Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Program Európskej únie ERASMUS+ sa zameriava na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom medzinárodnej spolupráce univerzít. Podporuje európsku mobilitu, zlepšuje transparentnosť a úplné uznávanie štúdia a kvalifikácie v krajinách . Najvýznamnejšou časťou programu ERASMUS+ sú študentské mobility.

Finančné pravidlá mobility študentov na štúdium

Grant je možné prideliť len študentovi, ktorý má ukončený prvý ročník vysokoškolského štúdia.

Grant na mobilitu na štúdium môže získať len študent vybraný na štúdium na zahraničnú vysokoškolskú inštitúciu, ktorej Európska komisia udelila ERASMUS univerzitnú chartu.

Grant je určený na pokrytie časti nákladov súvisiacich s mobilitou. Môže zahŕňať cestovné náklady, poistenie, jazykovú prípravu, vyššie životné náklady v hostiteľskej krajine. Grant je iba príspevkom k nákladom spojeným s mobilitou. Je pridelený na obdobie študijného pobytu v dĺžke jedného semestra a vyplatený ako paušálna suma podľa dĺžky mobility (počtu mesiacov).

ERASMUS umožňuje tzv. „nulový grant ERASMUS študenta“. Študent s tzv. „nulovým grantom“ môže absolvovať študijný pobyt, ak splní všetky povinnosti a kritériá oprávnenosti ERASMUS študenta a bude mať všetky jeho výhody okrem pridelenia grantu.

Študent môže vycestovať na študentskú mobilitu v rámci programu ERASMUS+ za každý stupeň štúdia. To znamená, že može vycestovať aj v bakalárskom štúdiu, aj v inžinierskom štúdiu a aj v doktorandskom štúdiu. Študent môže vycestovať v rámci jedného stupňa štúdia maximálne na 12 mesiacov (stáž + štúdium). Pričom môže vycestovať na stáž/pobyt aj opakovane ak spĺňa podmienku minimálnej dĺžky jedného pobytu. Minimálna dĺžka študijného pobytu sú tri mesiace, minimálna dĺžka stáže sú dva mesiace.

Študent môže vycestovať na Erasmus mobility po splnení fakultných pravidiel:

1) podanie prihlášky na Erasmus mobilitu do stanoveného termínu

2) účasť na fakultnom výbere - úspešné absolvovanie testu z cudzieho jazyka (pre úspešné absolvovanie je potrebných získať minimálne 50% bodov)

3) nominácia študenta fakultným koordinátorom (do konca marca)

Dĺžka študijného pobytu

Minimálna dĺžka študijného pobytu je 3 mesiace alebo jeden úplný semester/trimester, maximálna dĺžka je 12 mesiacov. Mobilita sa musí uskutočniť v rámci akademického roka 2017/2018, najneskôr do 30. 09. 2018.

Poistenie študenta

Študent je povinný zabezpečiť si poistenie liečebných nákladov. Náklady na poistenie počas študijného pobytu si hradia študenti z grantu. Odporúčame, aby študent uzavrel aj:

 • poistenie zodpovednosti za škodu (týka sa škôd spôsobených účastníkmi) - platí pre stáže,
 • poistenie pre prípad úrazu, prípad úmrtia alebo invalidity,
 • poistenie právnej ochrany.

Prihláška na ERASMUS+ študijný pobyt v zahraničí

Študenti, ktorí sa rozhodli uchádzať o študijný pobyt v rámci programu ERASMUS+, si môžu stiahnuť formulár Prihlášky, vyplniť ju a doniesť podpísanú fakultnému administrátorovi.

Termín pre podanie prihlášky na akademický rok 2018/2019: ukončené

rtfPrihláška na ERASMUS+ študijný pobyt

 

Výber študentov na ERASMUS+ mobilitu na rok 2018/2019 sa uskutočnil:  22.3.2018 o 16:00 v Aule Datalan

Výber pozostával z testu z cudzieho jazyka (jeden z uvedených: angličtina, nemčina, španielčina). 

