Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Vedúci katedry: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
ERASMUS koordinátor: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
Tajomník katedry: Ing. Peter Majerčák, PhD.
Sekretariát: Ing. Helena Rychlíková

Kontakt

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta PEDAS
Katedra ekonomiky
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina

Telefón: +421/41/513 32 01

Stránky udržiavané katedrou [nové okno] (za obsah zodpovedá katedra)

Krátka charakteristika

Katedra ekonomiky vznikla vyčlenením prevažnej časti pedagógov vyučujúcich ekonomické predmety z jednotlivých odborných (profilových) katedier Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov a z pedagógov bývalej Katedry sociálnych vied FPEDAS, Žilinskej univerzity v Žiline. V súčasnosti je katedra profilovou katedrou pre zabezpečovanie bakalárskeho a inžinierskeho študijného odboru EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU. Katedra ekonomiky zabezpečuje aj základné a špecializované ekonomické, právne a sociálne predmety na všetkých študijných odboroch FPEDAS a na vybraných študijných odboroch ostatných fakúlt Žilinskej univerzity v Žiline. Absolventi uvedeného profilového študijného odboru majú predpoklady pre široké uplatnenie na rôznych postoch ekonomických útvarov podnikov, štátnej a verejnej správy a obchodných organizácií. Na katedre prednášajú interní a externí odborníci, ktorých výsledky práce boli prezentované doma i v zahraničí.

Dosiahli ste koniec stránky. Kliknite sem pre vrátenie sa hore!