Harmonogram.

Celý proces vypracovania Plánu udržateľnej mobility funkčného územia mesta Banská Bystrica pozostáva z 3 hlavných etáp:

1.etapa. Analytická časť pozostáva z :

  • analýzy súčasného stavu jednotlivých druhov dopravy
  • dopravných prieskumov,
  • identifikácie problematických oblastí,
  • vytvorenia dopravného modelu a prognózy vývoja výhľadového stavu

2. etapa. Návrhová časť obsahuje:

  • cieľov a oblastí zmien,
  • návrh opatrení vedúcich k udržateľnej mobilite.

3.etapa pozostáva zo spracovania Strategického environmentálneho posúdenia (SEA) a stanovenia Plánu implementácie a monitoringu Plánu udržateľnej mobility;

Časový harmonogram spracovania je naplánovaný na dva roky, teda 2021-22. Mierne ho ovplyvnila pandémia COVID19, kedy nemohli byť zrealizované kroky,tak ako boli naplánované.

Samotný harmonogram si môžete pozrieť na nasledovnom obrázku:

Správy o progrese projektu:

1.štvrťročná správa

2.štvrťročná správa

3.štvrťročná správa

4.štvrťročná správa

5.štvrťročná správa

6.štvrťročná správa

7.štvrťročná správa

Hits: 148