Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Elektronická forma prihlášky [nové okno]

Výsledky prijímacieho konania [nové okno]

pdfInformácie o prijímacom konaní na akademický rok / [nové okno]

pdfInformácie o prijímacom konaní na akademický rok / - angl. [nové okno]

rtfŽiadosť o štúdium pre zahraničných študentov (predkladajú pri zápise do 1. ročníka)

Študijné programy

Na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov v akademickom roku 2017/2018 sa otvárajú nasledujúce študijné programy s celkovým plánovaným počtom prijatých študentov v dennom štúdiu 565 študentov a v externom štúdiu 65 študentov. Štúdium v dennej forme trvá 2 roky a v externej forme trvá 3 roky. Po úspešnom ukončení štúdiu prislúcha absolventovi titul inžinier. V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené plánované počty študentov osobitne pre jednotlivé študijné programy denného a externého štúdia.

Plánovaný počet študentov pre jednotlivé študijné programy denného štúdia
Študijný program bakalárskeho štúdiaPlánovaný počet študentov
DennéExterné
cestná doprava 70 -
železničná doprava 60 35
letecká doprava 55 -
technika údržby lietadiel 25 -
vodná doprava 15 -
poštové inžinierstvo 60 -
zasielateľstvo a logistika 60 -
ekonomika a manažment podniku 125 30
finančný manažment 25 -
elektronický obchod a manažment 70 -

Uplatnenie absolventov

Cestná doprava

Absolventi sa uplatňujú v odborných a riadiacich pozíciách v podnikoch cestnej nákladnej, autobusovej a MHD dopravy ako aj koordinátorov integrovaných dopravných systémov. Rozsiahle možnosti uplatnenia absolventov sú aj v projekčných, výskumných a vývojových organizáciách s dopravným zameraním, v automobilovom priemysle, predaji a servise automobilov, staniciach technických a emisných kontrol, v dopravných útvaroch priemyselných podnikov, orgánov štátnej správy a samosprávy, dopravnej polícii ako aj na stredných odborných a vysokých školách Absolventi študijného odboru Cestná doprava spĺňajú požiadavky odbornej spôsobilosti na podnikanie vo všetkých druhoch cestnej dopravy: cestná nákladná doprava, autobusová doprava a taxislužba a majú poznatky ako začať podnikať v tomto odbore.

Železničná doprava

Absolventi sa uplatňujú na všetkých stupňoch manažmentu železničnej dopravy v SR a v rámci EÚ, najmä ako technológovia a manažéri správcov železničnej infraštruktúry, železničných podnikov, dopravných operátorov, vrátane profesijných dopravných zoskupení a združení v EÚ. Možnosti uplatnenia absolventov sú aj u koordinátorov integrovaných dopravných systémov, v zasielateľských a logistických spoločnostiach, v projekčných, výskumných a vývojových organizáciách s dopravným zameraním, v dopravných útvaroch priemyselných podnikov, orgánov štátnej správy a samosprávy, ako aj na stredných odborných a vysokých školách.

Letecká doprava

Absolvent dokáže preukázať komplexné systémové manažérske znalosti z problematiky leteckej dopravy vychádzajúce z poznania technických, obchodných a ekonomických požiadaviek vrátane znalostí technológie dopravných, prepravných a riadiacich procesov a ich efektívneho fungovania.

Technológia údržby lietadiel

Absolvent je schopný preukázať komplexné znalosti z problematiky techniky údržby lietadiel vychádzajúce z poznania technických, prevádzkových a praktických požiadaviek leteckej dopravy. Pričom využije praktické informácie získané v počas štúdia na zefektívnenie fungovania prepravných a riadiacich procesov v doprave. Taktiež má uplatnenie aj v leteckých zložkách armády SR, bezpečnosti, civilnej obrany a záchrannej služby. Absolvent je schopný samostatnej práce aj v oblasti výskumu a vývoja s vysokou mierou tvorivosti aj na medzinárodnej úrovni. Dôraz sa kladie na získanie teoretických základov, ktoré umožnia ľahšiu adaptáciu a ďalší odborný rast absolventa, ako aj na získanie znalostí v oblasti leteckej prevádzky, umožňujúce rýchle uplatnenie absolventa v praxi, v riadení aj multinárodných tímov pracovníkov v oblasti civilného letectva a samostatné vedenie projektov a prevzatie zodpovednosti za komplexné riešenia. Absolvent je schopný používať sofistikované technické prístupy pri riešení problémov a v priebehu štúdia získa skúsenosti s formuláciou hypotéz a analýzou získaných údajov.

