Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Elektronická forma prihlášky [nové okno]

Výsledky prijímacieho konania [nové okno]

pdfInformácie o prijímacom konaní na akademický rok / [nové okno]

rtfŽiadosť o štúdium pre zahraničných študentov (predkladajú pri zápise do 1. ročníka)

Akreditované študijné programy pre akademický rok 2018/2019

Názov inžinierskeho študijného programu
Denné stúdium
dĺžka štúdia 2 roky
Externé štúdium
dĺžka štúdia 3 roky
cestná doprava-
železničná dopravaželezničná doprava
letecká doprava-
technológia údržby lietadiel*-
vodná doprava-
poštové inžinierstvo-
zasielateľstvo a logistika-
ekonomika a manažment podnikuekonomika a manažment podniku
finančný manažment-
elektronický obchod a manažment-
* študijný program akreditovaný aj v anglickom jazyku
** externé štúdium je spoplatnené

Podrobné informácie o študijných programoch:

 • učebné plány
 • informačné listy predmetov

nájdete na http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php.

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov do 1. ročníka:
Študijný program / odborPlánovaný počet prijatýchŠkolné pre externé štúdium v € na jeden akad. rok
DennéExterné*
cestná doprava / doprava70--
železničná doprava / doprava6035500
letecká doprava / doprava50--
technológia údržby lietadiel / doprava25-
vodná doprava / doprava15--
poštové inžinierstvo / poštové technológie50--
zasielateľstvo a logistika / dopravné služby60--
ekonomika a manažment podniku / ekonomika a manažment podniku125301 100
finančný manažment / finančný manažment50--
elektronický obchod a manažment / odvetvové ekonomiky a manažment70--
SPOLU57565-
* V prípade nízkeho počtu uchádzačov na externé štúdium si fakulta vyhradzuje právo študijný program neotvoriť.

Podmienky prijatia

 1. Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium (študijný program druhého stupňa) je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (Bc.) štúdia v tom istom alebo v príbuznom študijnom programe (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z.).
 2. Nutnou podmienkou prijatia na štúdium je podanie prihlášky na vysokoškolské štúdium (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z.).
 3. Jazykové predpoklady - písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny, štúdium na fakulte vrátane možnosti absolvovania niektorej z jeho súčastí vo vyšších ročníkoch v zahraničí si vyžaduje od uchádzačov znalosť aspoň jedného zo svetových jazykov minimálne v rozsahu stredoškolského učiva (angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, ruština).
 4. Zdravotná spôsobilosť - fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a akceptuje prihlášky bez lekárskeho potvrdenia.

Formy prijímania

 1. Bez prijímacej skúšky

  Pre študijné programy cestná doprava, železničná doprava, letecká doprava, technológia údržby lietadiel, vodná doprava, zasielateľstvo a logistika a pre študijný program poštové inžinierstvo sú prijímaní uchádzači na základe váženého študijného priemeru, ktorý uchádzači dosiahli na 1. stupni vysokoškolského štúdia.

  Pre študijné programy ekonomika a manažment podniku, finančný manažment a elektronický obchod a manažment sú bez prijímacej skúšky prijímaní uchádzači, ktorí úspešne absolvovali 1. stupeň vysokoškolského štúdia a počas 1. stupňa štúdia dosiahli vážený študijný priemer známok v štúdiu do 2,00 vrátane.

 2. Na základe prijímacej skúšky

  Uchádzači, ktorí nie sú prijatí bez prijímacích skúšok na študijné programy ekonomika a manažment podniku, finančný manažment a elektronický obchod a manažment, budú absolvovať písomný test z vedomosti 1. stupňa štúdia študijného programu (otázky testu sa skladajú z ekonomiky, matematiky, vybraného cudzieho jazyka – anglického, nemeckého, ruského, francúzskeho, španielskeho).

  V prípade nízkeho počtu uchádzačov na externé štúdium si fakulta vyhradzuje právo študijný program neotvoriť.

Prijatie zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.

Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na http://www.uniza.sk. Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje úspešné absolvovanie jazykovej prípravy (s jej možnosťou absolvovania na UNIZA).

Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dohodách.

Prihláška

Prihlášky sa podávajú na študijné programy.

