Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Akademický kalendár pre doktorandské štúdium na rok /
Akademický rok /  - 
Nástup na doktorandské štúdium
Predloženie písomných prác k štátnej (dizertačnej) skúške do 
Vypracovanie študijného plánu novoprijatého doktoranda školiteľmi
Výučba v doktorandskom štúdiu
Prezentácia priebežných výsledkov doktorandského štúdia
Vykonanie štátnych (dizertačných) skúšok (denné štúdium) do 
Predloženie tém dizertačných prác pre prijímacie konanie na akademický rok / do 
Vyhlásenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre ak. rok /
Predloženie doktorandských dizertačných prác do 
Uzávierka prihlášok na prijímacie konanie
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium
Predloženie Elaborátov z predmetov dizertačnej skúšky do 14. 07. 2017
Spracovanie ročných hodnotení doktorandov školiteľmi za akad. rok / do
Prázdniny na akademický rok /  - 
 - 
Obhajoby doktorandských dizertačných prác  - 

Dosiahli ste koniec stránky. Kliknite sem pre vrátenie sa hore!