Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Konferencie

Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve
Názov podujatia: Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve
Druh: konferencia
Dátum a miesto konania: - , Zuberec - Brestová
Garant: prof. Ing. Andrej Novák, PhD.
Kontakt: Katedra leteckej dopravy
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina
Anotácia: Pravidelná medzinárodná vedecká konferencia je usporiadaná Katedrou leteckej dopravy a Leteckým výcvikovým a vzdelávacím centrom Žilinskej univerzity v Žiline. Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov vedecko-výskumnej a odbornej činnosti a výmena skúseností vo všetkých oblastiach týkajúcich sa civilného letectva.
Diagnostika podniku, controlling a logistika
Názov podujatia: Diagnostika podniku, controlling a logistika
Druh: konferencia
Dátum a miesto konania: - , Zuberec - Brestová
Garant: Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
Kontakt: Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina
Anotácia: Stretnutie vysokoškolských pedagógov, doktorandov a výskumných pracovníkov z ekonomických a iných príbuzných odborov a tiež vedeckej a odbornej verejnosti k vzájomnej výmene vedeckých informácií a záverov o metodológii diagnostiky podniku. Hľadanie optimálnych riešení v prípade negatívnych tendencií v podniku, resp. jeho časti, aplikácia nových technológií do logistických procesov.
Dopravné inžinierstvo 2016
Názov podujatia: Dopravné inžinierstvo 2016
Druh: konferencia
Dátum a miesto konania: - , Žilina
Garanti: doc. Ing. Marián Gogola, PhD.
Kontakt: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina
Anotácia: Konferencia Dopravné inžinierstvo vytvára priestor pre výmenu poznatkov v oblasti dopravného inžinierstva na Slovensku a zo zahraničia.
HORIZONTY ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY 2016
Názov podujatia: HORIZONTY ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY 2016
Druh: konferencia
Dátum a miesto konania: - , Strečno
Garanti: prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD.,
doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
Kontakt: Katedra železničnej dopravy
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina
Anotácia: Cieľom konferencie je rozšíriť rozvoj tradičných a aktuálnych teoretických i praktických poznatkov vo dvoch oblastiach – prevádzkovo-technologických otázkach súčasnosti s dôrazom na interoperabilitu železničného systému v integrovanej Európe, ako aj manažmentu a marketingu v železničnej doprave. Tematické zameranie kladie dôraz na potrebu vytvorenia jednotného európskeho železničného priestoru EÚ, ktorý vytvorí predpoklady rastu konkurencieschopnosti železničného dopravného systému.
CMDTUR 2016
Názov podujatia: CMDTUR 2016
Druh: konferencia
Dátum a miesto konania: , Žilina
Garant: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Kontakt: Katedra cestnej a mestskej dopravy
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina
Anotácia: Hľadanie vhodného spôsobu ďalšieho udržateľného vývoja v cestnej a mestskej doprave v súčasných podmienkach globalizácie, hľadanie vhodného konsenzu medzi požiadavkami bezpečnostnými, ekologickými a technickými, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú trvalo udržateľný vývoj tejto formy mobility.
Globalizácia a jej sociálne-ekonomické dôsledky 2016
Názov podujatia: Globalizácia a jej sociálne-ekonomické dôsledky 2016
Druh: konferencia
Dátum a miesto konania: , Žilina
Garant: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
Kontakt: Katedra ekonomiky
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina
Anotácia: Medzinárodná vedecká konferencia je tematicky zameraná na proces globalizácie a jej vplyv na ekonomický, sociálny a kultúrny život ľudskej spoločnosti.
VODA ČO NÁS DRŽÍ NAD VODOU
Názov podujatia: VODA ČO NÁS DRŽÍ NAD VODOU
Druh: konferencia
Dátum a miesto konania: , Žilina
Garant: prof. Ing. Marián Šulgan, PhD.
Kontakt: Katedra vodnej dopravy
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina
Anotácia: Národná konferencia zameraná na možnosti vzdelávania v oblasti vodnej dopravy prostredníctvom inovatívnych vzdelávacích a výcvikových informačných technológií.
DoNT 2016 – Deň nových technológií
Názov podujatia: DoNT 2016 – Deň nových technológií
Druh: konferencia
Dátum a miesto konania: , Rajecké Teplice
Garant: prof. Ing. Juraj Vaculík, PhD.
Kontakt: Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina
Anotácia: Vedecká konferencia je zameraná na aplikáciu technológií AIDC, RFID a čiarových kódov do logistických procesov a na internet vecí.
INAIR 2016
Názov podujatia: INAIR 2016
Druh: konferencia
Dátum a miesto konania: - , Viedeň
Garanti: prof. Ing. Antonín Kazda, CSc.
Kontakt: Katedra leteckej dopravy
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina
Anotácia: Pravidelná medzinárodná odborná konferencia sa koná pod záštitou Katedry leteckej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline. Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov vedecko-výskumnej a odbornej činnosti a výmena skúseností vo všetkých oblastiach týkajúcich sa civilného letectva.
MARVI – Marketing a manažment vzdelávacích inštitúcií
Názov podujatia: MARVI – Marketing a manažment vzdelávacích inštitúcií
Druh: konferencia
Dátum a miesto konania: , Žilina
Garanti: doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD.
Ing. Juraj Fabuš, PhD.
Kontakt: Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina
Anotácia: Stretnutie zástupcov univerzít a externých inštitúcií. Príspevky a diskusia konferencie budú zamerané na nadviazanie spolupráce a výmenu skúseností z oblasti marketingovej komunikácie (univerzity, SŠ, ZŠ, externé inštitúcie) a manažmentu s cieľom zdôrazniť význam marketingu a manažmentu v prostredí vzdelávacej inštitúcie.
Rozvoj Euroregiónu Beskydy X
Názov podujatia: Rozvoj Euroregiónu Beskydy X
Druh: konferencia
Dátum a miesto konania: , Žilina
Garant: prof. Ing. Jana Štofková, PhD.
Kontakt: Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina
Anotácia: Diagnostika sociálno – ekonomických podmienok v regióne. Strategické riadenie regiónu zohľadňujúce rôzne aspekty trvalo udržateľného rozvoja. Nové trendy v manažmente v sieťovom podnikaní vo vedomostnej ekonomike v období globalizácie. Inovatívne prístupy v rozvoji územných samospráv v podmienkach vedomostnej ekonomiky na pozadí globalizácie a hospodárskej recesie. Indikátory kvality života a trvalo udržateľného rozvoja. Možnosti zvýšenia bezpečnosti občanov a ich majetku v regiónoch. Skúsenosti z použitia projektov EÚ v prihraničných regiónoch.