Vodná doprava

S ohľadom na vyššie prezentovaný profil je absolvent schopný uplatniť sa na pozíciách v strednom a vrcholovom manažmente dopravných a zasielateľských firiem poskytujúcich alebo sprostredkujúcich prepravné služby vo vnútrozemskej a námornej plavbe a služby vnútrozemského riečneho alebo námorného prístavu. Absolvent sa môže uplatniť i v oblasti cestovného ruchu pri správe a riadení osobnej lodnej prepravy na splavných vodných tokoch tuzemských a medzinárodných alebo na uzatvorených vodných plochách. Absolvent je schopný nájsť svoje uplatnenie i v medzinárodných organizáciách a inštitúciách pôsobiacich v oblasti vodnej dopravy, v ústredných orgánoch štátnej správy, v orgánoch štátnej správy a samosprávy na všetkých úrovniach, v organizáciách štátneho odborného dozoru v oblasti vnútrozemskej plavby, v oblasti správy a riadenia údržby vodných ciest, v oblasti riadenia prevádzky multimodálnych logistických centier, v dopravnom výskume ap.

Poštové inžinierstvo

Absolventi uvedeného študijného programu sú pripravení na riadenie prevádzkových, technologických, obchodných a ekonomických činností v poštových prepravných procesoch, ale aj všeobecnejšie v podnikoch s premiestňovacou činnosťou, a to na rôznych organizačných stupňoch. Znalosti základných legislatívnych predpisov, situácie na poštových a prepravných trhoch a trhoch elektronických komunikácií, ale aj znalosti o informačných systémoch, zásadách ekonomického a finančného riadenia a medzinárodných ekonomických vzťahoch ich predurčujú, aby dokázali navrhovať a implementovať vhodné technológie, riadiť, organizovať a zabezpečovať prevádzku.

Zasielateľstvo a logistika

Absolventi nájdu uplatnenie v zasielateľských a dopravných organizáciách na oddeleniach logistiky vo výkonných a riadiacich funkciách zasielateľských, dopravných a logistických organizácií. Uplatnia sa aj na miestach prevádzkových manažérov oddelení logistiky vo veľkých výrobných a distribučných organizáciách pre objednávanie dopravných služieb Uplatnenie absolventov sa predpokladá aj vo výskumných a vývojových organizáciách s dopravným zameraním, v orgánov štátnej správy, ako aj pedagógovia na stredných odborných školách a tiež na vysokých školách. Absolventi majú znalosti ako si založiť vlastnú firmu so zameraním na zasielateľstvo a logistiku.

Ekonomika a manažment podniku

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia dokážu analyzovať zložité ekonomické vzťahy v podnikových procesoch, navrhovať a realizovať manažérske rozhodnutia týkajúce sa fungovania týchto procesov. Vyznačujú sa vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti pri manažérskom rozhodovaní. Majú hlboké znalosti nielen z operatívy riadenia podnikov, ale aj z oblasti strategického rozhodovania z aspektu globalizácie ekonomiky. Dokážu pracovať so zložitými informačnými systémami v podnikoch, preukazujú vysoký stupeň zvládnutia organizácie manažérskej práce a manažérskej komunikácie.

Finančný manažment

Absolventi študijného odboru finančný manažment sú odborne pripravení vykonávať manažérske funkcie na úrovni vrcholového a stredného manažmentu vo všetkých typoch podnikov. Môžu sa tiež uplatniť vo funkcii finančného sprostredkovateľa medzi podnikom a inštitúciami finančného trhu a zahraničím, vo funkcii finančného manažéra neziskových organizácií, v auditorskych, poradenských a maklérskych firmách. Vyznačujú sa vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti pri finančnom rozhodovaní. Majú hlboké znalosti nielen z operatívy finančného riadenia podnikov, ale aj z oblasti strategického rozhodovania z aspektu globalizácie ekonomiky. Dokážu pracovať so zložitými informačnými systémami v podnikoch.

