Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Elektronická forma prihlášky [nové okno]

Výsledky prijímacieho konania [nové okno]

pdfInformácie o prijímacom konaní na akademický rok / [nové okno]

rtfŽiadosť o štúdium pre zahraničných študentov (predkladajú pri zápise do 1. ročníka)

Akreditované študijné programy pre akademický rok 2018/2019

Názov bakalárskeho študijného programu
Denné stúdium
dĺžka štúdia 3 roky
Externé štúdium
dĺžka štúdia 4 roky
cestná doprava-
železničná dopravaželezničná doprava
letecká doprava-
profesionálny pilot-
vodná doprava-
poštové technológie a služby-
zasielateľstvo a logistika-
dopravné služby v osobnej doprave-
ekonomika a manažment podnikuekonomika a manažment podniku
finančný manažment-
elektronický obchod a manažment-
* externé štúdium je spoplatnené

Podrobné informácie o študijných programoch:

 • učebné plány
 • informačné listy predmetov

nájdete na http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php.

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov do 1. ročníka:
Študijný program / odborPlánovaný počet prijatýchŠkolné pre externé štúdium v € na jeden akad. rok
DennéExterné*
cestná doprava / doprava120--
železničná doprava / doprava7520400
letecká doprava / doprava50--
profesionálny pilot / doprava25-
vodná doprava / doprava25--
poštové technológie a služby / poštové technológie a poštové služby50--
zasielateľstvo a logistika / dopravné služby75--
dopravné služby v osobnej doprave / dopravné služby50--
ekonomika a manažment podniku / ekonomika a manažment podniku12520850
finančný manažment / finančný manažment75--
elektronický obchod a manažment / odvetvové ekonomiky a manažment80--
SPOLU75040-
* V prípade nízkeho počtu uchádzačov na externé štúdium si fakulta vyhradzuje právo študijný program neotvoriť.

Podmienky prijatia

 1. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijný program prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z.).
 2. Nutnou podmienkou prijatia na štúdium je podanie prihlášky na vysokoškolské štúdium (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z.).
 3. Jazykové predpoklady - písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny, štúdium na fakulte vrátane možnosti absolvovania niektorej z jeho súčastí vo vyšších ročníkoch v zahraničí si vyžaduje od uchádzačov znalosť aspoň jedného zo svetových jazykov minimálne v rozsahu stredoškolského učiva (angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, ruština).
 4. Zdravotná spôsobilosť - fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a akceptuje prihlášky bez lekárskeho potvrdenia pre všetky stupne vysokoškolského vzdelávania s výnimkou programu profesionálny pilot, kde uchádzači musia pri prijímacích skúškach predložiť osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti I. triedy od Ústavu leteckej a preventívnej medicíny Košice alebo ÚLZ Praha alebo iného členského štátu EASA v zmysle požiadaviek PART – FCL 1.

Formy prijímania

 1. Bez prijímacej skúšky

  Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači z gymnázií s aritmetickým priemerom známok na vysvedčení za predposledný ročník štúdia (nie maturitného ročníka) do 2,00 vrátane a z ďalších (ostatných) stredných škôl s aritmetickým priemerom za predposledný ročník štúdia (nie maturitného ročníka) do 1,80 vrátane. Tento študijný priemer platí pre štúdium v študijných programoch bakalárskeho štúdia:

  • ekonomika a manažment podniku,
  • finančný manažment,
  • elektronický obchod a manažment.

  Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači z gymnázií s aritmetickým priemerom známok na vysvedčení za predposledný ročník štúdia (nie maturitného ročníka) do 2,50 vrátane a z ďalších (ostatných) stredných škôl s aritmetickým priemerom za predposledný ročník štúdia (nie maturitného ročníka) do 2,00 vrátane. Tento študijný priemer platí pre štúdium v študijných programoch bakalárskeho štúdia:

  • cestná doprava,
  • železničná doprava,
  • vodná doprava,
  • letecká doprava,
  • profesionálny pilot,
  • poštové technológie a služby,
  • zasielateľstvo a logistika,
  • dopravné služby v osobnej doprave.
 2. Na základe prijímacej skúšky

  Do prijímacieho konania formou prijímacej skúšky budú zaradení všetci ostatní uchádzači, ktorí nespĺňajú vyššie uvedené kritériá.

