Vyšehradská asociácia univerzít (Visegrad University Association – VUA) vznikla v roku 2011 ako jedna z hlavných aktivít strategického projektu Udržateľnosť v poľnohospodárstve krajín V4 a spolupracujúcich regiónov (Sustainability in Agrisector of V4 Countries and Cooperating Regions) podporeného Medzinárodným vyšehradským fondom z iniciatívy Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Úlohou asociácie je prepojiť partnerské univerzity s cieľom vytvoriť kvalitné podmienky pre vzdelávanie a výskum a iniciovať užšiu spoluprácu krajín Vyšehradskej skupiny a kooperujúcich regiónov. Asociácia má 43 riadnych a 12 čestných členov z univerzít v Bulharsku, Českej republike, Holandsku, Chorvátsku, Indii, Indonézii, Iraku, Kazachstane, Kirgizsku, Maďarsku, Moldavsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Rumunsku, Rusku, Taliansku, Thajsku, Turecku, na Ukrajine a v USA. Slovenskými členmi VUA sú Technická univerzita vo Zvolene, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Žilinská univerzita v Žiline.

Viac informácií: http://vua.uniag.sk