Toogler

Príkaz rektora č. 7/2020 - organizácia štúdia počas letného semestra 2019/2020

Rektor UNIZA dňa 24. 3. 2020 vydal príkaz, ktorý upravuje organizáciu štúdia na UNIZA počas letného semestra 2019/2020. Vykonávacie predpisy k tomuto príkazu v podmienkach FPEDAS budú vypracované v najbližších dňoch.

Príkaz rektora 7/2020

Zmena termínu prezentácie výsledkov doktorandov

Prezentácia priebežných výsledkov študentov doktorandského štúdia, plánovaná na obdobie od 23. 03. 2020 do 27. 03. 2020 sa z dôvodu mimoriadnej situácie v SR prekladá na iný termín. Nový termín a spôsob prezentácie výsledkov bude zverejnený neskôr.

Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a akceptuje prihlášky bez lekárskeho potvrdenia pre všetky stupne vysokoškolského vzdelávania s výnimkou programu profesionálny pilot. Pre študijný program profesionálny pilot sa vyžaduje osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti I. triedy od Ústavu leteckej a preventívnej medicíny Košice alebo ÚLZ Praha alebo iného členského štátu EASA v zmysle požiadaviek PART – FCL 1. Z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu COVID-19 fakulta nevyžaduje od uchádzačov študijného programu profesionálny pilot predložiť osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti v termíne prijímacieho konania, ale prijatí študenti predložia toto osvedčenie do 30. 11. 2020.

Zatvoriť