Kategórie
aktuálne

Ukončená tretia etapa PUM

Rozhodnutím okresného úradu v Banskej Bystrici, odboru starostlivosti o životného prostredia sa ukončil proces hodnotenia Plánu udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica v rámci SEA.

Rozhodnutie je možné nájsť na tomto linku.

Pripomienky v rámci SEA boli zapracované do finálnej verzie dokumentu.

Hits: 35

Kategórie
aktuálne

Dokument PUM vstúpil do tretej fázy

Samotná dokumentácia Plánu udržateľnej mobility je momentálne na posudzovaní v rámci procesu SEA.

Je to posledná fáza spracovania dokumentu, pričom v rámci tejto fázy sa môžu k dokumentu vyjadriť a pripomienkovať vybrané inštitúcie.

Hits: 49

Kategórie
aktuálne diskusia doprava problémy

Verejné prerokovanie Plánu udržateľnej mobility

Dňa 17.8.2022 prebehlo v priestoroch radnice v Banskej Bystrici verejné prerokovanie Plánu udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica (PUM). Na stretnutí boli občanom predstavené výstupy PUMu, pričom po prezentácii bola diskusia k danej problematike. Pripomienky budú zapracované do finálnej verzie.

Pripomienkovanie trvá do 4.9.2022.

Hits: 38

Kategórie
aktuálne doprava

Zverejnená prvá verzia PUM

Bola zverejnená prvá verzia dokumentu Plánu udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica.

Dokument bude pripomienkovaný zo strany mesta, odborníkov ako aj občanov, pričom pripomienky sa zapracujú do finálnej verzie.

Môžete si ho stiahnuť v časti Dokumenty a môžete ho pripomienkovať do 4.9.2022!

Najbližšie aktivity :

  • predstavenie PUMu na mestskom úrade 11.8
  • predstavenie dokumentu obyvateľom a 1.verejné prerokovanie s obyvateľmi 17.8
  • 2.verejné prerokovanie s obyvateľmi 21.9

Hits: 50

Kategórie
aktuálne doprava

Spracovanie údajov

Momentálne spracúvame údaje z prieskumu,ktoré sú potrebné pre návrh Plánu udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica.

Hits: 32

Kategórie
aktuálne doprava

Prieskum dopravy

V rámci riešenia dopravy prebehol v Banskej Bystrici a vybraných obciach spadajúcich do funkčného územia dopravný prieskum.

Ten bol jednak zameraný na dlhodobé sledovanie intenzity dopravy od 25.4-23.5 ako aj na smerovanie vozidiel a cestujúcich.

Okrem toho sa zisťovali dopravné návyky a správanie v domácnostiach.

Našich anketárov ste mohli stretnúť na zastávkach VOD, parkoviskách ako aj vybraných úsekoch ciest a križovatkách.

V spolupráci s políciou sa taktiež uskutočnil prieskum dopravy cez hranice funkčného územia.

Získané údaje sa použijú pri spracovaní tohto strategického dokumentu.

Ďakujeme za spoluprácu.

Hits: 37

Kategórie
aktuálne doprava

Pripravujeme veľký prieskum dopravy v Banskej Bystrici a okolí

Od 25.4 sa pripravuje veľký prieskum dopravy, ktorý má na vybraných lokalitách mesta Banská Bystrica ako aj 16 okolitých obcí zistiť súčasný stav dopravy.

Okrem toho budú anketári náhodne navštevovať aj domácnosti (27 a 28.4) za účelom výberové dopravného správania obyvateľstva s cieľom vyplnenia dotazníka.

Sčítačov tak budete mať možnosť stretnúť či už popri cestách, zastávkach verejnej dopravy alebo vás môžu navštíviť aj v domácnosti.

Všetci anketári a sčítači budú označení a v prípade pochybností budú mať kontakt na overenie.

Vopred ďakujeme za spoluprácu.

V prípade nepriaznivého počasia sa prieskum presúva o týždeň.

Hits: 68

Kategórie
aktuálne doprava problémy

Podmienky pre nemotorovú dopravu v Banskej Bystrici by sa mali zlepšiť

V marci (23.3) sa uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny nemotorovej dopravy v rámci projektu PUM. Na stretnutí boli prezentovaná analýza problémov, ktoré súvisia s pešou alebo cyklistickou dopravou ako aj koncept návrhov.

