browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Profil klubu

Spolok pod názvom Klub priateľov železníc pri Žilinskej univerzite v Žiline vznikol v apríli roku 1995 na podnet nadšencov na čele s Petrom Mártonom. Klub s podobným názvom Klub přátel železnic při VŠDS v Žiline, ktorý zanikol po odchode českých študentov v roku 1993 z VŠDS, existoval od začiatku 80-tych rokov.

Súčasný klub združuje študentov so záujmom o železničnú dopravu s cieľom nadobudnúť nové a rozšíriť získané vedomosti v oblasti železničnej dopravy. Klub sa zaoberá organizovaním rôznych odborných diskusií, besied a exkurzií priamo v prevádzke železníc. Týmto klub zároveň zvyšuje kvalifikáciu a odbornosť jeho členov, ktorí sa po ukončení štúdia stávajú vysokoškolsky vzdelanými odborníkmi s prehĺbenými znalosťami z prevádzky železničnej dopravy. Ďalej klub spolupracuje pri renovácii historickej železničnej techniky ako aj pri organizácii železničných podujatí pre verejnosť, najmä so Spolkom výhrevňa Vrútky.

K 31.12.2018 klub eviduje 24 riadnych členov. Činnosť klubu sa riadi podľa Štatútu KPŽŽU, schváleného vtedajšou rektorkou Žilinskej univerzity v Žiline, prof. Ing. Tatianou Čorejovou, PhD.