Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

FPEDAS orientuje vedecko-výskumnú činnosť na riešenie problémov technológie dopravných a spojových procesov, dopravnej techniky a ekonomiky dopravy a spojov. Teoretický a experimentálny výskum je zameraný na riešenie predovšetkým týchto problémov:

 • dopravnej a spojovej politiky a identifikovania spoločensky optimálnej úrovne dopravných a spojových systémov,
 • efektívnosti a kvality v doprave a spojoch,
 • tvorby systémov hromadnej dopravy a hodnotenia hromadnej cestnej a mestskej osobnej dopravy,
 • interakcie dopytu a ponuky v doprave, pošte, telekomunikáciách, informačných sieťach vo väzbe na trhovú štruktúru a štruktúru hospodárstva,
 • diagnostikovania podnikateľského prostredia v doprave a spojoch, rozpracovania vhodných metód diagnostikovania v dopravných a spojových podnikoch a stanovovania účinných terapií v týchto podnikoch,
 • sledovania a predikcie nákladov v doprave a spojoch vzhľadom na technológiu, výpočet externých účinkov dopravy a ich internalizáciu,
 • komponentov štruktúry pracovnej motivácie v sieťach,
 • konkurencieschopného a udržateľného rastu v dopravnej sústave pri zachovaní prijateľnej mobility s uplatňovaním intermodality,
 • zjednotenia medzinárodnej prepravy na styku dvoch prepravných režimov,
 • hodnotenia efektívnosti investícií v doprave,
 • referenčného geodetického systému v letectve,
 • závislosti plavebných vlastností a tvaru trupu lodí,
 • extremálnych problémov intuitívnej geometrie,
 • metodiky identifikácie a analýzy nákladov v logistickom reťazci,
 • poľsko-slovensko-českej cezhraničnej spolupráce,
 • riadenie kvality v službách.

Výsledky riešenia výskumných úloh sú:

 • uplatňované v publikačnej činnosti,
 • prezentované na vedeckých konferenciách a seminároch doma i v zahraničí,
 • používané ako podkladové materiály, resp. dôvodové správy pre ústredné orgány štátnej správy a pre medzinárodné organizácie,
 • uplatnené v organizáciách dopravy, pošte a telekomunikáciách vo forme aplikácií v technologických procesoch, v metodických pokynoch a pomôckach,
 • uplatňované vo výučbe.

Ku skvalitneniu vedeckovýskumnej činnosti prispieva spolupráca s rezortnými výskumnými ústavmi a podnikmi rezortu dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, ako aj s univerzitami a dopravnými a spojovými organizáciami v zahraničí.

Dosiahli ste koniec stránky. Kliknite sem pre vrátenie sa hore!