Historické začiatky konferencie siahajú do deväťdesiatych rokov minulého storočia, kedy sa v rámci riešenia projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce začala formovať skupina výskumníkov a pedagógov z Katedry spojov, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ešte vtedajšej Vysokej školy dopravy a spojov (od 20.11.1996 Žilinská univerzita), ale aj Ekonomickej fakulty, Vysokej školy banskej – Technickej univerzity v Ostrave. Ich spoločný záujem bol sústredený na skúmanie nástrojov diagnostiky vonkajšieho a vnútorného prostredia podniku. Vzájomné diskusie a pracovné stretnutia organizované vo forme seminárov sa konali v pravidelných intervaloch od roku 1996 až do roku 2001 pod vedením profesorky Čorejovej a profesorky Rostášovej (obe z UNIZA) a kolegov z Českej republiky doc. Grúblovej a Ing. Michalka (obaja VŠB – TU Ostrava), čím boli položené základy ich ďalšieho vedeckého smerovania a to v oblasti “Manažérskej diagnostiky a terapeutiky podniku“. V tomto období skúmanie nástrojov, metód a hľadanie nových diagnostických a terapeutických postupov nadobudlo ešte väčší význam, keďže v podnikových stratégiách začali rezonovať aj požiadavky na kvalitu a nie len ciele zamerané na znižovanie nákladov podniku. V tomto duchu v roku 2002 usporiadala Katedra spojov Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci s VŠB TU Ostrava 1. medzinárodnú vedeckú konferenciu „Diagnostika podniku, controlling a logistika“. Na konferencii odznelo takmer 50 diskusných príspevkov, venovaných otázkam uplatňovania nástrojov diagnostiky vnútorného a vonkajšieho prostredia v oblasti riadenia a ekonomiky podniku, ľudských zdrojov, procesov a služieb. Od roku 2002 sa konferencia uskutočňuje pravidelne každé dva roky.

Aktuálny 10. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Diagnostika podniku, controlling a logistika“, ktorá sa koná v dňoch 23. – 24. apríla 2020 svojim zameraním prirodzene nadväzuje na predchádzajúce ročníky, príspevky, vystúpenia a prináša nové poznatky, postrehy, výstupy z výskumných projektov riešených v ostatnom období na jednotlivých pracoviskách univerzít, výskumných centier ale aj v podnikovej praxi. Aktuálny ročník konferencie sa koná v priestoroch Novej menzy na Veľkom Dieli. Rokovania budú prebiehať v zasadačke Vedeckej rady Žilinskej univerzity v Žiline. Jubilejný 10. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Diagnostika podniku, controlling a logistika“ je organizovaný Katedrou spojov, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci s Vyšehradskou asociáciou univerzít.

V súčasnosti, kedy sme všetci vystavení množstvu vplyvov spojených s otázkami technologickými, kultúrnymi ale aj ideologickými reakcia na tieto vplyvy nie je vždy jednoduchá, priamočiara či jednoznačná a ani okamžitá. Univerzity by mali vytvárať priestor a zohrávať rozhodujúcu úlohu nielen v súlade so svojimi hlavnými úlohami vo vzdelávaní a výskume, ale najmä v rozvoji kritického myslenia a využitia akademických slobôd, humanizmu pre spoločnosť. Významne tomu v súčasnosti napomáha vytvorenie digitálneho priestoru. Zmeny sa tak dotýkajú otvorenosti a dostupnosti informačných zdrojov, v novom formulovaní úloh, v procesoch atď. Nástroje, postupy, procesy diagnostiky, controllingu ale i logistiky nadobúdajú na význame. Stále dokonalejšie technológie menia celé procesy, podniky, odvetvia, trhy. Menia život jednotlivca, spôsoby práce, využitia času, formovania schopností, zručností, postojov. Všetko v spojitosti s bezpečnosťou, udržateľnosťou, prepojenosťou, podporou kreativity a invencie je dnes spájané najmä s príležitosťami a hrozbami Industry 4.0. Konferencia „Diagnostika podniku controlling a logistika“ tak dáva príležitosť hľadať odpovede na nezodpovedané otázky, hľadať riešenia, diskutovať nové postupy, procesy, dopady jednotlivých javov v spoločnosti na činnosť hospodárskych subjektov, na prostredie, v ktorom žijeme i pracujeme, na systém vzdelávania, výskumu a vývoja, na výstupy podnikov, univerzít atď. Konferencia je zároveň platformou pre prehlbovanie vzájomných vzťahov medzi vzdelávaním, výskumom a vývojom a praxou. Je aj formou realizácie teoretického konceptu trojuholníka znalostí.