Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Akademický kalendár pre doktorandské štúdium na rok/
Trvanie akademického roka  - 
Nástup na doktorandské štúdium
Vypracovanie študijného plánu doktoranda do 
Kontaktná výučba  - 
Prezentácia priebežných výsledkov doktorandov  - 
Štátna (dizertačná) skúška
Predloženie písomných prác k štátnej (dizertačnej) skúške v dennej forme štúdia do 
Vypracovanie hodnotení elaborátov z predmetov dizertačnej skúšky vyučujúcimi do 
Vykonanie štátnych (dizertačných) skúšok v dennej forme štúdia do 
Predloženie Elaborátov z predmetov dizertačnej skúšky v externej forme štúdia do 
Predloženie písomných prác k štátnej (dizertačnej) skúške v externej forme štúdia do 
Predloženie Elaborátov z predmetov dizertačnej skúšky v dennej forme štúdia do
Vykonanie štátnych (dizertačných) skúšok v externej forme štúdia do 
Obhajoby dizertačných prác
Predloženie doktorandských dizertačných prác do 
Obhajoby doktorandských dizertačných prác  - 
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium pre akademický rok /
Vyhlásenie prijímacieho konania
Uzávierka prihlášok na prijímacie konanie
Prijímacie konanie
Ročné hodnotenie doktorandov za akademický rok / do 
Prázdniny v akademickom roku /  - 
 - 

pdfAkademický kalendár pre doktorandské štúdium na rok 2017/2018

Dosiahli ste koniec stránky. Kliknite sem pre vrátenie sa hore!