Toogler

Čo je to mobilita

Mobilita je možnosť zúčastniť sa výučby, alebo školenia v partnerskej inštitúcii.

Výučba je možnosť vyučovať vysokoškolským pedagógom na partnerskej vysokej škole alebo vysoká škola môže pozvať pracovníkov z partnerského podniku v zahraničí, aby vyučovali na vysokej škole a odovzdal praktické skúsenosti študentom.

Školenie je určené pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov UNIZA, ktorí môžu absolvovať stáž alebo školenie v podniku alebo na vysokej škole v zahraničí.

Pre koho je určená

Mobilita je určená pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov UNIZA, ktorí sú zamestnaní na plný alebo čiastočný úväzok.

Pedagogickí zamestnanci sa môžu zúčastniť:

1) výučby - Teaching mobility (8 hodín výučby)

2) školenia - Staff Mobility (školenie v podniku)

3) špecifické školenie zamestnancov - Staff Mobility For Teaching and Training (4 hodiny výučba plus školenie)

Nepedagogickí zamestnanci sa môžu zúčastniť:

1) školenia (podnik alebo univerzita)

Mobility sa môžu zúčastniť aj pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci UNIZA, ktorí sú zamestnaní na dohodu o vykonaní práce. Pedagogickí zamestnanci sa môžu zúčastniť výučby a školenia, nepedagogickí zamestnanci sa môžu zúčastniť školenia.

Mobilita je určená aj pre študentov doktorandského štúdia, ak sú zároveň zamestnancami UNIZA.

Aké sú podmienky jej získania

Podmienky výberu stanovia pracoviská univerzity. Zamestnanec predloží prihlášku na mobilitu a programu mobility potvrdený prijímajúcou inštitúciou v zahraničí na zahraničnom oddelení svojho pracoviska - referát pre zahraničné vzťahy. Pracoviská univerzity uskutočnia výberové konanie a odporučia/zamietnu pridelenie grantu žiadateľovi. O pridelení grantu definitívne rozhodne Rada Erasmus+ na UNIZA.

Pridelenie grantov na mobilitu zamestnancov v ramci programu Erasmus+: aktivita výučba, školenie

Grant „individuálna podpora“

Pre učiteľskú mobilitu schválila Rada Erasmus maximálny počet dní mobility v prijímajúcej krajine nasledovne:

  • Česká republika 4 dni/4 noci,
  • Poľsko 6 dní/6 nocí,
  • ostatné krajiny 7 dní/7 nocí.

Grant „podpora na cestovné náklady“

Sadzby náhrad stanovených EK sú uvedené v dokumente Sadzby platné pre jednotkové príspevky.

Na koho sa obrátiť

doc. Ing. Martin Bugaj, PhD.
Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy
tel.: +421 41 513 34 56
e-mail: martin.bugaj@fpedas.uniza.sk

Ing. Vladimír Šalaga, PhD.
Referent pre rozvoj a zahraničné vzťahy
tel.: +421 41 513 30 62
e-mail: vladimir.salaga@fpedas.uniza.sk

Zatvoriť