Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Vedúci katedry: prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD.
ERASMUS koordinátor: doc. Ing. Martin Kendra, PhD.
Sekretariát: p. Anna Achimská

Kontakt

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta PEDAS
Katedra železničnej dopravy
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina

Telefón: +421/41/513 34 01
Fax: +421/41/565 58 16

Stránky udržiavané katedrou [nové okno] (za obsah zodpovedá katedra)

Krátka charakteristika

Katedra železničnej dopravy na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline je profilovou a garantskou katedrou pre študijný program železničná doprava, a to v bakalárskom a inžinierskom dennom i externom štúdiu. Zabezpečuje najmä výučbu profilujúcich disciplín, a to železničných dopravných a prepravných procesov, (vrátane ich modelovania), ekonomiky a manažmentu železničnej dopravy. Okrem toho katedra zabezpečuje aj výučbu predmetov intermodálna preprava, logistika, manipulácia s materiálom v doprave, tovaroznalectvo – ložná a obalová technika, zasielateľstvo, ekologické aspekty dopravy a iné.

Katedra má náležite vybavené dopravné laboratórium, ktorého činnosť je zameraná hlavne na vzdelávací proces v rámci predmetov laboratórny dopravný výcvik a laboratórne cvičenia, na výskumnú činnosť v oblasti nových dopravných technológií, ako aj na praktický výcvik inštruktorov a výpravcov Železníc Slovenskej republiky. V rámci vedeckovýskumnej činnosti sa katedra zameriava najmä na nové dopravno-prepravné technológie železničnej a kombinovanej dopravy, interoperabilitu a ekologizáciu dopravy, externé účinky dopravy a ich internalizáciu, nové metódy hodnotenia investícií v doprave, harmonizáciu a integráciu systémov riadenia dopravy, integrované systémy regionálnej a diaľkovej osobnej dopravy. Od roku 2008 katedra rieši tri grantové projekty VEGA a jeden projekt MVTS, a to so zameraním na systémové opatrenia štátu na podporu rozvoja intermodálnej prepravy v podmienkach SR, komplexnú analýzu a klasifikáciu nástrojov regulácie dopravy v súvislosti s perspektívami a výzvami liberalizovaného dopravného trhu EÚ, model deľby prepravnej práce v doprave s ohľadom na kapacitu infraštruktúry, ako aj na internetový portál informácií zo železničnej nákladnej prepravy.

Dosiahli ste koniec stránky. Kliknite sem pre vrátenie sa hore!