Katedra spojov datuje začiatky svojej pedagogickej a vedecko výskumnej činnosti do roku 1961. Uznanie Katedry spojov širokou odbornou verejnosťou, ale aj úzka spolupráca s podnikateľskou sférou, schopnosť reflektovať na meniace sa požiadavky a potreby praxe, ako aj medzinárodná spolupráca prispieva ku jej kredibilite nielen v oblasti vzdelávania ale i vo vedeckovýskumnej sfére.

Smerovanie Katedry spojov je v súčasnosti orientované na vzdelávanie odborníkov pre potreby podnikateľskej sféry (v oblasti distribučných technológií a služieb ale aj elektronického obchodovania) ako aj vedeckovýskumnú činnosť predovšetkým v oblasti poštového, logistického, finančného, bankového sektora a sektora elektronických komunikácií a služieb ako aj e-commerce. Ide predovšetkým o:

  • výskum ekonomických a manažérskych aspektov na trhu,
  • výskum technológií v pošte, logistike a elektronických komunikáciách,vrátane diagnostikovania procesov a hodnotenia kvality služieb,
  • výskum prejavov zákonov a zákonitostí v pošte, logistike, elektronických komunikáciách osobitne s dôrazom na modelovanie vývojových tendencií, reguláciu a dereguláciu,
  • výskum úloh infraštruktúry v procese rozvoja regiónov a územia,
  • skúmanie subjektov pôsobiacich na sieťových trhoch,
  • skúmanie vývojových tendencií a inovácií vo väzbe na Industry 4.0, zdieľanú ekonomiku a digitálne platformy.