Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Interné dokumenty fakulty

pdfŠtatút FPEDAS [nové okno]

pdfOrganizačný poriadok FPEDAS [nové okno]

pdfOrganizačný poriadok FPEDAS - Dodatok č. 1

Pracovný poriadok

pdfVšeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na fakulte a konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na fakulte

Disciplinárny poriadok pre študentov ŽU

Rokovací poriadok disciplinárnych komisií pre študentov ŽU

[nové okno]

pdfŠtudijný poriadok FPEDAS [nové okno]

pdfSmernica č. 108 - Štipendijný poriadok

pdfDlhodobý zámer FPEDAS na roky - [nové okno]

Interné dokumenty akademického senátu a vedeckej rady fakulty

pdfZásady volieb do Akademického senátu FPEDAS [nové okno]

pdfRokovací poriadok Akademického senátu FPEDAS [nové okno]

pdfRokovací poriadok Vedeckej rady FPEDAS [nové okno]

pdfKritériá FPEDAS na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor v oblasti výskumu 8 Ekonómia a manažment

pdfKritériá FPEDAS na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor v oblasti výskumu 22 Dopravné služby

pdfPravidlá pre schvaľovanie školiteľov FPEDAS

[nové okno]

Výročné správy

pdfVýročná správa o činnosti FPEDAS za rok [nové okno]

Archív výročných správ

Interné predpisy

Interné predpisy nájdete na našom intranete.

Vzory tlačív

[nové okno]

[nové okno] (platné do mája 2014)

rtfHlásenka zmien

rtfŽiadosť o poskytnutie pracovného voľna bez náhrady mzdy

rtfŽiadosť o vyhotovenie Dohody o brigádnickej práci študentov

rtfVýkaz k vyúčtovaniu externej činnosti na základe dohody o brigádnickej práci študenta

rtfŽiadosť o vyhotovenie Dohody o pracovnej činnosti

pdfOdučené hodiny na Dohodu o pracovnej činnosti

rtfVýkaz k vyúčtovaniu externej činnosti na základe dohody o pracovnej činnosti

rtfŽiadosť o vyhotovenie Dohody o vykonaní práce

rtfVýkaz k vyúčtovaniu externej činnosti na základe dohody o vykonaní práce

Dosiahli ste koniec stránky. Kliknite sem pre vrátenie sa hore!