Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Kvalitná príprava a vybavovanie administratívnych náležitostí mobility študenta si vyžaduje minimálne 3 - 6 mesiacov času. Je to len študentova vlastná iniciatíva (!) a prebieha v krokoch:

  1. Najprv treba reálne zvážiť svoje jazykové znalosti (minimálne jeden zo svetových jazykov angličtina, francúzština, nemčina, španielčina...), pretože nedokonalosť jazykovej vybavenosti môže znamenať predčasné ukončenie pobytu, neúspech na skúškach a následné sankcie z nesplnenia dohôd.
  2. Preštudovať informácie o programe ERASMUS a postupe vybavovania náležitostí mobility dostupné na internetových stránkach ŽU. Prípadné nejasnosti konzultovať s fakultným koordinátorom programu ERASMUS (prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy). Sledovať osvetu a aktuálne informácie - akcie poriadané z úrovne univerzity alebo fakulty.
  3. Na web stránkach partnerských univerzít (zoznam je uverejnený takisto na internetových stránkach ŽU) treba vyhľadať študijný program zhodný alebo aspoň podobný tomu programu, ktorý študent študuje doma. Prednostne to budú univerzity umiestnené na zozname bilaterálnych dohôd FPEDAS, ale môže to byť aj univerzita zo zoznamu inej fakulty. Obsahom štúdia v zahraničí by mali byť predmety, ktoré sú uvedené v študijnom pláne daného semestra štúdia doma. Tento krok treba konzultovať na príslušnej katedre so študijným poradcom - ERASMUS katedrovým koordinátorom.
  4. Stiahnuť, vyplniť a podať prihlášku osobne fakultnému administrátorovi FPEDAS. Následne sa treba zúčastniť výberového konania (test z jazyka). 
  5. Po uzávierke výberového konania (koniec marca/začiatok apríla) nominovaní študenti vybavujú administratívne náležitosti mobility: kontakt s partnerskou univerzitou (Application) - písomný súhlas partnerskej univerzity (Acceptance) - dohoda o štúdiu podpísaná obidvoma univerzitami (Learning Agreement) - výpis predchádzajúcich výsledkov štúdia (Transcript of Records) - účet študenta, kam bude presunutý grant - potvrdenie o komerčnom poistení pre zahraničný pobyt - nominačný list od fakultného koordinátora. Niektoré univerzity vyžadujú v úvodnom kontakte so študentom tzv. „motivačný list“.
  6. Po návrate zo zahraničného pobytu študent predloží potvrdenie o dĺžke pobytu (Letter of Confirmation) a výpis dosiahnutých výsledkov štúdia v zahraničí (Transcript of Records) potvrdený partnerskou univerzitou pre potreby uznania a zaregistrovania na Oddelení pre vzdelávanie dekanátu FPEDAS.

Výška grantu sa v súčasnosti pohybuje okolo priemeru 400,- €/mesiac. Aby sa umožnil zahraničný pobyt viacerým študentom, od tejto hodnoty sa reálny grant príliš neodlišuje. Niektoré krajiny ale vyžadujú potvrdenie o tom, že študent disponuje prostriedkami minimálne vo výške 500,- € na mesiac pobytu. Treba rátať s touto možnosťou a pripraviť aj svoje finančné prostriedky s dostatočným predstihom.

Pre nominovaných študentov prebiehajú informačné semináre, kde bude celý postup vybavovanie pobytov vysvetlený. V prípade otázok môžete kontaktovať fakultného koordinátora alebo administrátora programu Erasmus. 

 

Dokumenty: 

Postup výberu predmetov

Pravidlá uznávania predmetov

Dosiahli ste koniec stránky. Kliknite sem pre vrátenie sa hore!