Vážení účastníci konferencie Diagnostika podniku, controlling a logistika,
 
vzhľadom na udalosti ostatných dní a vydané opatrenia súvisiace so znížením rizika  šírenia koronavírusu COVID-19 boli organizátori nútení pristúpiť k zrušeniu konferencie Diagnostika podniku, controlling a logistika. Aj napriek snahe organizátorov je dnes jasné, že konferenciu v stanovenom termíne nebude možné uskutočniť ani virtuálnou formou.
 
Veríme však, že nám svoju priazeň zachováte a že sa na konferencii stretneme v inom termíne. V súčasnosti organizátori uvažujú o termíne v
mesiacoch október – november 2020.
O novinkách súvisiacich s organizáciu konferencie Diagnostika podniku, controlling a logistika Vás budeme informovať prostredníctvom emailu a
našej web stránky.
 
Veľa zdravia Vám praje
 
Vedecký a organizačný výbor konferencie
 

Miesto rokovania: Zasadačka Vedeckej rady Žilinskej univerzity v Žiline, Nová Menza – Veľký Diel, Vysokoškolákov 26, Žilina
Termín rokovania: 23. – 24. 4.2020

Jazyk príspevku: angličtina
Abstrakt: 200 – 250 slov
Rozsah príspevku: 6 – 8 strán

Podmienkou publikovania je originálnosť príspevku.  Autori príspevku garantujú, že príspevok nebol doposiaľ vydaný a nie je v procese recenzného konania  inej konferencie  resp. časopisu. Všetky príspevky sú najprv posudzované editormi, ktorí kontrolujú splnenie  stanovených základných požiadaviek a tematickú zhodu so zameraním konferencie. Príspevky, ktoré nesplnia stanovené požiadavky budú zamietnuté. Pre overenie vedeckej kvalifikácie príspevkov sa uplatňuje sa systém anonymného recenzovania (peer-review). Každý príspevok je posudzovaný dvoma nezávislými recenzentmi. Recenzenti vypracujú svoje stanovisko vrátane komentárov pre autorov a odporučia:

 • publikovať príspevok v súčasnom znení,
 • publikovať príspevok po miernych korekciách,
 • publikovať príspevok po rozsiahlych korekciách,
 • publikovať príspevok po korekciách a opakovanej recenzii a
 • zamietnuť príspevok.

Konečné rozhodnutie o akceptácii alebo odmietnutí príspevku je zaslané autorovi spolu s odporúčaniami recenzentov.

Príspevky  budú kontrolované pomocou anti-plagiátorského nástroja. Akékoľvek etické pochybenie sa bude považovať za vážne a bude dôvodom pre zamietnutie  príspevku pre publikovanie v zborníku z konferencie.

Formálne požiadavky pre publikovanie:

 • Príspevok musí byť vnútorne členený do kapitol v zmysle odporúčanej štruktúry pre vedecké príspevky a práce (úvod, metódy a ciele, výsledky a diskusia).  Súčasťou príspevku musia byť kľúčové slová (max. 5 slov) a abstrakt (200 – 250 slov).
 • Príspevok je potrebné označiť podľa JEL klasifikácie (www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html).
 • Citácie a bibliografické odkazy je potrebné v texte uvádzať podľa poradových čísel v zátvorkách (napríklad [1], [2, 5, 7], [8-10]). Mali by byť očíslované v poradí, v akom boli použité. Všetky referencie uvedené v texte musia byť uvedené aj v zozname použitej literatúry a opačne. prosím dodržujte odporúčania uvedené v šablóne pre písanie príspevku. Vyžaduje sa 15-20 referencií. Minimálne 10 referencií musí byť z databázy Web of Science.
 • Každý účastník môže zaslať maximálne 2 príspevky (jeden príspevok ako hlavný autor, jeden ako spolu autor).
 • Príspevok musí obsahovať:
  • názov
  • plné mená autorov
  • afiliáciu autorov (vrátane názvu katedry, fakulty, univerzity, adresy, e-mailu; ak je potrebné, treba označiť korešpondenčného autora)
 • Text môže obsahovať tabuľky, obrázky aj vzorce, ktoré musia byť číslované  (pre vzorce použiť Microsoft Equation 3.0 alebo MathType). Viac informácii – viď šablóna.

Príspevky posielajte na: diagnostika@fpedas.uniza.sk.
Zasielané súbory pomenujte priezviskami všetkých autorov (bez diakritiky) podľa vzoru: 
Madlenakova_Tengler_Padourova _paper

Stiahnuť Šablónu príspevku

Príspevok je úspešne odovzdaný, ak autori dostanú potvrdzujúci e-mail.

Publikovanie príspevku v konferenčnom zborníku je okrem akceptácie vyplývajúcej z recenzného konania podmienené  aj podpísaním Vyhlásenia o autorských právach.

Stiahnuť Vyhlásenie o autorských právach