Na základe výberu sú následne študenti nominovaný na študijný pobyt/stáž:

Nominácie na Erasmus mobilitu - študijné pobyty v akademickom roku 2018/2019

Informačný seminár k vybavovaniu Erasmus dokumentov sa uskutoční dňa 16.4.2018 od 14:00 do 15:10 v učebni AULA 4.

ERASMUS+ študentské mobility 2017/2018, 2018/2019

Zoznam uzatvorených bilaterálnych Erasmus+ zmlúv

Podrobný zoznam uzatvorených Erasmus+ bilaterálnych zmlúv

Erasmus brožúra

Erasmus Student Charter

Sprievodca užívateľa ECTS

Terminovník 2017/2018

Terminovník 2018/2019

Postup výberu predmetov

Pravidlá uznávania predmetov

Dokumenty pred vycestovaním - Erasmus študijný pobyt


[nové okno]

[nové okno]

Formuláre na študentskú mobilitu

rtfDohoda o štúdiu - Learning Agreement pre štúdium

rtfInštrukcie k Zmluve o štúdiu

rtfTabuľka predmetov

rtfŠtudijný plán doktoranda počas mobility

rtfZmeny k pôvodnému LA (počas mobility)

 

Formuláre potrebné ku ukončeniu mobility:

1) rtfDohoda o štúdiu - Learning Agreement pre štúdium (časť after mobility) (po skončení mobility)

2) Výpis výsledkov - absolvované predmety na zahraničnej univerzite (Transcipt of records)

3) Potvrdenie o vykonaní jazykového testovania po mobilite

4) Potvrdenie o podaní on-line správy študenta

 

Často kladené otázky pri Erasmus+ finančnej zmluve:

 1. Schválené nominácie a výšky grantov zverejnené na internetovej stránke a pridelené granty v zmluve sa líšia:
  fakultné nominácie boli zaslané na naše oddelenie k 30. Marcu – paušálne prerozdelovanie grantov na 4,5 mesiaca https://www.uniza.sk/menu/inc.php?id=298
 2. Do finančnej zmluvy sa  dávajú reálne dátumy vycestovania, podľa akceptačných listov. 
  Grant, ktorý by mal byť uvedený v zmluve musí byť vypočítaný na základe údajov o trvaní zimného semestra na VŠ inštitúcii, na ktorú mate vycestovať. Ak je obdobie dlhsie ako 4,5 mesiaca, uvadza sa zaciatok a ukoncenie pobytu po 4,5 mesiaci.
 3. Vypočet grantov: podľa dní: 4.9. 2014 sme dostali z Národnej agentúry nový vzorec výpočtu dĺžky mobility. Teraz platí že grant na celý mesiac bez ohľadu či má 28, 30 alebo 31 dní sa rovná pri výpočte grantu 30 dní a len dni neúplného mesiaca študijného pobytu sa prepočítava jednou/30. 

 4. Vycestovanie študentov 1. Ročníka Ing. , Mgr. Alebo Phd. štúdia a prideľovanie grantov:

  Aj keď začína na partnerskej univerzite semester skôr ako u nás, grant je možné prideliť študentom až po oficiálnom zápise na štúdium na ŽU. Najskôr od 1. Septembra, kedy podľa zákona oficiálne začína akademický rok, viď sprievodný list k finančnej zmluve, požadované dokumenty pred vycestovaním.

 5. Obdobie v akceptačnom liste dlhšie ako 4,5 mesiaca:

  Začiatok mobility vo finančnej zmluve sa uvádza prvý deň výučby na prijímajúcej univerzite. Posledný deň mobility s grantom je 135 deň od začiatku mobility, viď sprievodný email k finančnej zmluve, finančnú zmluva a bod č. 3 – výpočet grantov vyššie.

