Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

V roku  sa jednotlivé pracoviská FPEDAS podieľali na riešení úloh rôzneho charakteru a podpory z rôznych zdrojov: projekty financované , medzinárodnými organizáciami, grantové projekty MŠ SR, interné granty fakulty a iné.

Účasť fakulty prostredníctvom jej zamestnancov v týchto projektoch bola a je buď ako zodpovedný riešiteľ alebo spoluriešiteľ na projekte s inou fakultou v rámci univerzity.

Štruktúra vedecko-výskumných úloh v roku
charakter úlohypočet
Spolu 72
7. rámcový program 2
Iné zahraničné granty 12
Štrukturálne fondy 3
VEGA 15
KEGA 3
APVV 1
Iné granty MŠVVaŠ SR 3
Iné projekty 14
Inštitucionálny výskum 19

Prehľad úloh riešených na FPEDAS v roku  a v súčasnosti

pdfZahraničné granty [nové okno]

pdfŠtrukturálne fondy [nové okno]

pdfGranty VEGA [nové okno]

pdfGranty KEGA [nové okno]

pdfGranty APVV [nové okno]

pdfIné granty MŠVVaŠ SR [nové okno]

pdfIné projekty [nové okno]

pdfInštitucionálny výskum [nové okno]

Dosiahli ste koniec stránky. Kliknite sem pre vrátenie sa hore!