Semináre

Vedecké a odborné semináre katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky
Názov podujatia: Vedecké a odborné semináre katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky
Druh: séria seminárov (poradové číslo 183 – 187)
Dátum a miesto konania: , , , , , Žilina
Garanti: doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc.
Kontakt: Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina
Anotácia: Cieľom vedeckých seminárov je prezentovať a popularizovať aktuálne vedecké výsledky a cieľom odborných seminárov je predviesť vhodné didaktické postupy.
PHD PROGRESS
Názov podujatia: PHD PROGRESS
Druh: seminár
Dátum a miesto konania: , , Žilina
Garanti: prof. Ing. Anna Križanová, CSc.,
doc. Ing. Radovan Madleňák, PhD.
Kontakt: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina
Anotácia: Prezentácia priebežných výsledkov štúdia študentov dennej formy doktorandského štúdia na FPEDAS.
SCIENCE DAY Katedry spojov
Názov podujatia: SCIENCE DAY Katedry spojov
Druh: seminár
Dátum a miesto konania: , Žilina
Garant: Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD.
Kontakt: Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina
Anotácia: Vedecký seminár/workshop je zameraný na prezentáciu spolupráce Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky s akademickým prostredím v oblasti vedy, prezentáciu spolupráce Slovenskej pošty, a. s. a Katedry spojov v oblasti vedy, prezentáciu výberových prednášok Štatistického úradu Slovenskej republiky a ďalších externých spolupracujúcich subjektov, prezentáciu vedecko-výskumnej činnosti Katedry spojov a výstupov projektov riešených na Katedre spojov za ostatné obdobie.
OPENRAIL
Názov podujatia: OPENRAIL
Druh: séria seminárov
Dátum a miesto konania: priebežne v roku 2016, Košice, Zvolen, Trenčín, Trnava, Bratislava
Garant: prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD.
Kontakt: Katedra železničnej dopravy
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina
Anotácia: Seminár je zameraný na prehĺbenie komunikácie a upevňovanie kontaktov medzi Katedrou železničnej dopravy, železničnými podnikmi (ŽSR, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.) a strednými školami v oblasti prezentácie študijného programu a získavanie potenciálnych poslucháčov univerzity a neskôr manažérov železničných podnikov, zasielateľských spoločností a logistických operátorov.
COMM@DAY
Názov podujatia: COMM@DAY
Druh: séria seminárov
Dátum a miesto konania: priebežne v roku 2016, Banská Bystrica, Košice, Opava, Olomouc, Prešov, Dolný Kubín
Garant: doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD.
Kontakt: Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina
Anotácia: Seminár je zameraný na prehĺbenie komunikácie a upevňovanie kontaktov medzi Katedrou spojov, poštovými podnikmi a strednými školami v oblasti prezentácie študijných programov a získavania potenciálnych študentov.

