Toogler

Základné Erasmus+ informácie UNIZA

Referenčné číslo charty

47579-EPP-1-2014-1-SK-EPPKA3-ECHE

Erasmus charta univerzity (ECHE - Erasmus Charter for Higher Education) zabezpečuje všeobecný rámec pre všetky európske aktivity spolupráce, ktoré chce univerzita realizovať vrámci Programu Erasmus+. Pridelenie ECHE Európskou komisiou dáva univerzite oprávnenie žiadať o finančné prostriedky na aktivity KA1, KA2, ai.

Erasmus+ ID

SK ZILINA01

PIC KÓD UNIZA

999969606

PIC je identifikačný kód inštitúcie/organizácie, ktorá sa chce zapojiť do programu Erasmus+,či už ako žiadateľ alebo partner v projekte. Ide o jedinečné identifikačné číslo a každá inštitúcia môže mať pridelené len jedno takéto číslo PIC. Bez daného identifikačného čísla sa inštitúcia nemôže zapojiť do projektov realizovaných v rámci Erasmus+.

Zatvoriť