhD., zamestnanca Katedry bakalářského studia, Vysoká škola logistiky, o.p.s., Přerov, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania doprava.
  Názov habilitačnej práce:
  Riadenie kapacity železničných tratí pre osobnú a nákladnú dopravu
  Názov habilitačnej prednášky:
  Definovanie výhľadovej kapacity v kontexte infraštruktúrnych opatrení v železničnej doprave
Zatvoriť