  Pravidlá prijímacej skúšky

  Prijímacie skúšky budú realizované formou testu vedomostí zo stredoškolského učiva (otázky testu sa skladajú zo všeobecných vedomostí, matematiky, vybraného cudzieho jazyka – anglického, nemeckého, ruského, francúzskeho, španielskeho). Študijné materiály k prijímacej skúške sú dostupné v predajni univerzitnej knižnice (http://www.edis.uniza.sk/).

  Termín prijímacieho konania nie je možné z prevádzkových dôvodov meniť. Podrobnejšie informácie a kritériá pre hodnotenie uchádzačov v prijímacom konaní pre denné bakalárske štúdium a vzory testov sú uverejnené na webovej stránke fakulty (http://www.fpedas.uniza.sk).

  Uchádzači na študijné programy letecká doprava a profesionálny pilot, ktorí sú držiteľmi preukazu pilota vetroňov alebo iných preukazov letovej spôsobilosti alebo leteckého mechanika, získavajú pri prijímacích skúškach 10 preferenčných bodov. V prípade nízkeho počtu uchádzačov na externé štúdium si fakulta vyhradzuje právo študijný program neotvoriť.

Prijatie zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.

Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na http://www.uniza.sk. Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje úspešné absolvovanie jazykovej prípravy (s jej možnosťou absolvovania na UNIZA).

Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dohodách.

Prihláška

Prihlášky sa podávajú na študijné programy.

Ak sa chce uchádzač zúčastniť na prijímacom konaní vo viacerých študijných programoch na FPEDAS, prihlášky treba podať za každý študijný program osobitne a za každú prihlášku uhradiť poplatok.

Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách UNIZA, prihlášku je treba podať zvlášť na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku, ktorý fakulta stanovila.

Uchádzači vyplnia tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium - 1. stupeň alebo využijú elektronickú formu. Elektronickú prihlášku je možné vyplniť cez webovú stránku UNIZA (https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php) alebo portál VŠ (https://prihlaskavs.sk/sk/).

Aj v prípade elektronickej prihlášky je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať, doložiť požadované prílohy a doklad o úhrade poplatku a zaslať ju poštou na adresu: Žilinská univerzita v Žiline, FPEDAS; Univerzitná 1; 010 26 Žilina do 30. 04. 2018.

Nekompletná prihláška na štúdium, resp. prihláška na štúdium zaslaná po stanovených termínoch, nebude akceptovaná. V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní, fakulta poplatok za prijímacie konanie nevracia.

Prílohy k prihláške na bakalárske štúdium:

 1. životopis,
 2. potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
 3. kópie koncoročných vysvedčení zo strednej školy.

Poplatok za prijímacie konanie (za každú prihlášku):
20 € - občania EÚ,
50 € - občania mimo EÚ, je potrebné uhradiť na adresu:

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu v tvare IBAN: SK81 8180 0000 0070 0026 9888
konštantný symbol: 0308
variabilný symbol: 10131 - bakalárske štúdium.

Spôsob úhrady: platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na vyššie uvedený účet.

Doklad o úhrade: doklad o zaplatení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou.

Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvných krajín EHP, území ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajín, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA, použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK81 8180 0000 0070 0026 9888.

Poplatky za štúdium - podľa vysokoškolského zákona. Informácie o výške školného na príslušný akademický rok Žilinská univerzita v Žiline v stanovených termínoch uverejní na webových stránkach.

Termíny

Deň otvorených dveríTermín podania prihlášky 1. kolo / 2. koloTermín prijímacieho konania 1. kolo / 2. kolo
10. 11. 2017 a 16. 02. 2018do 30. 04. 2018 / do 07. 08. 201811. 06. 2018 – 12. 06. 2018 / 21. 08. 2018

Ubytovanie

Všetci študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia majú nárok na ubytovanie v súlade s vnútornými predpismi univerzity. Poplatok za ubytovanie: 41 € - 51 €/mesačne.

Stravovanie

Študenti majú možnosť využívať služby stravovacieho zariadenia Žilinskej univerzity v Žiline. Poplatok za jedlo: 0,80 € - 2,30 €.

Štipendíá

Študenti všetkých študijných programov môžu získať motivačné (prospechové, mimoriadne) štipendium podľa stanovených kritérií.

Možnosti štúdia po ukončení bakalárskeho stupňa

Možnosť nadväzujúceho štúdia v inžinierskom stupni štúdia na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA v akademickom roku 2018/2019 - cestná doprava, železničná doprava, letecká doprava, technológia údržby lietadiel, vodná doprava, poštové inžinierstvo, zasielateľstvo a logistika, ekonomika a manažment podniku, fi nančný manažment, elektronický obchod a manažment (informácie o študijných programoch nájdete na http://www.fpedas.uniza.sk).

