Konferenčný poplatok pokrýva náklady spojené s organizáciou konferencie, technickou podporou, publikovaním v konferenčnom zborníku.
Vložné je nutné uhradiť bezhotovostným spôsobom. Bez úhrady vložného nebude možné príspevok publikovať v zborníku. V prípade neúčasti na konferencii poplatok nevraciame.

Aktívna účasť: 120 €  vrátane DPH
Pasívna/virtuálna účasť: 70 €  vrátane DPH

Upozornenie:
Vzhľadom na daňový systém EÚ je pri pasívnej účasti systém úhrady poplatkov pre zahraničných účastníkov nasledovný:
1. Konferenčný poplatok hradený inštitúciou – uhraďte sumu 58,33 €.
2. Konferenčný poplatok hradený fyzickou osobou – uhraďte sumu 70 €.

Bankové spojenie pre účastníkov zo Slovenskej republiky:

Príjemca platby: Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Banka príjemcu Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05  Bratislava
Číslo účtu príjemcu: SK8181800000007000269888
Variabilný symbol: 23042020
Konštantný symbol: 0308
IČO: 397 563
IČ DPH: SK2020677824
Účel platby: vložné konferencia Diagnostika + priezvisko účastníka

Bankové spojenie pre účastníkov mimo Slovenskej republiky:

Príjemca platby: Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1 
010 26 Žilina
Slovensko
Banka príjemcu: Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05  Bratislava
SWIFT: SPSRSKBAXXX
IBAN: SK8181800000007000269888
Variabilný symbol:    23042020
Účel platby: vložné konferencia Diagnostika + priezvisko účastníka