Iné odborné podujatia

Zlato ako jeden z pilierov finančnej gramotnosti
Názov podujatia: Zlato ako jeden z pilierov finančnej gramotnosti
Druh: odborná prednáška
Dátum a miesto konania: , Žilina
Garant: doc. Ing. Darina Chlebíková, PhD.
Kontakt: Katedra ekonomiky
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina
Anotácia: História a význam zlata s ohľadom na súčasnú globálnu ekonomickú situáciu. Trendy budúceho vývoj zlata v globalizovanom svete. Potreba zdokonaľovania finančnej gramotnosti aj s ohľadom na zlato ako jeden z jej fundamentov.
Trvalo udržateľný rozvoj v podmienkach SR a EÚ v období globalizácie
Názov podujatia: Trvalo udržateľný rozvoj v podmienkach SR a EÚ v období globalizácie
Druh: výberová prednáška
Dátum a miesto konania: , Žilina
Garant: doc. Ing. Pavel Ceniga, PhD.
Kontakt: Katedra ekonomiky
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina
Anotácia: Prednáška na tému vybraných problémov trvalo udržateľného rozvoja v podmienkach SR a EU v období globalizácie.
Stretnutie členov EDINNA
Názov podujatia: Stretnutie členov EDINNA
Druh: výročné stretnutie
Dátum a miesto konania: , Žilina
Garanti: doc. Ing. Andrej Dávid, PhD.
Kontakt: Katedra vodnej dopravy
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina
Anotácia: Výročné stretnutie členov EDINNA. Združenie je zamerané na kooperáciu vzdelávacích inštitúcií v oblasti vodnej dopravy a na študentskú mobilitu.
DEŇ PRÍSTAVOV
Názov podujatia: DEŇ PRÍSTAVOV
Druh: propagačné podujatie
Dátum a miesto konania: , Bratislava
Garant: Ing. Tomáš Kalina, PhD.
Kontakt: Katedra vodnej dopravy
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina
Anotácia: Podujatie zamerané na propagáciu a podporu rozvoja infraštruktúry vnútrozemských vodných ciest, prístavov a ich súčastí organizované spoločnosťou Verejné prístavy, a. s. v spolupráci s ostatnými partnermi z oblasti vodnej dopravy.
Výstavba diaľnic na Slovenku a jej aktuálny stav
Názov podujatia: Výstavba diaľnic na Slovenku a jej aktuálny stav
Druh: výberová prednáška
Dátum a miesto konania: , Žilina
Garant: Ing. Oľga Poniščiaková, PhD.
Kontakt: Katedra ekonomiky
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina
Anotácia: Výberová prednáška pre študentov Katedry ekonomiky a všetkých záujemcov o aktuálnom stave výstavby diaľnic na Slovensku.
Deň otvorených dverí – laboratórium AIDC
Názov podujatia: Deň otvorených dverí – laboratórium AIDC
Druh: deň otvorených dverí – výstava
Dátum a miesto konania: , Žilina
Garant: prof. Ing. Juraj Vaculík, PhD.
Kontakt: Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina
Anotácia: Laboratórium automatickej identifikácie a zberu údajov je zamerané na aplikáciu technológií AICD, RFID a čiarových kódov do logistických procesov.

Dosiahli ste koniec stránky. Kliknite sem pre vrátenie sa hore!