Toogler

Pozvánka na rokovanie AS FPEDAS

Dňa 4.10.2021 o 11.00 hod. sa uskutoční prostredníctvom MS Teams rokovanie AS FPEDAS s nasledujúcim programom rokovania:

  1. Návrh zmeny Smernice č. 5- Organizačný poriadok FPEDAS -zmeny v organizačnej štruktúre FPEDAS –KVD a KE (materiál č.1- Dodatok č. 9 ).
  2. Schválenie „Zásad a pravidiel prijímacieho konania na štúdium na FPEDAS pre 1. stupeň štúdia (Bc.), 2. stupeň štúdia(Ing.) a 3. stupeň štúdia(PhD.) pre akademický rok 2022/2023“ v súlade so s článkom 3 ods.1 až 5 Smernicou č. 206 Zásady a pravidlá prijímacieho konania na štúdium na Žilinskej univerzite v Žiline (materiál č. 2-4).
  3. Návrh harmonogramu volieb do študentskej časti AS FPEDAS za KVD a KŽD FPEDAS- Vyhlásenie doplňujúcich volieb(materiál.č.5)
  4. Rôzne.

Odkaz na rokovanie

Zatvoriť