Elektronický obchod a manažment

Absolvent sa môže uplatniť v riadiacich funkciách vrcholového manažmentu všetkých typov podnikov, pričom dokáže zabezpečiť manažérske funkcie vo väzbe na využívanie informačno-komunikačných technológií a služieb. Vzhľadom na zameranie štúdia môže pôsobiť vo firmách ako riadiaci manažér vo všetkých typoch podnikov v oblasti obchodu a služieb a byť aktívnym a riadiacim prvkom v hodnotovom reťazci v rámci elektronického obchodu a podnikania. Uplatní sa aj v riadiacich funkciách pri tvorbe a prevádzkovaní logistických systémov a reťazcov (napr. skladovacie a distribučné systémy, automatická identifikácia tovarov a služieb a pod.). Dokáže vykonávať riadiace funkcie pri poskytovaní služieb elektronického prostredia (napr. elektronické bankovníctvo, služby e-governmentu a pod.) a zastupovať riadiace pozície vo všetkých typoch podnikov pri implementácii a realizovaní projektového riadenia a manažmentu inovácií.

Kvalita vzdelávania

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov patrí v SR medzi najkvalitnejšie fakulty, čo dokazuje aj skutočnosť, že Žilinská univerzita v Žiline pri hodnotení Akreditačnou komisiou bola zaradená medzi 5 najkvalitnejších univerzít v SR.

Pri hodnotení Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov je fakulta hodnotená pozitívne. Z jednotlivých hodnotení uvádzame napr. hodnotenie agentúrou ARRA, pri ktorej pri poslednom hodnotení v roku 2014 bola FPEDAS pri porovnávaní ekonomických fakúlt zaradená na 9 miesto. Ide o výborné umiestnenie, keďže FPEDAS zabezpečuje iba 3 študijné programy so zameraním na ekonomiku, ostatné študijné programy sú zamerané na dopravu. Ak by sme sa zamerali iba na kvalitu vzdelávania, FPEDAS dosiahla 74 bodov a umiestnila by sa na 2. mieste.

Podľa Trendence Graduate Barometer 2011 sú na nasledujúcom obrázku porovnané podmienky štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline (najmä študenti FPEDAS) s ostatnými vysokými školami, resp. univerzitami v Slovenskej republike a Európe.

Starostlivosť o absolventov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov každoročne sleduje uplatnenie svojich absolventov na trhu práce. Každého absolventa kontaktuje o jeho uplatnení v praxi a žiada o odporúčanie zmeny obsahu štúdia tak, aby čo najlepšie štúdium zodpovedalo požiadavkám praxe. Taktiež sledujeme počet uchádzačov o evidovaných na úrade práce. K 31. 12. 2014 bolo na všetkých úradoch práce v SR evidovaných celkovo 17 absolventov bakalárskeho a 77 absolventov inžinierskeho štúdia. Ide o vynikajúci ukazovateľ, keď sa vychádza zo skutočnosti, že každý rok na fakulte končí približne 550 absolventov bakalárskeho štúdia a 500 absolventov inžinierskeho štúdia. Po jednotlivých študijných programoch je počet uchádzačov o zamestnanie uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Počet uchádzačov o zamestnanie po jednotlivých študijných programoch
študijný programbakalárskyinžinierskydoktorand
Spolu 17 77 2
Cestná doprava 2 6 x
Dopravné inžinierstvo x 1 x
Železničná doprava 2 6 x
Letecká doprava 0 4 x
Vodná doprava 0 0 x
Profesionálny pilot 0 x x
Dopravná technika a technológia x x 1
Poštové technológie x 0 0
Poštové inžinierstvo x 10 x
Poštové technológie a služby 2 0 x
Zasielateľstvo a logistika 3 9 x
Dopravné služby x x 0
Ekonomika a manažment podniku 5 27 1
Ekonomika dopravy, spojov a služieb x x 0
Elektronický obchod a manažment 3 14 x

Školné

Informácie o výške školného na príslušný akademický rok Žilinská univerzita v Žiline v stanovených termínoch uverejní na webových stránkach.

Školné na FPEDAS za študijné programy v externej forme
Študijný programInžinierske štúdium
(€/rok)
Cestná doprava 750
Železničná doprava 500
Vodná doprava 500
Poštové inžinierstvo 700
Ekonomika a manažment podniku 1100
Elektronický obchod a manažment 800

Prihláška

 • Na inžinierske štúdium údaje o výsledkoch predchádzajúceho štúdia pre uchádzačov, ktorí boli alebo sú študentmi bakalárskeho štúdia na FPEDAS Žilinskej univerzity, doplní k prihláške študijné oddelenie FPEDAS Žilinskej univerzity. Ostatní uchádzači priložia výpis predmetov a známok získaných počas predchádzajúceho vysokoškolského štúdia potvrdený fakultou alebo vysokou školou, ktorá výpis vydala a doklad o ukončení štúdia (diplom, dodatok k diplomu).
 • Kópiu ústrižku o zaplatení poplatku alebo kópiu prevodného príkazu priložiť do prihlášky. Originál ústrižku o zaplatení poplatku alebo originál prevodného príkazu je povinný doniesť osobne uchádzač na prezentáciu v deň prijímacieho konania.
 • Životopis.

