Toogler

Čo je dobré vedieť o školnom a poplatkoch

Kedy školné neplatím

Ak som študent denného štúdia a vyštudujem bakalárske štúdium v štandardnej dĺžke, t. j. 3 roky a inžinierske štúdium za 2 roky.

Kedy školné platím

Ak som študent denného štúdia a prekročím štandardnú dĺžku štúdia alebo som študent externého štúdia alebo študujem súbežne dva alebo viac študijných programov alebo študujem výlučne v cudzom jazyku študijný program, ktorý sa dá študovať aj v slovenskom jazyku.

Aká je výška školného?

Výšku školného určuje po predchádzajúcom vyjadrení dekanov jednotlivých fakúlt rektor v Smernici č. 116 a v znení dodatkov a jeho maximálna výška je obmedzená ministerstvom školstva.

Môžem dostať úľavu?

V odôvodnených prípadoch môže rektor na základe žiadosti študenta rozdeliť úhradu školného na dve splátky alebo znížiť výšku školného, prípadne školné odpustiť.

Aké sú podmienky pre úľavu?

Podmienky sú uvedené v Metodickom usmernení č. 2/2018.

Ako môžem požiadať o úľavu?

Vyplnením a odovzdaním žiadosti na odpustenie/rozdelenie/zníženie školného.

Školné a poplatky pre akademický rok 2019/2020

Poplatok za prijímacie konanie

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania vo výške 15 - 50 € je zverejnený v Informáciách o možnosti štúdia na príslušný akademický rok.

Poplatok za prestup z inej vysokej školy

Administratívny poplatok za prestup je vo výške 20 €.

Poplatok za konanie

Rigorózne konanie a obhajoba práce 380 €, za vydanie diplomu 20 €, habilitačné konanie 3 000 €, inauguračné konanie 5 000 €.

Duplikáty

Za vystavenie nasledujúcich duplikátov: vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške/záverečnej skúške, dodatok k diplomu, rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní, kópia výkazu o štúdiu, výpis výsledkov štúdia - je potrebné uhradiť 20 €.

Doklady v anglickom jazyku

Za vystavenie nasledujúcich dokumentov je potrebné uhradiť: vysvedčenie o štátnej skúške 30 €, výpis výsledkov štúdia 35 €, výpis osnov predmetov 35 €.

Ostatné poplatky

Výška ostatných poplatkov: ďalšie vydanie výkazu o štúdiu (index) 3 €/ks, výpis osnov predmetov v slovenskom jazyku 20 €, potvrdenie o úrovni znalosti cudzieho jazyka vyžadujúce preverenie 10 €.

Znížený poplatok

V prípade krádeže doloženej dokladom z polície sa študentom UNIZA znižuje poplatok na 50 %.

Znížený poplatok

Ak si žiadateľ doklady spracuje do konečnej podoby (preklad, tlač) sám poplatok sa znižuje na 50 %.

Bezplatne

Bezplatne sa vydávajú doklady potrebné na výmenné pobyty v zahraničí, žiadateľ sa však aktívne podieľa na ich príprave, doklad o dĺžke štúdia a o poberaní štipendií.

Externé bakalárske štúdium

Výšku školného pre konkrétny študijný program nájdete v Smernici č. 116.

Externé inžinierske štúdium

Výšku školného pre konkrétny študijný program nájdete v Smernici č. 116.

Externé doktorandské štúdium

Výšku školného pre konkrétny študijný program nájdete v Smernici č. 116.

Ako postupovať pri úhrade školného

1. dodržať pokyny v rozhodnutí o školnom

2. uhradiť školné prevodom na uvedený účet

3. uviesť správny variabilný symbol

Na koho sa obrátiť

Ing. Dagmara Brosová
Referentka pre vzdelávanie
tel.: +421 41 513 30 56
e-mail: dagmara.brosova@fpedas.uniza.sk

Bc. Mária Ďurišová
Referentka pre vzdelávanie
tel.: +421 41 513 30 53
e-mail: maria.durisova@fpedas.uniza.sk

Bc. Mária Mácová
Referentka pre vzdelávanie
tel.: +421 41 513 30 55
e-mail: maria.macova@fpedas.uniza.sk

Bc. Katarína Srogoňová
Referentka pre vzdelávanie
tel.: +421 41 513 30 54
e-mail: katarina.srogonova@fpedas.uniza.sk

Zatvoriť