Uplatnenie absolventov

CESTNÁ DOPRAVA
(študijný odbor 5.2.59 doprava)

Absolvent študijného programu cestná doprava je schopný uplatniť sa v dopravných podnikoch, v priemyselných podnikoch pri riadení dopravných a logistických činností a v štátnej správe pri plánovaní a riadení dopravnej obsluhy v regióne. Uplatní sa na miestach prevádzkových pracovníkov a stredných článkoch riadenia pre plánovanie a riadenie dopravnej prevádzky vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave, tiež na miestach prijímacích technikov v servisoch cestných vozidiel a miestach predajcov cestných vozidiel a pod.

ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA
(študijný odbor 5.2.59 doprava)

Po absolvovaní štúdia sa absolventi na základe získaných vedomostí, poznatkov a praktických návykov primárne uplatnia na základných a stredných stupňoch riadenia železničnej dopravnej a prepravnej prevádzky v subjektoch pôsobiacich na trhu železničnej dopravy, v zasielateľských a logistických podnikoch, ako aj v orgánoch štátnej správy a samosprávy v kontexte manažovania dopravy. Ďalej sa uplatňujú v podnikoch s vlečkovými areálmi, u dopravných operátorov, či v dopravných útvaroch priemyselných podnikov. Katedra navyše v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky uskutočňuje kurzy pre získanie odbornej spôsobilosti na typovú pozíciu zamestnanca ŽSR ako signalista, dozorca výhybiek, výhybkár a výpravca. Kurzy sú realizované mimo bežnej výuky. Po úspešnom absolvovaní kurzu získava študent podnikové štipendium ŽSR.

LETECKÁ DOPRAVA
(študijný odbor 5.2.59 doprava)

Absolvent pozná základné technologické procesy v leteckej doprave aj v ostatných druhoch dopráv, súvisiace legislatívne normy a ekonomické súvislosti, dokáže analyzovať problémy a možnosti riadenia leteckých dopravných procesov, či už na úrovni podnikov, infraštruktúry alebo administratívneho zabezpečenia. Súčasťou výučby je aj získanie znalostí a prehľadu o organizácii a riadení civilného letectva.

PROFESIONÁLNY PILOT
(študijný odbor 5.2.59 doprava)

Absolventi spĺňajú požiadavky medzinárodných predpisov a môžu byť zamestnaní ako piloti u civilných leteckých prevádzkovateľov kdekoľvek v EÚ. Majú dobré teoretické základy a zodpovedajúce letové skúsenosti. Sú pripravení na typové preškolenie na akejkoľvek generačnej úrovni palubného vybavenia lietadiel pre obchodné využitie alebo dopravných lietadiel. Po doplnení vzdelania sa absolventi môžu uplatniť aj v oblasti vojenského letectva.

VODNÁ DOPRAVA
(študijný odbor 5.2.59 doprava)

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu vodná doprava je pripravený na vykonávanie všetkých nižších prevádzkovo–technických funkcií vo fi rme zaoberajúcej sa činnosťami súvisiacimi so zabezpečovaním lodnej prevádzky alebo s poskytovaním prístavných služieb. Absolvent sa môže uplatniť i v oblasti cestovného ruchu pri organizovaní a zabezpečovaní osobnej lodnej prepravy. Absolvent je schopný nájsť svoje uplatnenie i v orgánoch štátnej správy a samosprávy, v organizáciách štátneho odborného dozoru v oblasti vnútrozemskej plavby, pri správe a údržbe vodných ciest i v oblasti zabezpečovania prevádzky logistických centier. Záujemcovia po ukončení bakalárskeho stupňa štúdia môžu na lodi vnútrozemskej plavby vykonávať funkciu lodného kadeta. Neskoršie po získaní požadovanej plavebnej praxe budú môcť zastávať funkciu kapitána a veliteľa lode.

POŠTOVÉ TECHNOLÓGIE A SLUŽBY
(študijný odbor v kombinácii 5.2.60 poštové technológie a 8.2.2 poštové služby)

Absolvent disponuje základnými znalosťami o technologickej, právnej, logistickej a ekonomickej charakteristike sektora poštových služieb. Dokáže analyzovať problémy, procesy v poštovej prevádzke a hľadať možnosti ich riešenia v spojitosti s rozvojom iných oblastí, navrhovať riešenia častí technologických postupov. Absolvent dokáže analyzovať poštové technologické problémy a špecifi kovať požiadavky na ich riešenie, vie aplikovať vhodné postupy a metódy pri riešení návrhu štandardných technologických postupov.

