Doprava a spoje - internetový časopis

Vážení čitatelia,

prof. Ing. Anna Križanová, PhD.

Elektronický časopis Doprava a spoje, ktorý vydáva Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, je pokračovaním dlhoročnej edície zborníku prác pedagogických a vedeckých pracovníkov fakulty s názvom "Práce a štúdie FPEDAS".

Od svojho založenia v r. 2005 časopis už uverejnil množstvo príspevkov od pedagógov, vedeckých pracovníkov i doktorandov, ktorí svoju vzdelávaciu a vedeckovýskumnú činnosť rozvíjajú na akademickej alebo vedeckej pôde.

Samotný názov "Doprava a spoje" predurčuje zameranie tohto časopisu, ktoré prioritne rešpektuje mnohoročnú tradíciu a poslanie Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Tým je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivého vedeckého bádania predovšetkým v oblasti technológie dopravy a spojov, ekonomiky a riadenia odvetví dopravy a spojov, ekonomiky a riadenia podnikov rezortu dopravy, pôšt a telekomunikácií, v oblasti dopravných, poštových služieb a logistiky.

Našim zámerom do budúcnosti je rozširovať rady svojich prispievateľov i čitateľov, osloviť i mladú generáciu, budúcich pedagógov i vedeckých pracovníkov. Želáme si, aby sa časopis stal platformou pre prehlbovanie spolupráce a výmenu poznatkov i skúseností medzi pracovníkmi rôznych akademických a vedeckých pracovísk.

Redakčná rada časopisu ocení, ak nám Vy, naši čitatelia napíšete svoje názory na publikované príspevky v jednotlivých číslach. Dúfame, že každý čitateľ si v našom časopise nájde niečo, čo ho zaujme. A to je naším cieľom, lebo veda plní svoje poslanie predovšetkým vtedy, keď je prístupná, zaujímavá a poskytuje priestor pre komunikáciu.

prof. Ing. Anna Križanová, PhD.