Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie  je dať príležitosť a prediskutovať nové postupy, procesy, dopady jednotlivých javov v spoločnosti na činnosť hospodárskych subjektov a na ich prostredie. Konferencia je tiež platformou pre prehlbovanie vzájomných vzťahov medzi vzdelávaním, výskumom a vývojom a praxou. Je aj formou realizácie teoretického konceptu trojuholníka znalostí.

Rozsiahle zmeny v podnikateľskom prostredí evokujú množstvo otázok a výziev pre skúmanie. Odvetvia založené na sieťovej technologickej štruktúre prechádzajú technologickými, inštitucionálnymi  a regulačnými zmenami. Tradičné sieťové odvetvia v oblasti dopravy, energetiky, elektronických komunikácií, vody a kanalizácií boli v posledných rokoch formované procesmi privatizácie, deregulácie a re-regulácie. Za posledných 10 rokov hlboké technologické transformácie, najmä digitalizácia, ďalej transformovali tieto tradičné sieťové odvetvia a viedli k vzniku nového typu sieťových odvetví, a to digitálnych platforiem. Tieto zase požadujú nové a inovatívne spôsoby regulácie. K transformácii prispievajú aj klimatické a ekologické zmeny.

Tematické zameranie konferencie

 1. Diagnostika technickej a ekonomickej dynamiky v podniku
  • Konvergencia technológií
  • Zelené technológie
  • Odvetvové obchodné stratégie
  • Logistika a obehové procesy v obchode
  • Digitálne platformy
 2. Diagnostika prostredia
  • Klimatické a ekologické výzvy
  • Infraštruktúra a jej samostatné sociálno-technické systémy.
  • Možnosti merania externalít
  • Jednotný interoperabilný európsky trh
  • Metriky pre meranie inovácií
 3. Controlling podnikových procesov
  • Controlling a reporting
  • Kvantitatívne a kvalitatívne metódy rozhodovania
  • Riadenie rizika a optimalizácia portfólia
  • Finančná udržateľnosť malých a stredných podnikov
  • Marketing sociálnych médií
  • Business Intelligence 
  • Business Performance Management
  • Manažment zmeny
  • Správanie zákazníkov