ZASIELATEĽSTVO A LOGISTIKA
(študijný odbor 8.2.1 dopravné služby)

Absolventi nájdu uplatnenie v zasielateľských, dopravných a logistických organizáciách na oddeleniach logistiky vo výkonných funkciách zasielateľov, disponentov, dopravných manažérov. Uplatnia sa aj na miestach prevádzkových manažérov a výkonných pracovníkov pre objednávanie dopravných služieb vo veľkých výrobných a distribučných organizáciách. Absolvovanie 1. stupňa vysokoškolského štúdia je však najmä kvalitným základom pre plynulý prechod do druhého stupňa štúdia.

DOPRAVNÉ SLUŽBY V OSOBNEJ DOPRAVE
(študijný odbor 8.2.1 dopravné služby)

Absolventi nájdu uplatnenie v spoločnostiach poskytujúcich hromadnú osobnú dopravu na regionálnej, štátnej alebo medzinárodnej úrovni, ale taktiež na pozíciách verejnej správy, ktorá obstaráva dopravnú obslužnosť regiónu (MDVRR SR, úrady VÚC, jednotlivé obce). Uplatnenie taktiež nájdu v organizáciách zabezpečujúcich logistiku prepravy osôb, ako je napr. taxislužba. Taktiež absolventi nájdu uplatnenie v oblasti cestovného ruchu pri zabezpečovaní prepravy osôb jednotlivými systémami dopravy z a do centier turistického ruchu. Absolventi sa taktiež uplatnia v orgánoch štátnej správy a samosprávy pri riadení osobnej dopravy v kontexte dopravno-územného plánovania, urbanizmu a rozvoja turizmu v danom regióne s prihliadnutím k požiadavke ochrany a tvorby životného prostredia. Absolvovanie 1. stupňa vysokoškolského štúdia je však najmä kvalitným základom pre plynulý prechod do druhého stupňa štúdia v študijnom odbore dopravné služby.

EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU
(študijný odbor 3.3.16 ekonomika a manažment podniku)

Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe ekonomika a manažment podniku dokážu analyzovať jednoduché ekonomické situácie v podnikoch a prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia. Sú spôsobilí riešiť stredne náročné úlohy z oblasti kalkulácií, rozpočtov, plánovania a organizovania podnikového procesu. Manažérske uplatnenie nájdu najmä v malých a stredných podnikoch.

FINANČNÝ MANAŽMENT
(študijný odbor 3.3.13 fi nančný manažment)

Absolvent študijného odboru fi nančný manažment sa potenciálne môže uplatniť na strednom a nižšom stupni riadenia, najmä manažmentu výrobných a nevýrobných podnikov, ale aj fi nančných inštitúcií. Obsahová náplň odboru vytvára veľmi dobré predpoklady pre uplatnenie vo fi nančných divíziách domácich aj zahraničných fi riem alebo v orgánoch štátnej správy. S uplatnením možno počítať aj v mimopodnikovej sfére, ako sú hospodárske komory, podnikové združenia, štátne inštitúcie zaoberajúce sa podnikovohospodárskou sférou apod. Získané učebné zručnosti tiež kvalifi kujú absolventa pre ďalšie štúdium s vysokým stupňom samostatnosti.

ELEKTRONICKÝ OBCHOD A MANAŽMENT
(študijný odbor 3.3.20 odvetvové ekonomiky a manažment)

Absolventi tohto študijného programu dokážu analyzovať procesy a riešiť problémy v podmienkach nástupu nových foriem komunikácie prostredníctvom elektronického obchodu a jeho riadenia. Nachádzajú uplatnenie v riadiacich funkciách stredného manažmentu a pri využívaní informačných a komunikačných technológií a služieb v podnikoch a organizáciách služieb ako prevádzkoví manažéri, obchodní zástupcovia, manažéri predaja alebo konzultanti. V prípade založenia vlastného podniku sú schopní pracovať aj ako riadiaci manažéri malého alebo stredného podniku v oblasti obchodu a služieb a pôsobiť ako aktívny a riadiaci prvok v hodnotovom reťazci podniku služieb. Absolvovanie prvého stupňa štúdia je však najmä kvalitným základom pre plynulý prechod do druhého stupňa vysokoškolského štúdia.

Dosiahli ste koniec stránky. Kliknite sem pre vrátenie sa hore!