Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Elektronická forma prihlášky [nové okno]

Výsledky prijímacieho konania [nové okno]

pdfInformácie o prijímacom konaní na akademický rok / [nové okno]

pdfInformácie o prijímacom konaní na akademický rok / - angl. [nové okno]

rtfŽiadosť o štúdium pre zahraničných študentov (predkladajú pri zápise do 1. ročníka)

Študijné programy

Na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov v akademickom roku 2016/2017 sa otvárajú nasledujúce študijné programy s celkovým plánovaným počtom prijatých študentov v dennom štúdiu 745 študentov. Štúdium v dennej forme trvá 3 roky. Po úspešnom ukončení štúdiu prislúcha absolventovi titul bakalár. V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené plánované počty študentov osobitne pre jednotlivé študijné programy denného štúdia.

Plánovaný počet študentov pre jednotlivé študijné programy denného štúdia
Študijný program bakalárskeho štúdiaPlánovaný počet študentov
Denné
cestná doprava 120
železničná doprava 75
letecká doprava 50
profesionálny pilot 25
vodná doprava 25
poštové technológie a služby 70
zasielateľstvo a logistika 75
dopravné služby v osobnej doprave 50
ekonomika a manažment podniku 125
finančný manažment 50
elektronický obchod a manažment 80

Uplatnenie absolventov

Cestná doprava

Absolvent študijného programu Cestná doprava je schopný uplatniť sa v dopravných podnikoch, v priemyselných podnikoch pri riadení dopravných a logistických činností a v štátnej správe pri plánovaní a riadení dopravnej obsluhy v regióne. Uplatní sa na miestach prevádzkových pracovníkov a stredných článkoch riadenia pre plánovanie a riadenie dopravnej prevádzky vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave, tiež na miestach prijímacích technikov v servisoch cestných vozidiel a miestach predajcov cestných vozidiel a pod.

Železničná doprava

Po absolvovaní štúdia sa absolventi na základe získaných vedomostí, poznatkov a praktických návykov primárne uplatnia na základných a stredných stupňoch riadenia železničnej dopravnej a prepravnej prevádzky v subjektoch pôsobiacich na trhu železničnej dopravy, v zasielateľských a logistických podnikoch, ako aj v orgánoch štátnej správy a samosprávy v kontexte manažovania dopravy. Ďalej sa uplatňujú v podnikoch s vlečkovými areálmi, u dopravných operátorov, či v dopravných útvaroch priemyselných podnikov.

Letecká doprava

Absolvent pozná základné technologické procesy v leteckej doprave aj v ostatných druhoch dopráv, súvisiace legislatívne normy a ekonomické súvislosti, dokáže analyzovať problémy a možnosti riadenia leteckých dopravných procesov, či už na úrovni podnikov, infraštruktúry alebo administratívneho zabezpečenia. Súčasťou výučby je aj získanie znalostí a prehľadu o organizácii a riadení civilného letectva.

Profesionálny pilot

Absolventi spĺňajú požiadavky medzinárodných predpisov a môžu byť zamestnaní ako piloti u civilných leteckých prevádzkovateľov kdekoľvek v EÚ. Majú dobré teoretické základy a zodpovedajúce letové skúsenosti. Sú pripravení na typové preškolenie na akejkoľvek generačnej úrovni palubného vybavenia lietadiel pre obchodné využitie alebo dopravných lietadiel. Po doplnení vzdelania sa absolventi môžu uplatniť aj v oblasti vojenského letectva.

Vodná doprava

Absolvent je schopný uplatniť sa na nižšom stupni riadenia vo výkonných profesiách v dopravných a zasielateľských firmách poskytujúcich alebo obstarávajúcich prepravné služby vo vnútrozemskej a námornej plavbe a služby vnútrozemského riečneho alebo námorného prístavu. Môže sa uplatniť i v oblasti cestovného ruchu pri organizovaní a zabezpečovaní osobnej lodnej prepravy na splavných vodných tokoch a uzatvorených vodných plochách, v orgánoch štátnej správy a samosprávy, v organizáciách štátneho odborného dozoru v oblasti vnútrozemskej plavby, pri správe a údržbe vodných tokov a povodí v rámci vodného hospodárstva i v oblasti zabezpečovania prevádzky multimodálnych logistických centier ap. Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia môže na lodi vnútrozemskej plavby vykonávať funkciu lodného kadeta. Neskoršie, po získaní požadovanej plavebnej praxe, bude môcť zastávať funkciu kapitána a veliteľa lode.

