Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Akademický kalendár pre externé štúdium na rok /
1. Akademický rok /  - 
Zápis do jednotlivých ročníkov akademického roka /:
do 1. ročníka Ing.  - 
do 2. ročníka Bc.
do 3. ročníka Bc.
do 2. ročníka Ing.
2. Zimný semester
obdobie výučby  - 
 - 
konzultácie  - 
zadávanie tém BP a DP do
skúškové obdobie  - 
3. Letný semester
a)1., 2. roč. Bc. a 1. roč. Ing. štúdia
obdobie výučby  - 
 - 
konzultácie  - 
odovzdanie prihlášok na povinne voliteľné a výberové predmety do 
stanovenie povinne voliteľných a výberových predmetov na akademický rok / do 
skúškové obdobie  - 
prázdniny  - 
b) končiace ročníky (3. roč. Bc., 2. roč. Ing.)
obdobie výučby  - 
 - 
konzultácie  - 
skúškové obdobie  - 
kontrola indexov na štud. odd. Bc. štúdia
kontrola indexov na štud. odd. Ing. štúdia
vypracovanie bakalárskych prác  - 
vypracovanie diplomových prác  - 
odovzdanie bakalárskych prác
odovzdanie diplomových prác
oboznámenie s recenznými posudkami
štátne skúšky Bc.  - 
štátne skúšky Ing.  - 
opakovaný a náhradný termín štátnych skúšok (Bc., Ing.)  - 
promócie (študijné programy Bc.)
promócie (študijné programy Ing.)  - 
4. Prijímacie konanie
1. ročník Bc. štúdia  - 
1. ročník Bc. štúdia - 2. kolo
1. ročník Ing. štúdia  - 
1. ročník Ing. štúdia - 2. kolo
5. Začiatok výučby v akademickom roku /
Deň otvorených dverí

pdfAkademický kalendár pre externé štúdium na rok 2018/2019

Dosiahli ste koniec stránky. Kliknite sem pre vrátenie sa hore!