Toogler

Slider

Aktuality

Oznámenie o konaní prednášky

Dekan FPEDAS UNIZA oznamuje, že sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady UNIZA uskutoční dňa 3. decembra 2020 o 9.00 verejná obhajoba habilitačnej práce a habilitačná prednáška Ing. Jána Ondruša, PhD. zamestnanca Katedry cestnej a mestskej dopravy, Fakulta PEDAS, Žilinská univerzita v Žiline, v odbore doprava.

Názov habilitačnej práce: Problematika merania a stanovenia základných veličín v priebehu brzdenia cestných vozidiel

Názov habilitačnej prednášky: Súčasné a perspektívne metódy merania základných veličín v teórii brzdenia cestných vozidiel

INAIR 2020

V dňoch 4. a 5. novembra 2020 sa uskutočnila v poradí 9. medzinárodná konferencia o leteckej doprave INAIR 2020. Tento ročník bol však špecifický tým, že konferencia sa na miesto pôvodne plánovanej slnečnej Malty, konala online. Ako to celé dopadlo, si môžete prečítať v článku na stránkach KLD

článok

Oznámenie o zasadnutí Akademického senátu FPEDAS

Oznámenie o zasadnutí Akademického senátu Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa uskutoční na základe žiadosti Rady vysokých škôl dňa 26.10.2020 o 9.00 hod. on-line formou prostredníctvom MS Teams. Predmetom rokovania bude zaujatie Stanoviska AS FPEDAS k dokumentu publikovanému Ministerstvom financií SR Moderné a úspešné Slovensko publikovanému: https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/ine-strategicke-materialy/.

doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD.
Predsedníčka AS FPEDAS

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1649e93a276d4c47bb32434141c0d265%40thread.tacv2/1603353854930?context=%7b%22Tid%22%3a%228324ff4b-14c8-4bf5-b07e-a0713179f37e%22%2c%22Oid%22%3a%22ca295085-51e2-4612-ba21-6781c5ea5f40%22%7d

ŠTUDENTI, POZOR - DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA!!!!

Prerušenie prezenčnej výučby na UNIZA sa predlžuje do odvolania.

Doplňujúce voľby do študentskej časti AS FPEDAS - výsledky volieb

Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FPEDAS

Zápisnica z doplňujúcich volieb študentskej časti AS FPEDAS 12.10.2020

Krátka štatistika

7

KATEDIER

18706

ABSOLVENTOV

26

PROGRAMOV

2043

ŠTUDENTOV

Katedra cestnej a mestskej dopravy, Katedra ekonomiky, Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky

Katedra leteckej dopravy, Katedra spojov, Katedra vodnej dopravy

Katedra železničnej dopravy, Dekanát, Výskumné a školiace pracoviská

Kde nás nájdete

Spodné menu

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

tel.: +421 41 513 30 50

fax: +421 41 513 15 27

e-mail: dekan@fpedas.uniza.sk

GPS:
49°12'9.862"N
18°45'19.909"E

IČO: 00397 563
DIČ: 20 20 67 78 24
IČ DPH: SK 20 20 67 78 24
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK81 8180 0000 0070 0026 9888
SWIFT alebo BIC SWIFT: SPSRSKBAXXX

Zatvoriť