Poštové technológie a služby

Absolvent disponuje základnými znalosťami o technologickej, právnej, logistickej a ekonomickej charakteristike sektora poštových služieb. Dokáže analyzovať problémy, procesy v poštovej prevádzke a hľadať možnosti ich riešenia v spojitosti s rozvojom iných oblastí, navrhovať riešenia častí technologických postupov. Absolvent dokáže analyzovať poštové technologické problémy a špecifikovať požiadavky na ich riešenie, vie aplikovať vhodné postupy a metódy pri riešení návrhu štandardných technologických postupov.

Zasielateľstvo a logistika

Absolventi nájdu uplatnenie v zasielateľských, dopravných a logistických organizáciách na oddeleniach logistiky vo výkonných funkciách zasielateľov, disponentov, dopravných manažérov. Uplatnia sa aj na miestach prevádzkových manažérov a výkonných pracovníkov pre objednávanie dopravných služieb vo veľkých výrobných a distribučných organizáciách. Absolvovanie 1. stupňa vysokoškolského štúdia je však najmä kvalitným základom pre plynulý prechod do druhého stupňa štúdia.

Dopravné služby v osobnej doprave

Absolventi nájdu uplatnenie v spoločnostiach poskytujúcich hromadnú osobnú dopravu na regionálnej, štátnej alebo medzinárodnej úrovni, ale taktiež na pozíciách verejnej správy, ktorá obstaráva dopravnú obsluhu regiónu (MDVRR SR, úrady VÚC, jednotlivé obce). Uplatnenie taktiež nájdu v organizáciách zabezpečujúcich logistiku prepravy osôb, napr. v oblasti cestovného ruchu pri zabezpečovaní prepravy osôb jednotlivými systémami dopravy z a do centier turistického ruchu.
Absolventi sa taktiež uplatnia v orgánoch štátnej správy a samosprávy pri riadení osobnej dopravy v kontexte dopravno-územného plánovania, urbanizmu a rozvoja turizmu v danom regióne s prihliadnutím k požiadavke ochrany a tvorby životného prostredia.
Absolvovanie 1. stupňa vysokoškolského štúdia je však najmä kvalitným základom pre plynulý prechod do druhého stupňa štúdia v študijnom odbore Dopravné služby a v študijnom odbore Doprava.

Ekonomika a manažment podniku

Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe ekonomika a manažment podniku dokážu analyzovať jednoduché ekonomické situácie v podnikoch a prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia. Sú spôsobilí riešiť stredne náročné úlohy z oblasti kalkulácií, rozpočtov, plánovania a organizovania podnikového procesu. Manažérske uplatnenie nájdu najmä v malých a stredných podnikoch.

Finančný manažment

Absolvent študijného odboru finančný manažment sa potenciálne môže uplatniť na strednom a nižšom stupni riadenia najmä manažmentu výrobných a nevýrobných podnikov ale aj finančných inštitúcií. Obsahová náplň odboru vytvára veľmi dobré predpoklady pre uplatnenie vo finančných divíziách domácich aj zahraničných firiem, alebo v orgánoch štátnej správy. S uplatnením možno počítať aj v mimopodnikovej sfére, ako sú hospodárske komory, podnikové združenia, štátne inštitúcie zaoberajúce sa podnikovohospodárskou sférou apod. Získané učebné zručnosti tiež kvalifikujú absolventa pre ďalšie štúdium s vysokým stupňom samostatnosti.