Vychádzalo sa jednak z pripomienok samotných obyvateľov ako aj analýzy súčasného stavu. Pre pešiu dopravu je to najmä absencia ucelenej siete chodníkov, taktiež rôznorodá kvalita a údržba ako aj šírkové pomery.

Rôzne šírkové pomery chodníkov v Banskej Bystrici

Z tohto dôvodu návrh konceptu pre pešiu dopravu sa počíta s vytvorením bezbariérovej siete chodníkov pozdĺž hlavných trás pešej dopravy, prehodnotením niektorých priechodov pre chodcov ako aj vytvorením nových bezpečných priechodov.

Cyklisti v Banskej Bystrici používajú hlavne klasické cesty pre motoristov

Cyklistická doprava pre rok 2027 počíta, že mesto začne zlepšovať lokality pre cyklistov napr. zobojsmernením jednosmerných ulíc, vytváraním konceptu upokojenej dopravy ako aj vyznačením cyklopruhov na komunikáciách, kde by sa to dalo zrealizovať. Návrh predbežne počíta aj s vybudovaním min. 400 cyklostojanov pri rôznych prvkoch občianskej vybavenosti ako aj bezpečnými lokality na zaparkovanie bicyklov. Do roku 2027 by mesto malo spustiť aspoň prvú etapu bikesharingu, pričom sa počíta s min. 20 stanicami, celkovo sa počíta s vyše 60 timi lokalitami, pričom ideálne by pre Banskú Bystricu a okolie boli elektrobicykle.

Z pohľadu dlhodobého budovania hlavných cyklotrás, návrh počíta s vybudovaním min. 50 % hlavných cyklotrás do roku 2032 a do roku 2042 s celou sieťou cyklotrás. Tie by mali následne prilákať nových používateľov cyklistickej dopravy, tak aby 80 % obyvateľov malo do 2 minút k dispozícii sieť cyklotrás. Na pracovnej skupine sa hovorilo aj o potrebe zabezpečenia personálnej otázky, kde je nutné, aby mesto prijalo zamestnancov, ktorí túto problematiku budú systematicky riešiť.

Rovnako je potrebné, aby mesto používalo aj moderné zariadenia, ktoré slúžia na monitorovanie dopravy, tak aby sa zlepšovali samotné podmienky a taktiež aby sa dala odmerať samotná odozva od obyvateľov.

Samotní zástupcovia mesta vyjadrili zámer pokračovať v zlepšovaní podmienok pre nemotorovú dopravu, aj keď momentálne čelia viacerým problémom s výstavbou cyklotrás, chcú určite pokračovať.

Hits: 42

Kategórie
aktuálne doprava

Prieskum parkovania a dopravy na vybraných úsekoch

V dňoch 20-21.10 sa konal výberový prieskum statickej dopravy zameraný na najviac problematické časti mesta, ktoré majú problémy s parkovaním. Zároveň sa robil kalibračný profilový prieskum na 20 lokalitách v meste.

Prieskumy majú pomôcť mestu riešiť problematiku parkovania ako aj navrhnúť možné spôsoby riešenia tejto situácie.

Hits: 76

Kategórie
aktuálne diskusia problémy

Zbierali sme podnety na zlepšenie dopravy priamo v uliciach Banskej Bystrice

Vo štvrtok 16.9 sa na vybraných 5 lokalitách uskutočnil zber podnetov od obyvateľov Banskej Bystrice. Boli zozbierané desiatky podnetov týkajúce sa či už chodníkov, ciest, nebezpečných lokalít, priechodov pre chodcov, mestskej hromadnej dopravy a pod. Obyvatelia sa živo zaujímali o riešenie dopravy, pričom diskutovali a navrhovali aj svoje riešenia a nápady. Zároveň si mohli pozrieť aj doterajšie zozbierané podnety ako aj doterajšie hodnotenie vybraných oblastí v doprave.

Okrem obyvateľov prišiel podiskutovať aj primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.

Pripomienky sa následné zapracujú do analytickej časti a budú slúžiť ako podkladová časť v rámci Plánu udržateľnej mobility funkčného územia mesta Banská Bystrica.

Pre tých,ktorí sa nemohli zúčastniť osobne, ešte stále existuje možnosť zapojenia cez online dotazník:

Hits: 47