Ak sa chce uchádzač zúčastniť na prijímacom konaní vo viacerých študijných programoch na FPEDAS, prihlášky treba podať za každý študijný program osobitne a za každú prihlášku uhradiť poplatok.

Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách UNIZA, prihlášku je treba podať zvlášť na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku, ktorý fakulta stanovila.

Uchádzači vyplnia tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium - 2. stupeň alebo využijú elektronickú formu. Elektronickú prihlášku je možné vyplniť cez webovú stránku UNIZA (https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php) alebo portál VŠ (https://prihlaskavs.sk/sk/).

Aj v prípade elektronickej prihlášky je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať, doložiť požadované prílohy a doklad o úhrade poplatku a zaslať ju poštou na adresu: Žilinská univerzita v Žiline, FPEDAS; Univerzitná 1; 010 26 Žilina do 30. 03. 2018.

Nekompletná prihláška na štúdium, resp. prihláška na štúdium zaslaná po stanovených termínoch, nebude akceptovaná. V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní, fakulta poplatok za prijímacie konanie nevracia.

Prílohy k prihláške na bakalárske štúdium:

 1. životopis,
 2. potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
 3. kópia diplomu,
 4. kópia dodatku k diplomu.

Poplatok za prijímacie konanie (za každú prihlášku):
20 € - občania EÚ,
50 € - občania mimo EÚ, je potrebné uhradiť na adresu:

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu v tvare IBAN: SK81 8180 0000 0070 0026 9888
konštantný symbol: 0308
variabilný symbol: 10132 - inžinierske štúdium.

Spôsob úhrady: platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na vyššie uvedený účet.

Doklad o úhrade: doklad o zaplatení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou.

Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvných krajín EHP, území ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajín, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA, použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK81 8180 0000 0070 0026 9888.

Poplatky za štúdium - podľa vysokoškolského zákona. Informácie o výške školného na príslušný akademický rok Žilinská univerzita v Žiline v stanovených termínoch uverejní na webových stránkach.

Termíny

Deň otvorených dveríTermín podania prihlášky 1. kolo / 2. koloTermín prijímacieho konania 1. kolo / 2. kolo
10. 11. 2017 a 16. 02. 2018do 31. 03. 2018 / do 07. 08. 201814. 06. 2018 – 15. 06. 2018 / 21. 08. 2018

Ubytovanie

Ubytovacie zariadenie Žilinskej univerzity v Žiline poskytuje ubytovanie podľa ubytovacej kapacity s uvážením vzdialenosti trvalého bydliska študenta od sídla univerzity. Poplatok za ubytovanie: 41 € - 51 €/mesačne.

Stravovanie

Študenti majú možnosť využívať služby stravovacieho zariadenia Žilinskej univerzity v Žiline. Poplatok za jedlo: 0,80 € - 2,30 €.

Štipendíá

Študenti všetkých študijných programov môžu získať motivačné (prospechové, mimoriadne) štipendium podľa stanovených kritérií.

Možnosti štúdia po ukončení bakalárskeho stupňa

Možnosť nadväzujúceho štúdia v doktorandskom stupni štúdia na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA v akademickom roku 2018/2019 - dopravná technika a technológia, poštové technológie, dopravné služby, ekonomika a manažment podniku, ekonomika dopravy, spojov a služieb (informácie o študijných programoch nájdete na http://www.fpedas.uniza.sk).

Uplatnenie absolventov

CESTNÁ DOPRAVA
(študijný odbor 5.2.59 doprava)

Absolventi sa uplatňujú v odborných a riadiacich pozíciách v podnikoch cestnej nákladnej, autobusovej a MHD dopravy ako aj koordinátorov integrovaných dopravných systémov. Rozsiahle možnosti uplatnenia absolventov sú aj v projekčných, výskumných a vývojových organizáciách s dopravným zameraním, v automobilovom priemysle, predaji a servise automobilov, staniciach technických a emisných kontrol, v dopravných útvaroch priemyselných podnikov, orgánov štátnej správy a samosprávy, dopravnej polícii ako aj na stredných odborných a vysokých školách. Absolventi študijného odboru Cestná doprava spĺňajú požiadavky odbornej spôsobilosti na podnikanie vo všetkých druhoch cestnej dopravy: cestná nákladná doprava, autobusová doprava a taxislužba a majú poznatky ako začať podnikať v tomto odbore.

ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA
(študijný odbor 5.2.59 doprava)

Absolventi sa uplatňujú na všetkých stupňoch manažmentu železničnej dopravy v SR a v rámci EÚ, najmä ako technológovia a manažéri správcov železničnej infraštruktúry, železničných podnikov, dopravných operátorov, vrátane profesijných dopravných zoskupení a združení v EÚ. Možnosti uplatnenia absolventov sú aj u koordinátorov integrovaných dopravných systémov, v zasielateľských a logistických spoločnostiach, v projekčných, výskumných a vývojových organizáciách s dopravným zameraním, v dopravných útvaroch priemyselných podnikov, orgánov štátnej správy a samosprávy, ako aj na stredných odborných a vysokých školách. Katedra navyše v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky uskutočňuje kurzy pre získanie odbornej spôsobilosti na typovú pozíciu zamestnanca ŽSR ako signalista, dozorca výhybiek, výhybkár a výpravca. Kurzy sú realizované mimo bežnej výuky. Po úspešnom absolvovaní kurzu získava študent podnikové štipendium ŽSR.

LETECKÁ DOPRAVA
(študijný odbor 5.2.59 doprava)

Absolvent dokáže preukázať komplexné systémové manažérske znalosti z problematiky leteckej dopravy vychádzajúce z poznania technických, obchodných a ekonomických požiadaviek vrátane znalostí technológie dopravných, prepravných a riadiacich procesov a ich efektívneho fungovania.

TECHNOLÓGIA ÚDRŽBY LIETADIEL
(študijný odbor 5.2.59 doprava)

Absolvent je schopný preukázať komplexné znalosti z problematiky techniky údržby lietadiel vychádzajúce z poznania technických, prevádzkových a praktických požiadaviek leteckej dopravy, pričom využije praktické informácie získané počas štúdia na zefektívnenie fungovania prepravných a riadiacich procesov v doprave. Taktiež má uplatnenie aj v leteckých zložkách armády SR, bezpečnosti, civilnej obrany a záchrannej služby. Absolvent je schopný samostatnej práce aj v oblasti výskumu a vývoja s vysokou mierou tvorivosti aj na medzinárodnej úrovni. Dôraz sa kladie na získanie teoretických základov, ktoré umožnia ľahšiu adaptáciu a ďalší odborný rast absolventa, ako aj na získanie znalostí v oblasti leteckej prevádzky, umožňujúce rýchle uplatnenie absolventa v praxi, v riadení aj multinárodných tímov pracovníkov v oblasti civilného letectva a samostatné vedenie projektov a prevzatie zodpovednosti za komplexné riešenia. Absolvent je schopný používať sofi stikované technické prístupy pri riešení problémov a v priebehu štúdia získa skúsenosti s formuláciou hypotéz a analýzou získaných údajov.

VODNÁ DOPRAVA
(študijný odbor 5.2.59 doprava)

S ohľadom na vyššie prezentovaný profi l je absolvent schopný uplatniť sa na pozíciách v strednom a vrcholovom manažmente dopravných a zasielateľských fi riem poskytujúcich alebo sprostredkujúcich prepravné služby vo vnútrozemskej a námornej plavbe a služby vnútrozemského riečneho alebo námorného prístavu. Absolvent sa môže uplatniť i v oblasti cestovného ruchu pri správe a riadení osobnej lodnej prepravy na splavných vodných tokoch tuzemských a medzinárodných alebo na uzatvorených vodných plochách. Absolvent je schopný nájsť svoje uplatnenie i v medzinárodných organizáciách a inštitúciách pôsobiacich v oblasti vodnej dopravy, v ústredných orgánoch štátnej správy, v orgánoch štátnej správy a samosprávy na všetkých úrovniach, v organizáciách štátneho odborného dozoru v oblasti vnútrozemskej plavby, v oblasti správy a riadenia údržby vodných ciest, v oblasti riadenia prevádzky multimodálnych logistických centier, v dopravnom výskume a pod.

