Toogler

Oznámenie o konaní prednášky

Dekan FPEDAS UNIZA oznamuje, že sa prezenčne a súčasne prostredníctvom MS Teams uskutoční v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Žilinskej univerzity v Žiline, (budova stravovacieho zariadenia „Nová menza“), ul. Vysokoškolákov, Žilina, dňa 4. novembra 2021 o 9.00 hod. verejná obhajoba habilitačnej práce a habilitačná prednáška Ing. Martina Jurkoviča, PhD. zamestnanca Katedry vodnej dopravy, Fakulta PEDAS, Žilinská univerzita v Žiline, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania v odbore habilitačného konania a inauguračného konania doprava.

Názov habilitačnej práce: Distribúcia LNG vodnou dopravou
Názov habilitačnej prednášky: Logistika distribúcie LNG vodnou dopravou.

Zatvoriť