 6. Prideľovanie grantov na celoročne pobyty, chceme absolvovať pobyt na zahraničnej VS aj v letnom semestri:
  - v prvom kole prideľovania grantov z pridelených finančných prostriedkov ŽU bolo možné schváliť granty len na jednosemestrálne pobyty
  Stratégiou univerzity je vyslať každého študenta na jednosemestrálnu Erasmus mobilitu aspoň raz za VŠ štúdium, ak nie sú takýto záujemci, grant je pridelený aj študentom, ktorí už boli na mobilite https://www.uniza.sk/menu/inc.php?id=298Na základe výšky pridelených finančných prostriedkov z EK, v prvom kole výberu bolo možné schváliť len jednosemestrálne pobyty, každému študentovi bol pridelený 4,5 mesačný grant. Ako v predchádzajúcich rokoch, ak nebudú mať fakulty už náhradníkov na letný semester, potom dostanú šancu študenti, ktorí sú na pobyte v ZS, aby si ho predĺžili do letného semestra. Momentálne nie je možné predpovedať, koľko zostane neminutých finančných prostriedkov zo zrušených pobytov. 

 7. Prosím vás o radu, či som dobre pochopila vo fin. zmluve v článku 9 ako maju studenti vyplnit tieto dva body:
  - Predchádzajúce Erasmus mobility (študijné pobyty a stáže) v aktuálnom stupni štúdia: [...] tu v pripade ze v aktualnom stupni studia nikde neboli, vyplnia NULU, ze? –
  ANO
  - Ak uz boli na studijnom pobyte alebo stazi:
  vpisu studium a do zatvorky obdobie pobytu, alebo staz a do zatvorky obdobie staze
  - Celkový počet mesiacov s Erasmus grantom (študijné pobyty a stáže spolu) v aktuálnom stupni štúdia : [...] – vpisujú sa udaje za doteraz uskutočnené Erasmus mobility
  - tu ak este student nikde nebol napise 0, ak uz bol na pobyte alebo stazi vpise udaj o presnom pocte mesiacov, ktoré doteraz dostal v rámci programu Erasmus v aktualnom stupni studia.
  Nevpisuje sa tam pocet mesiacov za pobyt, ktory sa uskutocní v rámci vypĺňanej finančnej zmluvy.

 8. Ohľadom sociálneho štipendia - netreba zatiaľ nič riešiť - máme čakať na výzvu?
  Ak už máte rozhodnutie o poberaní sociálneho štipendia v akademickom roku 2014/2015, treba začiarknuť v zmluve políčko sociálne štipendium. Pripočítať ku grantu 100 eur x 4,5 mesiaca. S podpísanou zmluvou pošlite fakultnému koordinátorovi/administrátorke žiadosť o navýšenie grantu z dôvodu poberania sociálneho štipendia spolu s kópiou rozhodnutia o poberaní sociálneho štipendia. Ak nemáte, potom ako je uvedené v sprievodnom liste k finančnej zmluve, čakajte prosím na výzvu. K Vašej finančnej zmluve bude urobený dodatok.

 9. Slová vo finančnej zmluve zvýraznené šedou farbou máme odznačiť a prípadné slová ako napr. [voliteľné] - odstrániť?
  NIE

 10. Ak sme dobre pochopili, "Letter of confirmation" máme poslať spolu s podpísanou zmluvou?
  NIE.
  Potvrdenie oj dĺžke mobility sa predkladá po ukončení mobility spolu s výsledkami študijného pobytu alebo hodnotením stáže. O potvrdenie vzoru certifikátu požiadate vtedy, ak Vám prijímajúca inštitúcia sama nedá podobné potvrdenie, potvrdzujúce skutočnú dĺžku mobility.

V prípade zmeny predmetov po príchode na zahraničnú Univerzitu:

1) zapísať zmeny do tlačiva "Changes to original LA" - zmeny k pôvodnému LA", ktoré nájdete na našej fakultnej web stránke. Tam uvediete presne ktoré predmety sa Vám pridali a ktoré odobrali. Necháte dokument podpísať na zahraničnej univerzite a po návrate z mobility ho donesiete.

2) Ak Vám zmena ovplyvní potvrdenú tabuľku predmetov, tak treba znova s katedrovým koordinátorom prediskutovať novú tabuľku predmetov a nechať si ju ním potvrdiť.  

 

Dosiahli ste koniec stránky. Kliknite sem pre vrátenie sa hore!