Toogler

Zasadnutie Akademického senátu FPEDAS

Oznámenie o verejnom zasadnutí Akademického senátu Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa uskutoční dňa 31.5.2021 o 08.30 hod. on-line formou prostredníctvom MS Teams. Program rokovania:

  1. Návrh na schválenie Výročnej správy o činnosti FPEDAS za rok 2020 podľa § 27 ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
  2. Návrh na schválenie Výročnej správy o hospodárení FPEDAS za rok 2020 podľa § 27 ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
  3. Dlhodobý zámer FPEDAS na roky 2021-2027 podľa § 27 ods. 1 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
  4. Návrh rozpočtu FPEDAS na rok 2021 podľa § 27 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
  5. Návrh na vymenovanie prodekana pre rozvoj a zahraničné vzťahy doc. Ing. Martina Bugaja, PhD. podľa § 27 ods.(1) písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  6. Návrh zmeny organizačnej štruktúry FPEDAS, návrh Dodatku č. 7 k Smernici č. 5 Organizačný poriadok FPEDAS podľa § 27 ods. 1 písm. a) a § 33 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov
  7. Návrh Správy o činnosti AS FPEDAS za rok 2020.

odkaz na rokovanie

Zatvoriť