Elektronický obchod a manažment

Absolventi tohto študijného programu dokážu analyzovať procesy a riešiť problémy v podmienkach nástupu nových foriem komunikácie prostredníctvom elektronického obchodu a jeho riadenia. Nachádzajú uplatnenie v riadiacich funkciách stredného manažmentu a pri využívaní informačných a komunikačných technológií a služieb v podnikoch a organizáciách služieb ako prevádzkoví manažéri, obchodní zástupcovia, manažéri predaja alebo konzultanti. V prípade založenia vlastného podniku sú schopní pracovať aj ako riadiaci manažéri malého alebo stredného podniku v oblasti obchodu a služieb a pôsobiť ako aktívny a riadiaci prvok v hodnotovom reťazci podniku služieb. Absolvovanie prvého stupňa štúdia je však najmä kvalitným základom pre plynulý prechod do druhého stupňa vysokoškolského štúdia.

Kvalita vzdelávania

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov patrí v SR medzi najkvalitnejšie fakulty, čo dokazuje aj skutočnosť, že Žilinská univerzita v Žiline pri hodnotení Akreditačnou komisiou bola zaradená medzi 5 najkvalitnejších univerzít v SR.

Pri hodnotení Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov je fakulta hodnotená pozitívne. Z jednotlivých hodnotení uvádzame napr. hodnotenie agentúrou ARRA, pri ktorej pri poslednom hodnotení v roku 2014 bola FPEDAS pri porovnávaní ekonomických fakúlt zaradená na 9 miesto. Ide o výborné umiestnenie, keďže FPEDAS zabezpečuje iba 3 študijné programy so zameraním na ekonomiku, ostatné študijné programy sú zamerané na dopravu. Ak by sme sa zamerali iba na kvalitu vzdelávania, FPEDAS dosiahla 74 bodov a umiestnila by sa na 2. mieste.

Podľa Trendence Graduate Barometer 2011 sú na nasledujúcom obrázku porovnané podmienky štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline (najmä študenti FPEDAS) s ostatnými vysokými školami, resp. univerzitami v Slovenskej republike a Európe.

Starostlivosť o absolventov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov každoročne sleduje uplatnenie svojich absolventov na trhu práce. Každého absolventa kontaktuje o jeho uplatnení v praxi a žiada o odporúčanie zmeny obsahu štúdia tak, aby čo najlepšie štúdium zodpovedalo požiadavkám praxe. Taktiež sledujeme počet uchádzačov o evidovaných na úrade práce. K 31. 12. 2014 bolo na všetkých úradoch práce v SR evidovaných celkovo 17 absolventov bakalárskeho a 77 absolventov inžinierskeho štúdia. Ide o vynikajúci ukazovateľ, keď sa vychádza zo skutočnosti, že každý rok na fakulte končí približne 550 absolventov bakalárskeho štúdia a 500 absolventov inžinierskeho štúdia. Po jednotlivých študijných programoch je počet uchádzačov o zamestnanie uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Počet uchádzačov o zamestnanie po jednotlivých študijných programoch
študijný programbakalárskyinžinierskydoktorand
Spolu 17 77 2
Cestná doprava 2 6 x
Dopravné inžinierstvo x 1 x
Železničná doprava 2 6 x
Letecká doprava 0 4 x
Vodná doprava 0 0 x
Profesionálny pilot 0 x x
Dopravná technika a technológia x x 1
Poštové technológie x 0 0
Poštové inžinierstvo x 10 x
Poštové technológie a služby 2 0 x
Zasielateľstvo a logistika 3 9 x
Dopravné služby x x 0
Ekonomika a manažment podniku 5 27 1
Ekonomika dopravy, spojov a služieb x x 0
Elektronický obchod a manažment 3 14 x

Školné

Informácie o výške školného na príslušný akademický rok Žilinská univerzita v Žiline v stanovených termínoch uverejní na webových stránkach.

Prihláška

 • Na bakalárske štúdium je potrebné doložiť maturitné vysvedčenie a výročné vysvedčenia za strednú školu v kópii. Originály vysvedčení a maturitné vysvedčenie doniesť osobne (bez prijímacej skúšky aj na základe splnomocnenia) na prezentáciu v deň prijímacieho konania.
 • Kópiu ústrižku o zaplatení poplatku alebo kópiu prevodného príkazu priložiť do prihlášky. Originál ústrižku o zaplatení poplatku alebo originál prevodného príkazu je povinný doniesť osobne uchádzač na prezentáciu v deň prijímacieho konania.
 • Životopis.

