Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci všetkých akreditovaných študijných programov.

Študijné programy sa uskutočňujú v troch stupňoch.

Študijný program prvého stupňa je bakalársky študijný program, končí štátnou bakalárskou skúškou s titulom bakalár (v skratke Bc.).

Po jeho úspešnom absolvovaní je možné pokračovať štúdiom v druhom stupni inžinierskeho študijného programu, ktorý končí štátnou skúškou s titulom inžinier (v skratke Ing.).

Po jeho úspešnom absolvovaní je možné pokračovať štúdiom v treťom stupni doktorandského študijného programu, končí obhajobou doktorandskej práce s titulom pfilosophiae doctor (v skratke PhD., ktorá sa píše za priezviskom).

Formy a dĺžka štúdia
bakalárskedenné 3 roky
externé 4 roky
inžinierskedenné 2 roky
externé 3 roky
doktorandskédenné 3 roky
externé 5 rokov

Prijatie zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR. Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity.

Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje úspešne absolvovanie jazykovej  rípravy (s jej možnosťou absolvovania na UNIZA).

Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dohodách.

Štúdium pre študentov so špecifickými potrebami

Akreditované študijné programy pre akademický rok 2017/2018

Bakalárske štúdium

 • Cestná doprava (len denná forma štúdia)
 • Železničná doprava(len denná forma štúdia)
 • Letecká doprava (len denná forma štúdia)
 • Profesionálny pilot (len denná forma štúdia)
 • Vodná doprava (len denná forma štúdia)
 • Poštové technológie a služby (len denná forma štúdia)
 • Zasielateľstvo a logistika (len denná forma štúdia)
 • Dopravné služby v osobnej doprave (len denná forma štúdia)
 • Ekonomika a manažment podniku (len denná forma štúdia)
 • Finančný manažment (len denná forma štúdia)
 • Elektronický obchod a manažment (len denná forma štúdia)

Inžinierske štúdium (pre absolventov bakalárskeho štúdia)

 • Cestná doprava (len denná forma štúdia)
 • Železničná doprava
 • Letecká doprava (len denná forma štúdia)
 • Technológia údržby lietadiel (len denná forma štúdia)
 • Vodná doprava (len denná forma štúdia)
 • Poštové inžinierstvo (len denná forma štúdia)
 • Zasielateľstvo a logistika (len denná forma štúdia)
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Finančný manažment (len denná forma štúdia)
 • Elektronický obchod a manažment (len denná forma štúdia)

Doktorandské študijné programy

 • Dopravná technika a technológia
 • Poštové technológie
 • Dopravné služby
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika dopravy, spojov a služieb

 

rtfOznámenie o súbežnom štúdiu

Dosiahli ste koniec stránky. Kliknite sem pre vrátenie sa hore!