Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Finančné pravidlá ERASMUS+ mobility študentov na stáž

Grant je možné prideliť študentovi už v prvom ročníku vysokoškolského štúdia.

Grant na stáž môže získať študent na svojej domácej vysokej škole vybraný na stáž do podniku v zahraničí.

Grant je určený na pokrytie časti nákladov súvisiacich s mobilitou. Môže zahŕňať cestovné náklady, poistenie, jazykovú prípravu, vyššie životné náklady v hostiteľskej krajine. Grant je iba príspevkom k výdavkom na stáž v zahraničí. Je pridelený na obdobie 2 až 5 mesiacov a vyplatený ako paušálna suma podľa dĺžky mobility (počtu mesiacov).

ERASMUS umožňuje tzv. „nulový grant ERASMUS študenta“. Študent s tzv. „nulovým grantom“ môže absolvovať praktickú stáž, ak splní všetky povinnosti a kritériá oprávnenosti ERASMUS študenta a bude mať všetky jeho výhody okrem pridelenia grantu.

Študent môže vycestovať na Erasmus mobility po splnení fakultných pravidiel:
1) podanie prihlášky na Erasmus mobilitu do stanoveného termínu
2) účasť na fakultnom výbere - úspešné absolvovanie testu z cudzieho jazyka (pre úspešné absolvovanie je potrebných získať minimálne 50% bodov)
3) nominácia študenta fakultným koordinátorom (do konca marca)

 

Dĺžka praktickej stáže

Minimálna dĺžka praktickej stáže je 2 mesiace, maximálna dĺžka je 12 mesiacov. Mobilita sa musí uskutočniť v rámci akademického roka 2017/2018, najneskôr do 30. 09. 2018.

Študent môže vycestovať na ERASMUS+ stáž za každý stupeň štúdia. To znamená, že aj za bakalárske štúdium, aj za inžinierske štúdium a aj za doktorandské štúdium. Študent môže vycestovať v rámci inžinierskeho štúdia nie len počas štúdia, ale aj po skončení štúdia a to maximálne do jedného roka po skončení. Študent môže vycestovať v rámci jedného stupňa štúdia maximálne na 12 mesiacov (stáž + štúdium).

Poistenie študenta

Študent je povinný zabezpečiť si poistenie liečebných nákladov. Náklady na poistenie počas praktickej stáže si hradia študenti z grantu. Odporúčame, aby študent uzavrel aj tieto druhy poistenia:

  • poistenie zodpovednosti za škodu (týka sa škôd spôsobených účastníkmi),
  • poistenie pre prípad úrazu, prípad úmrtia alebo invalidity,
  • poistenie právnej ochrany.

Prihláška na Erasmus praktickú stáž

Študenti, ktorí sa rozhodli uchádzať o praktickú stáž v rámci programu ERASMUS+, si môžu stiahnuť formulár Prihlášky, vyplniť a doniesť fakultnému administrátorovi spolu so Životopisom v cudzom jazyku.

Termín pre podanie prihlášky na akademický rok 2018/2019: ukončené

rtfPrihláška na ERASMUS praktickú stáž

 

Výber študentov na ERASMUS+ mobilitu na rok 2018/2019 sa uskutočnil:  22.3.2018 o 16:00 v Aule Datalan

Výber pozostával z testu z cudzieho jazyka (jeden z uvedených: angličtina, nemčina, španielčina).

Na základe výberu sú následne študenti nominovaný na študijný pobyt/stáž:

Nominácie na Erasmus mobilitu stáž/absolventskú stáž v akademickom roku 2018/2019

Informačný seminár k vybavovaniu Erasmus dokumentov sa uskutoční dňa 16.4.2018 od 15:15 do 16:00 v učebni AULA 4. 

 

ERASMUS+ mobilita 2017/2018, 2018/2019 

[nové okno]

[nové okno]

pdfErasmus Student Charter

pdfErasmus brožúra

Terminovník 2017/2018

Terminovník 2018/2019

Dokumenty pred vycestovaním - Erasmus stáž/absolventská stáž


[nové okno]

Formuláre na študentskú mobilitu

rtfDohoda o stáži 

rtfInštrukcie k Zmluve o stáži

rtfZmeny ku pôvodnej dohode o stáži

rtfVzor akceptačný list stáž

rtfPopis podniku

Študijný plán doktoranda počas mobility 

 

Formuláre potrebné k ukončeniu mobility

Vzor potvrdenie o dátumoch (po skončení pobytu) - certifikát

Potvrdenie o absolvovaní stáže - Learning Agreement after mobility (časť C)

potvrdenie o podaní on-line správy študenta

potvrdenie o podaní OLS jazykového testovania po mobilite

 

Študent si môže vybrať ľubovolnú zahraničnú firmu z krajín Európskej únie (vrátane prístupových krajín) okrem krajiny ktorej občianstva je držiteľom.

Podnik

Pre stáž musí podnik spĺňať definíciu oprávneného podniku.

Podnik je organizácia zapojená do hospodárskej činnosti vo verejnom alebo súkromnom sektore, bez ohľadu na jej veľkosť, právnu formu, hospodárske odvetvie, v ktorom vykonáva svoju činnosť, vrátane sociálnej sféry hospodárstva.

Neoprávnené hosťujúce inštitúcie pre stáž

  • Európske inštitúcie, ktoré prijímajú študentov na platené stáže,
  • Organizácie, ktoré riadia európske programy,
  • Národné zastupiteľstvá (veľvyslanectvá atď.) z krajiny, z ktorej študent pochádza.

 

 [nové okno]

Dosiahli ste koniec stránky. Kliknite sem pre vrátenie sa hore!