Poplatok za prijímacie konanie: 30,- € (občania EÚ), 50,- € (občania mimo EÚ) treba uhradiť za každú prihlášku na adresu:

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26  Žilina
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu: SK81 8180 0000 0070 0026 9888, variabilný symbol: 10132, konštantný symbol: 0308
a doklad o uhradení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou!

Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK81 8180 0000 0070 0026 9888.

Ak sa chce uchádzač zúčastniť na prijímacom konaní vo viacerých študijných programoch, prihlášky treba podať za každý študijný program osobitne. Poplatok 30 € uhrádza študent iba za prvú prihlášku, za druhú a tretiu prihlášku sa poplatok neuhrádza.

Termín podania prihlášky

1. kolo - do

2. kolo - do 08. 08. 2017

Termín prijímacieho konania

 - 15

2. kolo - 22. 08. 2017

Podmienky prijímania uchádzačov

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium (študijný program druhého stupňa) je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (Bc.), (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z.).

Nutnou podmienkou prijatia na štúdium je podanie prihlášky na vysokoškolské štúdium. Všetci uchádzači sa musia dostaviť v určený deň na prijímací pohovor, kde sa skontrolujú povinné prílohy prihlášky. V prípade, že uchádzač spĺňa podmienky na prijatie bez prijímacích skúšok, len pohovorom, na základe dosiahnutého váženého študijného priemeru, tieto výsledky skontroluje komisia v deň prijímacej skúšky.

 1. Bez prijímacích skúšok, len prijímacím pohovorom

  Pre študijné programy cestná doprava, železničná doprava, letecká doprava, technológia údržby lietadiel, vodná doprava, zasielateľstvo a logistika a poštové inžinierstvo sú bez prijímacej skúšky, iba na základe pohovoru, prijímaní uchádzači, ktorí úspešne absolvovali 1. stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom programe uvedenom v nasledujúcej tabuľke a počas 1. stupňa štúdia dosiahli vážený študijný priemer známok v štúdiu do 1,60 vrátane.

  Podmienené študijné programy 1. stupňa vysokoškolského štúdia na prijatie na inžinierske štúdium bez prijímacej skúšky
  Študijný program inžinierskeho štúdiaPodmienený študijný program 1. stupňa
  Cestná doprava Cestná doprava; Dopravné služby v osobnej doprave
  Železničná doprava Železničná doprava; Dopravné služby v osobnej doprave
  Letecká doprava Letecká doprava; Profesionálny pilot
  Vodná doprava Vodná doprava; Dopravné služby v osobnej doprave
  Zasielateľstvo a logistika Zasielateľstvo a logistika; Dopravné služby v osobnej doprave
  Poštové inžinierstvo Poštové technológie a služby
  Technika údržby lietadiel Letecká doprava; Profesionálny pilot
 2. Absolvovaním prijímacích skúšok, písaním testov

  Uchádzači, ktorí nie sú prijatí bez prijímacích skúšok na študijné programy cestná doprava, železničná doprava, letecká doprava, technika údržby lietadiel, vodná doprava, zasielateľstvo a logistika a poštové inžinierstvo, budú absolvovať písomný test z odborných vedomostí. Písomný test bude zostavený na základe učiva 1. stupňa vysokoškolského štúdia, pre ktoré je inžiniersky študijný program nasledujúcim študijným programom. Základnou podmienkou prijatia na štúdium je vysokoškolské vzdelania prvého stupňa štúdia v tom istom alebo v príbuznom študijnom programe.

  Na študijný program ekonomika a manažment podniku, finančný manažment a elektronický obchod a manažment budú uchádzači o štúdium absolvovať písomný test z matematiky, cudzieho jazyka a ekonomiky. Základnou podmienkou prijatia na štúdium je vysokoškolské vzdelania prvého stupňa štúdia v tom istom alebo v príbuznom študijnom programe.

Dosiahli ste koniec stránky. Kliknite sem pre vrátenie sa hore!