POŠTOVÉ INŹINIERSTVO
(študijný odbor 5.2.60 poštové technológie)

Absolventi uvedeného študijného programu sú pripravení na riadenie prevádzkových, technologických, obchodných a ekonomických činností v poštových prepravných procesoch, ale aj všeobecnejšie v podnikoch s premiestňovacou činnosťou, a to na rôznych organizačných stupňoch. Znalosti základných legislatívnych predpisov, situácie na poštových a prepravných trhoch a trhoch elektronických komunikácií, ale aj znalosti o informačných systémoch, zásadách ekonomického a fi nančného riadenia a medzinárodných ekonomických vzťahoch ich predurčujú, aby dokázali navrhovať a implementovať vhodné technológie, riadiť, organizovať a zabezpečovať prevádzku.

ZASIELATEĽSTVO A LOGISTIKA
(študijný odbor 8.2.1 dopravné služby)

Absolventi nájdu uplatnenie v zasielateľských a dopravných organizáciách na oddeleniach logistiky vo výkonných a riadiacich funkciách zasielateľských, dopravných a logistických organizácií. Uplatnia sa aj na miestach prevádzkových manažérov oddelení logistiky vo veľkých výrobných a distribučných organizáciách pre objednávanie dopravných služieb. Uplatnenie absolventov sa predpokladá aj vo výskumných a vývojových organizáciách s dopravným zameraním, v orgánov štátnej správy, ako aj pedagógovia na stredných odborných školách a tiež na vysokých školách. Absolventi majú znalosti ako si založiť vlastnú firmu so zameraním na zasielateľstvo a logistiku.

EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU
(študijný odbor 3.3.16 ekonomika a manažment podniku)

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia dokážu analyzovať zložité ekonomické vzťahy v podnikových procesoch, navrhovať a realizovať manažérske rozhodnutia týkajúce sa fungovania týchto procesov. Vyznačujú sa vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti pri manažérskom rozhodovaní. Majú hlboké znalosti nielen z operatívy riadenia podnikov, ale aj z oblasti strategického rozhodovania z aspektu globalizácie ekonomiky. Dokážu pracovať so zložitými informačnými systémami v podnikoch, preukazujú vysoký stupeň zvládnutia organizácie manažérskej práce a manažérskej komunikácie.

FINANČNÝ MANAŽMENT
(študijný odbor 3.3.13 fi nančný manažment)

Absolventi študijného odboru fi nančný manažment sú odborne pripravení vykonávať manažérske funkcie na úrovni vrcholového a stredného manažmentu vo všetkých typoch podnikov. Môžu sa tiež uplatniť vo funkcii fi nančného sprostredkovateľa medzi podnikom a inštitúciami fi nančného trhu a zahraničím, vo funkcii fi nančného manažéra neziskových organizácií, v auditorskych, poradenských a maklérskych fi rmách. Vyznačujú sa vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti pri fi nančnom rozhodovaní. Majú hlboké znalosti nielen z operatívy fi nančného riadenia podnikov, ale aj z oblasti strategického rozhodovania z aspektu globalizácie ekonomiky. Dokážu pracovať so zložitými informačnými systémami v podnikoch.

ELEKTRONICKÝ OBCHOD A MANAŽMENT
(študijný odbor 3.3.20 odvetvové ekonomiky a manažment)

Absolvent sa môže uplatniť v riadiacich funkciách vrcholového manažmentu všetkých typov podnikov, pričom dokáže zabezpečiť manažérske funkcie vo väzbe na využívanie informačno-komunikačných technológií a služieb. Vzhľadom na zameranie štúdia môže pôsobiť vo fi rmách ako riadiaci manažér vo všetkých typoch podnikov v oblasti obchodu a služieb a byť aktívnym a riadiacim prvkom v hodnotovom reťazci v rámci elektronického obchodu a podnikania. Uplatní sa aj v riadiacich funkciách pri tvorbe a prevádzkovaní logistických systémov a reťazcov (napr. skladovacie a distribučné systémy, automatická identifikácia tovarov a služieb a pod.). Dokáže vykonávať riadiace funkcie pri poskytovaní služieb elektronického prostredia (napr. elektronické bankovníctvo, služby e-governmentu a pod.) a zastupovať riadiace pozície vo všetkých typoch podnikov pri implementácii a realizovaní projektového riadenia a manažmentu inovácií.

Dosiahli ste koniec stránky. Kliknite sem pre vrátenie sa hore!