Toogler

Som uchádzač so špecifickými potrebami

Uchádzač so špecifickými potrebami je podľa § 100 ods. 2 zákona o vysokých školách študent:

  1. so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím,
  2. s chronickým ochorením,
  3. so zdravotným oslabením,
  4. s psychickým ochorením,
  5. s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
  6. s poruchami učenia.

Zabezpečujeme plnohodnotné štúdium vytváraním primeraných úprav a podporných služieb bez znižovania požiadaviek na študijný výkon.

Študent, ktorý súhlasí s vyhodnotením svojich špecifických potrieb, má podľa rozsahu a druhu špecifickej potreby nárok na podporné služby.

Poskytovanie podporných služieb

Najmä vo forme možnosti využívania špecifických vzdelávacích prostriedkov, individuálnych vzdelávacích prístupov.

Určenie osobitných podmienok na vykonávanie študijných povinností (bez znižovania požiadaviek na študijný výkon) a individuálnym prístupom učiteľov.

Odpustenie školného v odôvodnených prípadoch v prípade prekročenia štandardnej dĺžky štúdia z dôvodu špecifickej potreby.

Ako postupovať ak som uchádzač so špecifickými potrebami

1. Som uchádzač so špecifickými potrebami?

Ak je súčasťou overovania schopností prijímacia skúška, určí sa forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na špecifické potreby.

2. Vyplnenie žiadosti uchádzača so špecifickými potrebami

3. Zaslanie formulára

Vyplnenú žiadosť o zaradenie do evidencie s prílohami (lekársky nález, vyjadrenie odborného lekára atď.) študent predkladá koordinátorovi svojej fakulty.

Na koho sa obrátiť

Mgr. Peter Seemann, PhD.
tel.: +421 41 513 32 26
e-mail: peter.seemann@fpedas.uniza.sk

Zatvoriť