Toogler

Zasadnutie Akademického senátu FPEDAS

Oznámenie o verejnom zasadnutí Akademického senátu Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa uskutoční dňa 25.08.2021 o 08.30 hod. on-line formou prostredníctvom MS Teams. Program rokovania:

  1. Schválenie podmienok prijímania uchádzačov o štúdium na Bc., Ing. a PhD. štúdium na FPEDAS pre akademický rok 2022/2023.
  2. Návrh na schválenie návrhu na vymenovanie členov Vedeckej rady FPEDAS.
  3. Návrh zmeny Smernice č. 5- Organizačný poriadok FPEDAS -zmeny v organizačnej štruktúre FPEDAS –KCMD, KLD, KE, KKMaHI.
  4. Návrh na zrušenia Študijného poriadku FPEDAS k 1.9.2021 s ohľadom na fakt, že bol dňa 28.6.2021 prijatý AS UNIZA celouniverzitný Študijný poriadok- Smernica č. 209 -Študijný poriadok pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline, ktorý plne reflektuje požiadavky FPEDAS a všetky súčasti povinné zosúladiť svoje Študijné poriadky.
  5. Rôzne.

odkaz na rokovanie

Zatvoriť