Toogler

Prijímacie skúšky na doktorandské štúdium pre akademický rok 2020/2021

Upozorňujeme prihlásených uchádzačov o doktorandské štúdium, že prijímacie skúšky sa budú v zmysle upraveného akademického kalendára konať dňa 9. júla 2020 na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Obsahom prijímacej skúšky je písomná skúška formou testu z jedného svetového jazyka a ústna skúška pred komisiou príslušného študijného odboru. Uchádzači budú pozvaní písomne, pričom dostanú podrobnejšie informácie.

Úspešná revalidácia akreditovaného kurzu celoživotného vzdelávanie Zasielateľstvo–špedičný expert FIATA Diploma

Dňa 28.5. 2020 sme prešli úspešne revalidáciou kurzu cez revalidačnú komisiu svetovej asociácie zasielateľstva a logistiky FIATA. Revalidácia sa mala pôvodne uskutočniť 25.3.2020 v sídle FIATA v Zürichu vo Švajčiarsku. Z dôvodoch šírenia coronavírusu COVID 19 bola nahradená online formou.

Predsedom komisie bol Stephen Morris z Austrálskeho združenie zasielateľov a colných deklarantov.

Za Zväz logistiky a zasielateľstva SR sa revalidácie zúčastnili prezident Ing. František Komora a predseda sekcie vydavateľstva a vzdelávania prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. a za Žilinskú univerzitu v Žiline katedru cestnej a mestskej dopravy aj doc. Ing. Juraj Jagelčák, PhD.

Revalidácia platí na ďalšie štvorročné obdobie do mája 2024, čo nám umožňuje realizovať akreditované kurzy, na ktorých sa zúčastňujú zástupcovia nadnárodných logistických a zasielateľských spoločností pôsobiacich v SR, dopravných firiem ale aj účastníci z logistických oddelení výrobných firiem.

Kurz pozostáva zo 14 modulov, ktoré obsahujú témy podľa štandardov FIATA Diploma. Úspešní absolventi získajú certifikát vydaný FIATA s celosvetovou platnosťou. Bližšie na: https://skolenia-fpedas.uniza.sk/kurz-fiata/zakladne-informacie

Na základe úspešnej revalidácie kurzu pripravíme ďalší kurz od októbra 2020.

Na zabezpečení výučby sa podieľajú aj pedagógovia z katedier Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov a to cestnej a mestskej dopravy, železničnej dopravy, leteckej dopravy, vodnej dopravy, spojov a kvantitavných metód a hospodárskej informatiky.

Reprezentatívny článok v indexovanom časopise

Článok Durana at al. (2020) Disclosure of Strategic Managers' Factotum: Behavioral Incentives of Innovative Business bol vybraný ako reprezentatívny článok indexovaného časopisu International Journal of Financial Studies.

Odkaz na článok

Zasadnutie Akademického senátu FPEDAS

S ohľadom na súčasnú situáciu a stav, ktorý nastal a následne prijímané opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu korona vírusu a choroby COVID 19 v podmienkach FPEDAS UNIZA ako aj na území SR a v súlade s § 108 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že dňa 25.5.2020 o 9.00 h sa bude konať zasadnutie AS FPEDAS formou MS Teams.

Program rokovania:

  1. Otvorenie
  2. Návrh na schválenie Výročnej správy o činnosti FPEDAS za rok 2019
  3. Návrh na schválenie Výročnej správy o hospodárení FPEDAS za rok 2019
  4. Návrh schválenie Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku AS FPEDAS
  5. Rôzne

V prípade záujmu sa zúčastniť tohto verejného rokovania je možné tak urobiť kliknutím na odkaz:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aaa9f96b02a6344998c75ea1066bf56bb%40thread.tacv2/1590009939889?context=%7b%22Tid%22%3a%228324ff4b-14c8-4bf5-b07e-a0713179f37e%22%2c%22Oid%22%3a%22ca295085-51e2-4612-ba21-6781c5ea5f40%22%7d

 

Vyhlásenie grantovej súťaže dekana FPEDAS – výzva č. 1/2020

Dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje dňa 01.06.2020 Grantovú súťaž inštitucionálneho výskumu FPEDAS – výzva č. 1/2020 na podávanie návrhov projektov vedeckými a pedagogickými zamestnancami FPEDAS. Cieľom je podpora vedecko-výskumnej činnosti vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov FPEDAS.

Bližšie informácie nájdete v časti inštitucionálny výskum fakulty.

Zatvoriť