Poplatok za prijímacie konanie: 30,- € (občania EÚ), 50,- € (občania mimo EÚ) treba uhradiť za každú prihlášku na adresu:

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26  Žilina
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu: SK81 8180 0000 0070 0026 9888, variabilný symbol: 10131, konštantný symbol: 0308
a doklad o uhradení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou!

Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK81 8180 0000 0070 0026 9888.

Ak sa chce uchádzač zúčastniť na prijímacom konaní vo viacerých študijných programoch, prihlášky treba podať za každý študijný program osobitne. Poplatok 30 € uhrádza študent iba za prvú prihlášku, za druhú a tretiu prihlášku sa poplatok neuhrádza.

Termín podania prihlášky

1. kolo - do

2. kolo - do 08. 08. 2017

Termín prijímacieho konania

 - 13

2. kolo - 22. 08. 2017

Podmienky prijímania uchádzačov

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijný program prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z.). Nutnou podmienkou prijatia na štúdium je podanie prihlášky na vysokoškolské štúdium. Uchádzači sa musia dostaviť v určený deň na prijímací pohovor, kde sa skontrolujú povinné prílohy prihlášky. V prípade, že uchádzač spĺňa podmienky na prijatie bez prijímacích skúšok, na základe dosiahnutého študijného priemeru (dosiahnutých známok), tieto výsledky skontroluje komisia v deň prijímacej skúšky (doklady je možné v takomto prípade komisií predložiť aj na základe splnomocnenia).

 1. Bez prijímacích skúšok, len prijímacím pohovorom

  Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači z gymnázií s aritmetickým priemerom známok na vysvedčení za predposledný ročník štúdia (nie maturitného ročníka) do 1,50 vrátane a z ďalších (ostatných) stredných škôl s aritmetickým priemerom za predposledný ročník štúdia (nie maturitného ročníka) do 1,20 vrátane. Tento študijný priemer platí pre štúdium v študijných programoch bakalárskeho štúdia:

  • ekonomika a manažment podniku
  • finančný manažment
  • elektronický obchod a manažment
  • letecká doprava
  • profesionálny pilot

  Pre študijné programy bakalárskeho štúdia:

  • cestná doprava
  • železničná doprava
  • vodná doprava
  • poštové technológie a služby
  • zasielateľstvo a logistika
  • dopravné služby v osobnej doprave

  budú bez prijímacích skúšok prijatí uchádzači z gymnázií s aritmetickým priemerom známok na vysvedčení za predposledný ročník štúdia (nie maturitného ročníka) do 2,00 vrátane a z ďalších (ostatných) stredných škôl s aritmetickým priemerom za predposledný ročník štúdia (nie maturitného ročníka) do 1,60 vrátane.

  Všetci ostatní uchádzači musia absolvovať prijímacie konanie podľa bodu B.

 2. Absolvovaním prijímacích skúšok, písaním testov

  Prijímacie skúšky budú realizované formou testu vedomostí zo stredoškolského učiva (otázky testu sa skladajú zo všeobecných vedomostí, matematiky, vybraného cudzieho jazyka – anglický, nemecký, ruský, francúzsky, španielsky jazyk). Študijné materiály k prijímacej skúške sú dostupné v predajni univerzitnej knižnice.

  Termín prijímacieho konania nie je možné z prevádzkových dôvodov meniť. Podrobnejšie informácie a kritériá pre hodnotenie uchádzačov v prijímacom konaní pre denné bakalárske štúdium a vzory testov sú uverejnené na internetovej stránke fakulty (http://fpedas.uniza.sk [nové okno]).

  Uchádzači na študijné programy letecká doprava a profesionálny pilot, ktorí sú držiteľmi preukazu pilota vetroňov alebo iných preukazov letovej spôsobilosti alebo leteckého mechanika, získavajú pri prijímacích skúškach 10 preferenčných bodov.

Dosiahli ste koniec stránky. Kliknite sem pre vrátenie sa hore!